Úvod > Odvod z podnikania v regulovaných odvetviach > Oznamovacie povinnosti > Oznámenie podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode

Oznámenie podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode

Odvody zaplatené alebo odvody, ktoré mali byť zaplatené za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, za ktoré regulovaná osoba má povinnosť zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním, podliehajú zúčtovaniu, ktoré vykonáva správca odvodu. Regulovaná osoba je povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky podľa prvej vety predložiť správcovi odvodu písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov, v ktorom uvedie : 

a) výsledok hospodárenia, 
b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu, 
c) základ odvodu, 
d) výšku zaplateného odvodu. 

Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Elektronické formuláre/ Správa daní/Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach/Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach:

OZNRO91v19 Oznámenie na zúčtovanie odvodov podľa § 9 ods. 1 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019)

O výsledku zúčtovania odvodov správca odvodu vydá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu bola predložená účtovná závierka a oznámenie podľa § 9 ods. 1, rozhodnutie o zúčtovaní odvodov, v ktorom uvedie výšku preplatku zo zúčtovania odvodov alebo výšku nedoplatku zo zúčtovania odvodov.

Kladný rozdiel súčtu odvodov zaplatených a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu je preplatkom zo zúčtovania odvodov, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia daňového poriadku k daňovým preplatkom. 

Záporný rozdiel súčtu odvodov zaplatených a súčtu odvodov vypočítaných správcom odvodu je nedoplatkom zo zúčtovania odvodov. Nedoplatok zo zúčtovania odvodov je regulovaná osoba povinná zaplatiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zúčtovaní odvodov.