Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Dotácie > Príspevky z úradu práce a základ dane

Príspevky z úradu práce a základ dane

Príspevky z úradov  práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnuté napríklad na hľadanie zamestnania, zmenu zamestnania, obsadzovanie voľných pracovných miest, uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce, na chránené dielne v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti v z. n. p. prijaté právnickými osobami sú zdaniteľným príjmom, ku ktorému sa uplatnia aj výdavky daňovo uznané.

FAQ
 
Otázka č. 1- Príspevok z úradu práce na prelome účtovného obdobia
Zamestnávame dvoch zamestnancov so zdravotným postihnutím, a máme zriadenú chránenú dielnu. Od úradu prace sociálnych vecí a rodiny prijímame príspevok na jednu zamestnankyňu z tejto chránenej dielne. Naša spoločnosť poskytuje bežnú podnikateľskú činnosť. Akým spôsobom zahrnúť daňové príjmy z tejto dotácie, nakoľko v roku 2022 sme účtovali mzdové náklady za jednotlivé mesiace ako 521/331, čo predstavuje daňový výdavok, ale príspevok za mesiace október až december sme dostali vo februári 2023. Bežný postup účtovania prijatého príspevku je 221/346 a potom uvedenú sumu účtujeme do výnosov ako 346/648. Ale ak je prijatá až v roku 2023, nemôžeme v roku 2022 účtovať zúčtovanie dotácie ako 346/648 a tým pádom neviem, ako postupovať aj s daňovými príjmami.
 
Odpoveď
Podľa § 52a ods. 3 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, dotácia na úhradu nákladov, ktorá kompenzuje konkrétne náklady spojené s činnosťou účtovnej jednotky, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní dotácie na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 – Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech vecne príslušného účtu výnosov, a to účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo účtu 668 – Ostatné finančné výnosy v účtovnom období, v ktorom sa účtujú kompenzované náklady (účtovný predpis: 384/648). To znamená, účtovná jednotka má povinnosť účtovať o nároku na dotáciu v tom účtovnom období, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. Účtovná jednotka musí vychádzať z uzatvorenej zmluvy, aké jej boli stanovené podmienky pre získanie dotácie, a musí sama vedieť deklarovať, či sa zmluvné podmienky z jej strany splnia, a tým sa jej dotácia poskytne. Ak v roku 2022 bolo účtované  o mzdových nákladoch na účet 521 a tieto náklady Vám  preplatí úrad práce (k tejto skutočnosti máte doklady, z ktorých je zrejmé, že Vám tento náklad bude preplatený = ak je takmer isté, že dotácia bude poskytnutá), musíte aj o výnose účtovať v roku 2022 (nutné účtovať o predpise nároku na dotáciu). Účtovné súvzťažnosti v roku 2022 sú nasledovné: Mzdový náklad, predpis: 521/331, nárok na dotáciu, predpis: 346/384 a následne zúčtovanie výnosu k nákladu: 384/648. V roku 2023 budete účtovať len o prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet: 221/346. Základ dane sa nebude upravovať, je  vyčíslený v súlade s vyššie uvedeným účtovným postupom.