Úvod > Odvod z podnikania v regulovaných odvetviach > Oznamovacie povinnosti > Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Regulovaná osoba je povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v regulovanej oblasti, písomné oznámenie, v ktorom uvedie:
 
a) regulovanú oblasť, v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti, 
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v regulovanej oblasti, 
c) odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3 zákona o osobitnom odvode, 
d) odhad predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5, 
e) výšku odvodu, vypočítanú podľa nového spôsobu výpočtu odvodu.

Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Elektronické formuláre/ Správa daní/Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach/Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach:

OZNRO32v19  Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach (platné od 1.1.2019)      

Nová regulovaná osoba, ktorej vznikla povinnosť platiť odvod podľa § 15 ods. 1 alebo ods. 4 zákona má povinnosť do 31. januára 2024 predložiť správcovi odvodu oznámenie, v ktorom uvedie:
a)    oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu,
b)    dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) druhého bodu, 
c)    sumu výsledku hospodárenia za účtovné obdobie podľa § 15 odseku 1 zákona alebo  sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 15 ods. 4 zákona,
d)    výšku odvodu, ktorú je povinná platiť.

Túto oznamovaciu povinnosť si nová regulovaná osoba splní podaním elektronického formulára „Oznámenie regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode“ pod označením „OZNRO32v19“. 

Nová regulovaná osoba, ktorej vznikla povinnosť platiť odvod podľa § 15 ods. 1 zákona o osobitnom odvode v kolónke formulára „Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia“ uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie roka 2022 prípadne účtovné obdobie, ktoré začalo v roku 2022 a zároveň má povinnosť účtovnú závierku predložiť spolu s daňovým priznaním v lehote do 31.12.2023.

V kolónke formulára „Odhad predpokladaného koeficientu“ uvedie koeficient vypočítaný ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o osobitnom odvode k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu, patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.

Nová regulovaná osoba, ktorej vznikla povinnosť platiť odvod podľa § 15 ods. 4 zákona o osobitnom odvode vo formulári uvedie sumu odhadu predpokladaného výsledku hospodárenia za účtovné obdobie, ktoré začalo bezprostredne pred 1. januárom 2024.

Príklad č. 1 – Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia 
Regulovaná osoba predpokladá, že bude mať výnosy z činnosti v regulovanej oblasti vo výške 6 500 000,00 eur, predpokladá, že celkové výnosy budú vo výške 10 000 000,00 eur a predpokladá, že výsledok hospodárenia bude vo výške 6 000 000,00 eur 
Výpočet: 
Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia 6 000 000,00 eur 
Predpokladaný koeficient 6 500 000,00 eur / 10 000 000,00 eur = 0,65 
Výška odvodu (6 000 000,00 eur * 0,65) * 0,00363 (nevykonáva činnosť podľa zákona o bankách) = 14 157,00 eur