Úvod > Odvod z podnikania v regulovaných odvetviach > Oznamovacie povinnosti > Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode

Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode

Ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, je regulovaná osoba do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie, alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu, povinná doručiť správcovi odvodu písomné oznámenie, v ktorom uvedie:

a) výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu, alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia, nový výsledok hospodárenia,
b) koeficient na účel výpočtu základu odvodu
c) výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.

Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Elektronické formuláre/ Správa daní/Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach/Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach:

OZNRO83v19  Oznámenie podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach  (platné od 1.1.2019) 

Na odvodové obdobie účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2018 sa použije sadzba odvodu 0,00545.

Príklad č. 1 – Odvod nižší ako 1 000 eur
Regulovaná osoba dosiahla výnosy z činnosti v regulovanej oblasti vo výške 210 000,00 eur. Jej celkové výnosy sú vo výške 8 000 000,00 eur a výsledok hospodárenia vo výške 5 000 000,00 eur
Výpočet:
Výsledok hospodárenia 5 000 000,00 eur
Koeficient na účel výpočtu základu odvodu 210 000,00 eur / 8 000 000,00 eur = 0,02
Výška odvodu (5 000 000,00 eur * 0,02) *0,00545 (sadzba po 31. 12.2018) = 545,00 eur
Regulovaná osoba podá oznámenie, ale odvod neplatí, nakoľko výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1000 eur.

Príklad č. 2 – Výpočet odvodu
Regulovaná osoba dosiahla výnosy z činnosti v regulovanej oblasti vo výške 5 820 000,00 eur. Jej celkové výnosy sú vo výške 17 560 000,00 eur a výsledok hospodárenia vo výške 12 600 000,00 eur
Výpočet:
Výsledok hospodárenia 12 600 000,00 eur
Koeficient na účel výpočtu základu odvodu 5 820 000,00 eur / 17 560 000,00 eur = 0,33
Výška odvodu (12 600 000,00 eur * 0,33) *0,00545 (sadzba po 31. 12.2018) = 22 661,10 eur.