Základ dane verejnej obchodnej spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť (v. o. s) je právnická osoba, ktorá vyčísľuje základ dane alebo daňovú stratu za spoločnosť ako celok, ak §17j ods.1 zákona o dani z príjmov neustanovuje inak rovnako ako obchodné spoločnosti, ale následne sa rozdeľuje základ dane alebo daňová strata medzi jednotlivých spoločníkov, ktorí si zahrnú časť základu dane alebo daňovej straty k svojim ostatným príjmom a zdania ich podaním daňového priznania. Zdanenie nenastáva na úrovni spoločnosti, ale až na úrovni jednotlivých spoločníkov.

FAQ
 
Otázka č. 1 - Vyplnenie daňového priznania  v. o. s.
Akým spôsobom  vyplní v. o. s. daňové priznanie právnických osôb ?
Odpoveď
V. o. s. vyčísli výsledok hospodárenia zistený z podvojného účtovníctva rovnakým spôsobom ako ostatné obchodné spoločnosti a rovnako upraví takto zistený výsledok hospodárenia  na základ dane prostredníctvom položiek zvyšujúcich a znižujúcich výsledok hospodárenia. Základ dane alebo daňovú stratu uvedie na riadku 310 tlačiva daňového priznania právnických osôb. Sumu z riadku 310 (základ dane alebo daňová strata) prenesie do riadku 320 tlačiva daňového priznania  (časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej verejnou obchodnou spoločnosťou pripadajúca na spoločníkov v. o. s.). V. o .s. vyplní daňové priznanie právnických osôb len po riadok 400, na ktorom vykáže 0, pretože zistený základ dane alebo daňová strata za spoločnosť ako celok sa rozdelí rovnakým pomerom, akým sa rozdeľuje zisk medzi jednotlivých spoločníkov podľa spoločenskej zmluvy. Takto vyčíslený podiel na základe dane pripadajúci na spoločníkov si zdania spoločníci osobne  prostredníctvom daňového priznania (podľa osoby spoločníka, ak je spoločník  fyzickou osobou na tlačive DP fyzických osôb, ak je spoločník právnickou osobou na tlačive DP právnických osôb).
 
Otázka  č.2  - Zdanenie  preddavkov na podiel na zisku  vyplatených v.o.s.  spoločníkovi – právnickej osobe
Verejná obchodná spoločnosť vyplatila preddavky na podiel na zisku svojmu spoločníkovi- právnickej osobe. Je takýto príjem zdanený v rámci zahrnutia časti základu dane v. o. s. do základu dane spoločníka v. o. s., ktorým je právnická osoba  podľa § 14 ods. 6 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Pri  účtovaní vyplatených preddavkov  na podiel na zisku vo v. o. s. (ktorých vyplatenie Obchodný zákonník nezakazuje) sa účtuje prostredníctvom súvahových účtov, teda zaúčtovanie tohto prípadu nevstupuje do výsledku hospodárenia v. o. s. Preddavok bude po skončení vykazovaného obdobia vysporiadaný podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia (zisk, strata), ktorý je určený na prerozdelenie medzi spoločníkov. V nadväznosti na uvedené vyplatené preddavky na podiel na zisku v. o. s.  nie sú súčasťou základu dane v. o. s. a nepodliehajú zdaneniu pri ich výplate v priebehu zdaňovacieho obdobia.
U spoločníka sa prijatý preddavok účtuje ako záväzok voči v. o .s. Ak po skončení zdaňovacieho obdobia vznikne spoločníkovi nárok na podiel na zisku, tento záväzok z titulu prijatého preddavku bude u spoločníka vysporiadaný so zaúčtovaným nárokom na podiel na zisku. Po skončení zdaňovacieho obdobia sa aj u spoločníka prijaté preddavky vysporiadajú v súlade s účtovníctvom. Ak bol spoločníkovi poskytnutý preddavok vo vyššej sume ako mu vznikol nárok na podiel na zisku, je povinný rozdiel vrátiť. V prípade, ak v. o .s. dosiahne stratu, spoločník je povinný vrátiť celý poskytnutý preddavok.