Predmet dane komanditnej spoločnosti

Predmetom dane komanditnej spoločnosti je príjem (výnos) z činnosti tohto daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Základ dane komanditnej spoločnosti sa zisťuje za spoločnosť ako celok podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov. Od takto zisteného základu dane sa odpočíta podiel pripadajúci na komplementárov a zostavujúci základ dane je základom dane komanditnej spoločnosti.

FAQ
 
Otázka č.1- Predmet dane k. s.
Ako sa zdaňujú v k. s. prijaté úroky z finančných prostriedkov vedených  na účte  v banke ?
Odpoveď
Príjmy vyberané zrážkou sú predmetom dane v k. s., ale vo väčšine prípadov vykonaním zrážky dane platiteľom dane pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka je daňová povinnosť podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov u príjemcu  splnená. Ak teda k. s. prijme výnosové úroky z finančných prostriedkov vedených na účte od banky, sú súčasťou výsledku hospodárenia (r.100 tlačiva daňového priznania)v hrubej výške  a súčasne sa odpočítajú na riadku 210 tlačiva daňového priznania právnických osôb, pretože zrazením dane z výnosových úrokov zrážkovou daňou je daňová povinnosť v k.s. vysporiadaná. Daň zrážkou zrazená platiteľom, u ktorej je daňová povinnosť pre daňovníka vysporiadaná  sa účtuje na účte 591- Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti , ktorý nie je súčasťou výsledku hospodárenia na riadku 100 tlačiva daňového priznania. Dopad na základ dane k. s. je z tejto transakcie neutrálny.
 
Otázka č. 2 - Zdanenie príjmov z podielových listov v k. s.
Akým spôsobom  zdaní  k. s. príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)?
Odpoveď
Jediný príjem zdaňovaný zrážkovou daňou u tuzemských daňovníkov, u ktorého sa vybratím dane zrážkou nepovažuje daňová povinnosť za splnenú, sú príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). Daň zrazená z týchto príjmov sa považuje za preddavok na daň, ktorý si započítajú komplementári komanditnej spoločnosti len v pomernej časti zrazenej dane vyberanej zrážkou, ktorá na nich pripadá rovnakým pomerom ako sa prerozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Pomernú časť  zrazenej dane si komplementári  odpočítajú od svojej daňovej povinnosti ako preddavok na daň vo svojom daňovom priznaní.