Úvod > Odvod z podnikania v regulovaných odvetviach > Oznamovacie povinnosti > Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Oznámenie podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Regulovaná osoba je povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v regulovanej oblasti, písomné oznámenie, v ktorom uvedie:
 
a) regulovanú oblasť, v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
b) dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť v regulovanej oblasti,
c) odhad predpokladaného výsledku hospodárenia, napríklad na rok 2017 (vychádzajúc z výsledku hospodárenia za rok 2016, resp. 2015, resp. len odhad, ak doteraz žiadny výsledok hospodárenia regulovaná osoba nevykázala),
d/ odhad predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu, napríklad na rok 2017 (vypočítaný z údajov z tej účtovnej závierky, ktorú má k dispozícii – za rok 2016, resp. za rok 2015, resp. predpokladaný odhad tohto koeficientu, ak doteraz regulovaná osoba nevykázala žiadny výsledok hospodárenia),
e) výšku odvodu, vypočítanú podľa nového spôsobu výpočtu odvodu (nový základ odvodu vynásobený novou sadzbou odvodu).

Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určilo FR SR a je zverejnené na stránke www.financnasprava.sk/Formuláre/Elektronické formuláre/ Správa daní/Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach/Oznámenie podľa zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach:

Príklad č. 1 – Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia
Regulovaná osoba predpokladá, že bude mať výnosy z činnosti v regulovanej oblasti vo výške 6 500 000,00 eur, predpokladá, že celkové výnosy budú vo výške 10 000 000,00 eur a predpokladá, že výsledok hospodárenia bude vo výške 6 000 000,00 eur
Výpočet:
Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia 6 000 000,00 eur
Predpokladaný koeficient 6 500 000,00 eur / 10 000 000,00 eur = 0,65
Výška odvodu (6 000 000,00 eur * 0,65) * 0,00545 (sadzba po 31.12.2018) = 21 255,00 eur