Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Dotácie > Dotácie z pohľadu zákona o dani z príjmov

Dotácie z pohľadu zákona o dani z príjmov

Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu európskych spoločenstiev a iných zdrojov sú predmetom dane a zdaniteľným príjmom v súlade so spôsobom ich účtovania, ak sú poskytnuté právnickým osobám. Rovnako výdavky k poskytnutým dotáciám sú daňovo uznanými výdavkami.  Podľa účelu poskytnutia sa dotácie delia na dve základné skupiny:

Investičné dotácie, poskytované na rozvoj podnikateľskej činnosti, tzn. na obstaranie hmotného a nehmotného majetku
Neinvestičné dotácie na hospodársku činnosť, poskytované na krytie bežných prevádzkových výdavkov (nákladov)
 
FAQ
 
Otázka č.1 – Prijatie dotácie a základ dane
 
Je poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na nákup odpisovaného majetku zdaniteľným príjmom?
 
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov vymedzuje zahrnovanie dotácií  na obstaranie odpisovaného hmotného  majetku do základu dane v § 17 ods.3 písm. f). Rovnako platný zákon o dani z príjmov považuje  podľa  § 19 ods. 2 písm. m) za daňové výdavky aj  výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie, podpory a príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, VÚC, štátnych fondov zahrnované do príjmov. Súčasne však pri zahrňovaní dotácií do základu dane  sa vychádza aj z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve. Spôsob účtovania dotácií daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva rieši § 52a Postupov účtovania. Podľa tohto ustanovenia  na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje dotácia poskytovaná zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu. Na účte 347 – Ostatné dotácie sa účtuje dotácia poskytovaná z iných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa osobitného predpisu. Nárok na dotáciu, ako odplata za minulé alebo budúce splnenie určitých podmienok, sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo 347 – Ostatné dotácie, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne. V účtovníctve sa dotácia účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Suma dotácie sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov. Prijaté dotácie na nákup odpisovaného majetku  sú teda zdaniteľným príjmom v nadväznosti na § 17 ods. 3 písm. f) a § 17  ods.1 písm. b) alebo c) zákona o dani, ku ktorým  možno uplatniť daňové výdavky charakteru odpisov.