Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Dotácie > Prevádzkové dotácie a základ dane

Prevádzkové dotácie a základ dane

Prevádzkové dotácie  sa poskytujú na podporu bežnej podnikateľskej činnosti a výdavky k nim čerpané sa považujú za daňové výdavky v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. m) zákona o dani z príjmov. Dopad na výslednú daňovú povinnosť  pri zúčtovaní  prevádzkových (neinvestičných)  dotácií a príspevkov je u príjemcu dotácie neutrálny.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Prevádzková dotácia čerpaná v nižšej sume, ako bola prijatá
Družstvo prijalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc v sume 5 000 €. V skutočnosti vyčerpalo v roku prijatia dotácie iba jej časť vo výške 4 800 €. Aký bude dopad na základ dane ?
Odpoveď
Účtovné obdobie – rok 2023
1.      Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) napr. 30.6.2023   346/384 v sume   5 000 €
2.      Príjem dotácie na bežný účet 21.8.2023                                221/346  v sume 5 000 €    
3.      Náklady na nákup sadeníc – prevádzkový  náklad                501/321 v sume  4 800 €
4.      Zúčtovanie dotácie v časovej vecnej súvislosti 31.12.20232  384/648 v sume   4 800 €
5.      Povinnosť vrátenia dotácie – predpis                                   384/346 v sume       200 €
6.      Úhrada vrátky dotácie                                                          346/221 v sume       200 €
 
Dopad na základ dane bude neutrálny, pretože vo výnosoch a nákladoch je  suma 4 800 €. 
 
FAQ
 
Otázka č. 2 – Prevádzková dotácia prijatá až v nasledujúcom roku
Družstvo dostalo prísľub na dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc v r. 2022 vo výške 5 000 €, ale dotáciu v tejto výške prijalo až v r. 2023. Náklady vo výške 5 000 € vynaložila v r. 2022. Aký je  dopad na základ dane  v r. 2022 a 2023?
Odpoveď
Účtovné obdobie – rok  2022
1.      Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) napr.31.12.2022       346/384 v sume 5 000 €
2.      Náklady na nákup sadeníc – prevádzkový náklad  za r.2022      501/321 v sume 5 000 € 
3.      Zúčtovanie dotácie v časovej a vecnej súvislosti k 31.12.2022   384/648 v sume 5 000 €    
Účtovné obdobie – rok  2023     
4.      Príjem dotácie na BÚ dátum 3.2.2022                                         221/346   v sume 5 000 €   
 
V r. 2022 družstvo zaúčtovalo bežné náklady na nákup sadeníc vo výške 5 000 €  a nárok na dotáciu ako výnos vo výške 5 000 €. Dopad na základ dane je neutrálny. V r. 2023 zaúčtuje už len prijatie dotácie účtovným zápisom 221/346, ktorý nemá dopad na výsledok hospodárenia.
 
FAQ
 
Otázka č. 3 - Prevádzková dotácia prijatá v predchádzajúcom roku, náklady čerpané  v bežnom roku
Družstvo prijalo koncom roka  2022  dotáciu zo štátneho rozpočtu na nákup sadeníc v sume 5 000 €. Náklady k dotácii bude čerpať až v r. 2023 v predpokladanej výške 5 000 €. Aký bude dopad na základ dane ?
Odpoveď
Účtovné obdobie – rok  2022
1.      Nárok na dotáciu (po splnení podmienok) napr.31.12.2022    346/384  v sume  5 000 €       
2.      Príjem dotácie na BÚ dátum 31.12.2022                                 221/346  v sume 5 000€
Účtovné obdobie – rok 2023
3.      Náklady na nákup sadeníc – prevádzkový náklad za r.2023    501/321 v sume 5 000 € 
4.      Zúčtovanie dotácie v časovej vecnej súvislosti 31.12.2023      384/648 v sume 5 000 €
 
Dopad na základ dane bude neutrálny, pretože vo výnosoch a nákladoch je  suma 5 000 €. 
 
 
FAQ
 
Otázka č. 4 - Dotácia prijatá v rámci schémy pomoci DE MINIMIS
 
 Právnická osoba  požiadala  v roku 2023 v rámci aktuálnej schémy pomoci de minimis o finančný príspevok.   Aký dopad na základ dane za zdaňovacie obdobie roka 2023 bude mať táto skutočnosť?
 
Odpoveď
Predmetná dotácia bude zdaniteľným príjmom v tom zdaňovacom období, v ktorom v zmysle zákona o účtovníctve a platných postupoch účtovania má byť o nej účtované v súlade s §17 ods.1 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.