Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Odpisy hmotného a nehmotného majetku > Spôsoby odpisovania > Rovnomerné odpisovanie > Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet odpisov

Vplyv technického zhodnotenia majetku počas odpisovania na výpočet odpisov

Technické zhodnotenie majetku je súčasťou vstupnej ceny majetku v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

Ak bolo technické zhodnotenie majetku vykonané v prvom roku odpisovania, technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu hmotného majetku a z takto zvýšenej vstupnej ceny sa počíta pomerná časť ročného odpisu bez ohľadu na mesiac vykonania technického zhodnotenia.

Technické zhodnotenie vykonané počnúc druhým rokom odpisovania zvyšuje vstupnú cenu. Z takto zvýšenej vstupnej ceny sa počíta ročný odpis, pričom doba odpisovania sa na základe vykonaného technického zhodnotenia predlžuje o dobu vyplývajúcu zo spôsobu výpočtu rovnomerného odpisu.
 

FAQ
Otázka č. 1 – Výpočet rovnomerných odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie v prvom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2023 v obstarávacej cene 120 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie v sume 5 000 eur bolo vykonané v decembri 2022 (v prvom roku odpisovania). Daňovník uplatňuje rovnomerné odpisovanie. Aký odpis si môže daňovník uplatniť v roku 2023?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v apríli 2023, do daňových výdavkov v roku 2023 je možné zahrnúť odpis majetku za mesiace apríl až december 2023, tzn. 9/12 ročného odpisu vypočítaného zo sumy 125 000 eur. V roku 2023 môže teda uplatniť do daňových výdavkov odpis majetku vo výške 15 624,99 eura. 

Otázka č. 2 – Výpočet rovnomerných odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie v prvom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v apríli 2022 v obstarávacej cene 120 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, technické zhodnotenie v sume 5 000 eur bolo vykonané v decembri 2022 (v prvom roku odpisovania). Daňovník uplatňuje rovnomerné odpisovanie. Aký odpis si môže daňovník uplatniť v roku 2023?
Odpoveď
Daňovník môže uplatňovať do daňových výdavkov odpisy majetku nasledovne:
v roku 2022 - pomernú časť odpisu za mesiace apríl až december 2022, t. j. 9/12 z ročného odpisu zo sumy 125 000 eur, čo predstavuje odpis 15 624,99 eura
v roku 2023 - ročný odpis vo výške 20 833,33 eura
 
 
Otázka č. 3 – Výpočet rovnomerných odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie v treťom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2021, v obstarávacej cene 120 000 eur, hmotný majetok je zaradený v 1. odpisovej skupine, technické zhodnotenie v sume 10 000 eur bolo vykonané v treťom roku odpisovania (máj 2023). Daňovník uplatňuje rovnomerné odpisovanie. Ako sa vypočíta ročný odpis v roku 2023?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2021, do základu dane v roku 2021 bolo možné zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2021, tzn. 7/12 ročného odpisu.
V roku 2023 sa zvýši vstupná cena majetku o 10 000 eur, z ktorej sa počíta ročný odpis majetku.
Výpočet odpisov je nasledovný:
Rok Výpočet uplatneného  Ročný odpis Uplatnený  Neuplatnený  Zostatková cena (ZC)
odpisu celkový odpis odpis
       
2021 [(120 000/4)/12]x7      30 000       17 500        12 500      102 500
2022 120 000/4      30 000       30 000         72 500
2023 (120 000+10 000)/4      32 500       32 500         50 000
2024 130 000/4      32 500       32 500         17 500
2025           17 500            0
Spolu         130 000    

 

Otázka č. 4 – Výpočet rovnomerných odpisov majetku, na ktorom bolo vykonané technické zhodnotenie vo štvrtom roku odpisovania
Daňovník zaradil hmotný majetok do užívania v júni 2020, v obstarávacej cene 120 000 eur. Technické zhodnotenie v sume 60 000 eur bolo vykonané vo štvrtom roku odpisovania (august 2023). Daňovník uplatňuje rovnomerné odpisovanie a majetok je zaradený do 1. odpisovej skupiny. Ako sa vypočíta ročný odpis v roku 2023?
Odpoveď
Ak bol hmotný majetok zaradený do užívania v júni 2020, do základu dane v roku 2020 bolo možné zahrnúť odpis za mesiace jún až december 2020, tzn. 7/12 ročného odpisu.
V roku 2023 sa zvýši vstupná cena majetku o 60 000 eur, z ktorej sa počíta ročný odpis majetku.
Výpočet odpisov je nasledovný:

Rok Výpočet uplatneného   odpisu   Ročný odpis Uplatnený odpis

    Neuplatnený  

        odpis

   Zostatková cena
2020 120 000:4:12x7       30 000         17 500         12 500           102 500
2021 120 000:4      30 000         30 000              72 500
2022 120 000:4      30 000         30 000             42 500
2023 (120 000+60 000):4      45 000         45 000             57 500
2024 180 000:4      45 000         45 000             12 500
2025             12 500                 0