Predmet dane verejnej obchodnej spoločnosti

Predmetom dane verejnej obchodnej spoločnosti (v. o. s) sú len príjmy vyberané zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak ustanovenie §17j ods.1 neustanovuje inak.

FAQ
 
Otázka č.1 - Predmet dane v. o. s.
Ako sa zdaňujú vo v. o. s. prijaté úroky z finančných prostriedkov vedených  na účte  v banke ?
Odpoveď
Príjmy vyberané zrážkou sú predmetom dane vo v. o. s., ale vo väčšine prípadov vykonaním zrážky dane platiteľom dane pri výplate, poukázaní alebo pripísaní úhrady v prospech daňovníka je daňová povinnosť podľa § 43 ods.6 zákona o dani z príjmov u príjemcu  splnená. Ak teda v. o. s. prijme výnosové úroky z finančných prostriedkov vedených na účte od banky, sú súčasťou výsledku hospodárenia (r.100 tlačiva daňového priznania) a súčasne sa odpočítajú na riadku 210 tlačiva daňového priznania právnických osôb, pretože zrazením dane z výnosových úrokov zrážkovou daňou je daňová povinnosť vo v. o. s. vysporiadaná. Dopad na základ dane v. o. s. je neutrálny.
 
Otázka č. 2 - Zdanenie príjmov z podielových listov vo v. o. s
Akým spôsobom  zdaní  v. o. s. príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia)?
Odpoveď
Jediný príjem zdaňovaný zrážkovou daňou u tuzemských daňovníkov, u ktorého sa vybratím dane zrážkou nepovažuje daňová povinnosť za splnenú, sú príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia). Daň zrazená z týchto príjmov sa považuje za preddavok na daň, ktorý si započítajú spoločníci verejnej obchodnej spoločnosti len v pomernej časti zrazenej dane, ktorá na nich pripadá rovnakým pomerom ako sa prerozdeľuje zisk podľa spoločenskej zmluvy. Pomernú časť  zrazenej dane si spoločníci v. o. s. odpočítajú ako preddavok vo svojom daňovom priznaní.