Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Dotácie > Dotácie na obstaranie odpisovaného majetku a základ dane

Dotácie na obstaranie odpisovaného majetku a základ dane

Od 1.1.2008 podľa  § 17 ods. 3 písm. f) zákona o dani z príjmov sa do základu dane  nezahŕňa dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch. Zahrnie sa do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa výšky daňových odpisov (rovnomerných alebo zrýchlených), alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie tohto majetku.
 
FAQ
 
Otázka  č. 1 – Dotácia na odpisovaný majetok poskytnutá  vo výške OC majetku
Obchodná spoločnosť v januári 2023 obstarala a zaradila do používania hmotný majetok v cene 24 000 €, pričom na obstaranie majetku jej bola v r. 2023 vo výške obstarávacej ceny tohto majetku priznaná a poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu. Hmotný majetok je zaradený v 2. odpisovej skupine, s dobou odpisovania 6 rokov (2023-2028), daňovník si zvolil rovnomerný spôsob odpisovania majetku (1/6 z obstarávacej ceny 24 000 € tzn. 4 000 € ročne) Účtovné odpisy sú stanovené vo výške daňových odpisov. Ako bude spoločnosť postupovať pri odpisovaní majetku obstaraného z poskytnutej dotácie a v akej výške počas doby odpisovania majetku zahrnie dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Účtovné/zdaňovacie obdobie r. 2023                                                                 MD/D        Suma v €
1. priznanie dotácie                                                                                            346/384      24 000
2. prijatie dotácie                                                                                                221/346      24 000
3. obstaranie majetku                                                                                         042/321     24 000
4. zaradenie do majetku                                                                                     021/042     24 000
5. účtovný odpis majetku za účt. obdobie (2023 - 2028)                                    551/081       4 000
6. rozpustenie dotácie počas doby odpisovania (2023- 2028)                          384/648       4 000
7. daňový odpis počas doby odpisovania (2023- 2028)                                                        4 000
 
Výška dotácie, ktorá je zúčtovaná do výsledku hospodárenia je zahrnutá aj do základu dane vo výške účtovného odpisu, ktorý sa rovná daňovému odpisu. Základ dane sa v tomto prípade neupravuje.
 
Otázka č. 2 - Dotácia na odpisovaný majetok, ktorý sa  daňovo odpisuje dlhšie, ako účtovne  
Obchodná spoločnosť majetok obstaraný v januári 2023 vo výške obstarávacej ceny z poskytnutej dotácie (24 000 €)  daňovo odpisuje 6 rokov (2023-2028), tzn. 4 000 € ročne, účtovne 4 roky (2023-2026) tzn. 6 000 € ročne. Ako bude spoločnosť postupovať pri odpisovaní majetku obstaraného z poskytnutej dotácie a v akej výške počas doby odpisovania zahrnie dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Účtovné/zdaňovacie obdobie r. 2023                                                                   MD/D     Suma v €
1. priznanie dotácie                                                                                              346/384     24 000
2. prijatie dotácie                                                                                                  221/346     24 000
3. obstaranie majetku                                                                                           042/321    24 000
4. zaradenie do majetku                                                                                       021/042    24 000
5. účtovný odpis majetku za účt. obdobie (2023 - 2026)                                     551/081       6 000
6. rozpustenie dotácie počas doby odpisovania (2023 - 2026)                           384/648       6 000
7. daňový odpis počas doby odpisovania (2023- 2028)                                                          4 000
 
Pri odpisovaní v rokoch 2023 až 2026 (účtovný odpis počas 4 rokov) sú daňové odpisy nižšie o 2000 €, táto suma je položkou zvyšujúcou základ dane z príjmov (uvedená suma je súčasťou celkového rozdielu medzi daňovými odpismi hmotného majetku a odpismi tohto majetku uplatnenými v účtovníctve, ktorý sa premietne na r. 150 alebo na r. 250 daňového priznania). Vzhľadom k tomu, že dotácia musí byť zahrnutá do základu dane vo výške daňového odpisu (4 000 €) a súčasťou výsledku hospodárenia je zúčtovaný výnos (dotácia) vo výške 6 000 €, základ dane sa zároveň zníži o 2 000 € (položka znižujúca výsledok hospodárenia na r. 290 daňového priznania).
V rokoch 2027 a 2028 spoločnosť uplatňuje už len daňový odpis, o odpise a výnose zo zúčtovania dotácie neúčtuje vo výsledku hospodárenia. Základ dane sa zníži o uplatnený daňový odpis v sume 4000 € (položka znižujúca výsledok hospodárenia) a zároveň sa základ dane zvýši o 4000 € (položka zvyšujúca výsledok hospodárenia - r. 180 daňového priznania).
 
Otázka  č. 3 - Dotácia na odpisovaný majetok, ktorý sa  účtovne odpisuje dlhšie, ako daňovo   
Obchodná spoločnosť majetok obstaraný v januári 2023 vo výške obstarávacej ceny z poskytnutej dotácie (24 000 €) daňovo odpisuje 6 rokov (2023-2028) tzn. 4 000 € ročne a účtovne odpisuje 8 rokov (2023-2030) tzn.    3 000 € ročne. Akým spôsobom bude spoločnosť postupovať pri odpisovaní majetku obstaraného z poskytnutej dotácie a v akej výške počas doby odpisovania zahrnie dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Účtovné/zdaňovacie obdobie r. 2023                                                                   MD/D   Suma v €
1. priznanie dotácie                                                                                              346/384    24 000
2. prijatie dotácie                                                                                                  221/346    24 000
3. obstaranie majetku                                                                                           042/321    24 000
4. zaradenie do majetku                                                                                       021/042    24 000
5. účtovný odpis majetku za účt. obdobie (2023- 2030)                                      551/081       3 000
6. rozpustenie dotácie počas doby odpisovania (2023 - 2030)                           384/648       3 000
7. daňový odpis počas doby odpisovania podľa § 27 (2023- 2028)                                        4 000
 
Pri odpisovaní v rokoch 2023 až 2028 sú daňové odpisy vyššie o 1000 €, táto suma je položkou znižujúcou výsledok hospodárenia. Vzhľadom k tomu, že dotácia musí byť zahrnutá do základu dane vo výške daňového odpisu (4 000 €) a súčasťou výsledku hospodárenia je zúčtovaný výnos (dotácia) vo výške 3000 €, základ dane sa zároveň zvýši o 1 000 € (položka zvyšujúca výsledok hospodárenia - r. 180 daňového priznania).
V rokoch 2029 a 2030 spoločnosť neuplatňuje daňový odpis, pričom súčasťou výsledku hospodárenia je zaúčtovaný odpis (3 000 €) a zúčtovaná dotácia (3 000 €), o tieto sumy sa upraví základ dane (uvedená suma je súčasťou celkového rozdielu medzi daňovými odpismi hmotného majetku a odpismi tohto majetku uplatnenými v účtovníctve, ktorý sa  premietne na r. 150 alebo r. 250 daňového priznania a na r. 290 daňového priznania).
 
Otázka č. 4 - Zahrnutie dotácie do základu dane, ak bol majetok obstaraný až v roku  nasledujúcom po roku, v ktorom bola prijatá
Ako postupovať v prípade, keď podľa podmienok poskytnutia dotácie (podpory alebo príspevku) je dotácia poskytnutá napríklad v r. 2022 a hmotný majetok bol obstaraný až v r. 2023?
Odpoveď
Aj keď dotácia bola priznaná a prijatá na bankový účet v r. 2022, podľa § 17 ods.3 písm. f) zákona o dani z príjmov bude súčasťou základu dane  až od r. 2023, teda  od  roku v ktorom sa obstaral a zaradil do používania predmetný  majetok až do skončenia jeho odpisovania.
 
Otázka č. 5 - Zahrnutie dotácie do základu dane, ak bola prijatá až v roku nasledujúcom po  roku, v ktorom bol obstaraný majetok
Ako postupovať v prípade, keď podľa podmienok poskytnutia dotácie (podpory alebo príspevku) je majetok obstaraný   napríklad v r. 2022 a dotácia poskytnutá až v r. 2023 ?
Odpoveď
Ak podľa podmienok poskytnutia dotácie (podpory, príspevku) je dotácia poskytnutá až v nasledujúcom zdaňovacom období (2023), v ktorom bol hmotný majetok obstaraný (2022) možno postupovať tak, že časť dotácie zodpovedajúca daňovému odpisu  hmotného majetku za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol majetok obstaraný sa zahrnie do základu dane :
  • celá v roku poskytnutia dotácie,
  • rovnomerne počas zostávajúcej doby odpisovania,
  • podobný postup sa použije aj v prípade, ak daňovník v roku, v ktorom obstaral hmotný majetok preruší odpisovanie podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov, pričom v odpisovaní bude pokračovať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých sa do základu dane vo výške uplatnených odpisov zahrnie aj dotácia, resp. jej pomerná časť. 

 Otázka č. 6 - Dotácia na odpisovaný majetok a základ dane u daňovníka  predávajúceho podnik alebo jeho časť.

 V rámci predaja podniku došlo k prevodu dlhodobého HM, na obstaranie  ktorého bola v minulosti poskytnutá daňovníkovi predávajúcemu podnik  dotácia. U ktorého daňovníka (predávajúceho alebo kupujúceho) a akým spôsobom zahrnúť do základu dane zostávajúcu časť dotácie poskytnutej na obstaranie  HM pri predaji podniku ?

Odpoveď

V súlade s §17a ods.3 zákona o dani z príjmov upraví daňovník predávajúci podnik výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve pri odpisovanom majetku o rozdiel vzniknutý medzi zostatkovou cenou zistenou v účtovníctve a daňovou zostatkovou  cenou. V zdaňovacom období, v ktorom dôjde k predaju podniku alebo jeho časti, daňovník  predávajúci podnik  vyradí majetok  obstaraný z dotácií a do základu dane zahrnie dotáciu do výšky daňovej zostatkovej ceny  tohto majetku. Tento  daňovník súčasne upraví základ dane  o rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou a daňovou zostatkovou cenou, ako aj o rozdiel medzi výškou dotácie účtovanej do výnosov  a výškou dotácie zahrnutej do základe dane podľa § 17 ods.3 písm. f) zákona o dani z príjmov.