Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.2. kontrolného výkazu > Súhrnná faktúra, faktúra o dodaní tovaru s prenosom daňovej povinnosti

Súhrnná faktúra, faktúra o dodaní tovaru s prenosom daňovej povinnosti

Otázka č. 1 – Mobilné telefóny dodávané priebežne počas jedného mesiaca
Obchodná spoločnosť dodáva mobilné telefóny platiteľovi dane a vyhotoví za január 2019 súhrnnú faktúru. Na faktúre uvádza jednotlivé dodania počas mesiaca január:  2.1.2019 – základ dane  2 000 eur,  12.1.2019 – základ dane 2 000 eur,  22.1.2019 – základ dane 2 000 eur. V tejto súhrnnej faktúre sa uplatní prenos daňovej povinnosti  a dodávateľ to uvedie v časti A.2. kontrolného výkazu alebo sa dodávky budú posudzovať samostatne, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní a jednotlivé dodávky sa uvedú v časti A.1. kontrolného výkazu?
Odpoveď
Pri určení, či ide o prenos  daňovej povinnosti alebo nie, je potrebné posúdiť základy dane tovarov patriacich do rovnakej kategórie. Pri dodaní tovarov uvedených v súhrnnej faktúre, ktoré patria všetky pod jednu kategóriu (§ 69 ods. 12 písm. h) zákona o DPH), sa prenos daňovej povinnosti uplatní, lebo celkový základ dane na súhrnnej faktúre (po sčítaní základov dane za jednotlivé samostatné dodania tovarov) je 6 000, čo je viac ako 5 000. Dodávateľ uvedie údaje zo súhrnnej faktúry do časti A.2. kontrolného výkazu.

Otázka č. 2 – Súhrnná faktúra a zápis v kontrolnom výkaze
Prepravná spoločnosť prepravila odberateľovi (podnikateľ v tuzemsku)  počas jedného mesiaca viackrát tovar. Za daný mesiac mu vystavila súhrnnú faktúru. Ako zapíše jednotlivé dodávky v kontrolnom výkaze? Rozpíše všetky dodania v samostatných riadkoch a uvedie viackrát to isté číslo faktúry?
Odpoveď
V zmysle poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu pri súhrnných faktúrach podľa § 75 ods. 1 zákona o DPH dodávateľ uvedie v časti A.1. kontrolného výkazu jeden zápis, pričom v stĺpci „dátum dodania tovaru ...“ uvedie dátum posledného dodania uvedeného na faktúre alebo posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca.

Otázka č. 3 –Súvisiace náklady viažuce sa k tovarom, kde vzniká prenos daňovej povinnosti a súčasne aj k tovarom, kde nedochádza k prenosu
Ako posúdiť  vo faktúre uvedené súvisiace náklady, ktoré sú predmetom DPH a viažu sa zároveň k položkám, kde dochádza k prenosu daňovej povinnosti a aj k položkám, kde daňová povinnosť zostáva na dodávateľovi?
Odpoveď
Ak platiteľ uvádza na jednej faktúre tovary s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa, tovary s daňovou povinnosťou u dodávateľa a súčasne služby, ktoré nevie priradiť k jednotlivým položkám na faktúre, resp. sa vzťahujú k položkám, pri ktorých je platiteľ povinný platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a aj k položkám, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, tak údaje z faktúry, týkajúce sa služieb, uvádza v kontrolnom výkaze v prislúchajúcom rozsahu k dodávkam  tovarov a služieb podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH a k dodávkam tovarov  podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. Tento rozsah by mal určiť a preukázať sám platiteľ.

Otázka č. 4 – Musí sa uvádzať v kontrolnom výkaze pri preddavkovej platbe aj množstvo tovaru?
Spoločnosť obchoduje s poľnohospodárskym tovarom. Je platiteľom dane. Vyhotovila faktúru na prijatý preddavok (zálohu) na dodávku pšenice - tovaru, ktorý je uvedený v § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPH a pri ktorom platí daň odberateľ. Musí uvádzať konkrétne množstvo aj mernú jednotku v kontrolnom výkaze pri zápise tejto faktúry do časti  A.2.? V praxi je to dosť problematické, pretože tovar sa uvádza len slovne a k celkovému dodanému množstvu tovaru na konečnej faktúre sa môže vyhotoviť  aj niekoľko  faktúr z titulu prijatých viacerých preddavkových záloh.
Odpoveď
Z poučenia na vyplnenie kontrolného výkazu vyplýva, že ak je k tovarom podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH  vyhotovená faktúra  o prijatej platbe (napríklad vo výške 50 % ceny) a faktúra o dodaní týchto tovarov, platiteľ vyplní stĺpce „Množstvo tovaru“ a „Merná jednotka“ len jedenkrát, pričom do stĺpca „Množstvo tovaru“ uvedie celkové množstvo, ktoré sa má dodať. Platiteľ musí zvážiť, kedy je vzhľadom na realizáciu zdaniteľného obchodu najsprávnejšie z jeho pohľadu uviesť množstvo tovaru v kontrolnom výkaze, či pri uvedení faktúry  o prijatí preddavku na budúce dodanie tovaru alebo pri uvedení faktúry na dodanie tovaru, aby sa vyhol prípadným opravám už uvedeného množstva tovaru v kontrolnom výkaze.