Základ dane komanditnej spoločnosti

Komanditná spoločnosť (k. s.) je právnická osoba, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri (komanditisti) a  jeden alebo viac spoločníkov celým svojim majetkom (komplementári). Základ dane alebo daňovú stratu vyčísľuje za spoločnosť ako celok rovnako ako obchodné spoločnosti, ale následne sa rozdeľuje  základ dane alebo daňová strata na podiel pripadajúci na komplementárov a podiel pripadajúci na komanditistov. S účinnosťou od 1.1.2022 základ  dane alebo daňová strata v časti pripadajúcej na komplementára, ktorý považuje komanditnú spoločnosť za reverzný hybridný subjekt, je základom dane alebo daňovou stratou komanditnej spoločnosti.
 

FAQ
 
Otázka č.1 – Rozdelenie základu dane k. s.
Akým spôsobom zdaňuje  komanditná spoločnosť základ dane alebo daňovú stratu pripadajúcu na komanditistov a komplementárov ?
Odpoveď
Rozdelenie základu dane alebo daňovej straty závisí od spôsobu rozdelenia zisku spoločnosti podľa spoločenskej zmluvy. Časť zisku pripadajúca na komplementárov sa rozdeľuje rovným dielom a časť zisku pripadajúca na komanditistov sa rozdelí podľa výšky splatených vkladov, ak spoločenská zmluva neukladá inak. Podiel základu dane alebo daňovej straty komanditnej spoločnosti pripadajúci na komanditistov sa považuje za základ dane alebo daňovú stratu komanditnej spoločnosti a  zdaňuje sa na úrovni samotnej komanditnej spoločnosti. Podiel základu dane alebo daňovej straty pripadajúci na komplementárov sa ďalej rozdeľuje medzi jednotlivých komplementárov. Na rozdiel od verejnej obchodnej spoločnosti teda vyplní komanditná spoločnosť  daňové priznanie právnických osôb kompletne, ako ostatné  bežné obchodné spoločnosti.
 
Otázka č. 2 – Odpočet daňovej straty pri zmene právnej formy z  k. s. na s.r.o.
Komanditná spoločnosť zmenila v roku 2023 právnu formu na spoločnosť s ručením obmedzeným. Môže spoločnosť s ručením obmedzeným pokračovať v odpočte daňovej straty, ktorá vznikla v rokoch 2019 až 2021 v komanditnej spoločnosti, pripadajúcej na komanditistov (právnickú osobu)? 
Odpoveď
Podľa § 69b Obchodného zákonníka spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú právnu formu spoločnosti alebo na družstvo, ak zákon neustanovuje inak. Zmenou právnej formy spoločnosť ako právnická osoba nezaniká. Z toho vyplýva, že daňovník v dôsledku zmeny právnej formy z k. s. na s. r. o. nezaniká. Zdaňovacie obdobie takéhoto daňovníka sa v zmysle § 41 ods. 7 zákona o dani z príjmov končí dňom predchádzajúcim dňu zápisu zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra a trvá do dňa, keď by sa skončilo zdaňovacie obdobie daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.

Pri odpočte daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobia pred zmenou právnej formy postupuje daňovník v zdaňovacom období začínajúcom dňom zápisu zmeny právnej formy do obchodného registra podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Daňovú stratu vykázanú k. s. je možné odpočítať po zmene právnej formy na s. r. o. do výšky daňovej straty pripadajúcej na komanditistov podľa § 14 ods. 5 zákona o dani z príjmov., tzn. s. r. o. môže pokračovať v odpočte daňovej straty, ktorá vznikla v rokoch 2019 až 2021 v k. s., pripadajúcej na komanditistov.