OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Čo znamená slovné spojenie „rovnaká kategória“ uvedené v poučení na vyplnenie kontrolného výkazu?
Podnikateľ obchoduje s tovarmi, na ktoré sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti na odberateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH. V poučení na vyplnenie kontrolného výkazu je na str. 3 k časti A.2. uvedené slovné spojenie “rovnaká kategória“. Čo znamená toto slovné spojenie?
Odpoveď
Rovnakou kategóriou sa myslia všetky tovary, ktoré sú zaradené pod to isté písmeno odseku ustanovenia § 69  ods.12 zákona o DPH. Ak je vo faktúre uvedené dodanie tovaru napr. ryža (1006), pohánka (1008) a semená repky olejnej (1205), tieto tovary patria pod jednu kategóriu, ktorá je uvedená v § 69 ods. 12 písm. f) zákona o DPH.  Základy dane všetkých týchto tovarov sa sčítajú, a ak výsledná suma je viac ako 5000, uplatní sa vo faktúre prenos daňovej povinnosti na odberateľa. Ak je vo faktúre uvedené dodanie pšenice, ktorá patrí do tovarov zaradených v § 69 ods.12 písm. f) zákona o DPH a dodanie mobilných telefónov, ktoré patria k tovarom zaradeným v § 69 ods. 12 písm. h) zákona o DPH, sú to tovary patriace do rôznych kategórií a ich základy dane pre prenos daňovej povinnosti sa nemôžu sčítať, ale sa posúdi prenos daňovej povinnosti na odberateľa podľa ich základov dane samostatne.

Otázka č.2 -  Údaje v časti A.2. kontrolného výkazu
Čo sa uvádza v časti A.2.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti A.2. kontrolného výkazu uvádza dodávateľ údaje z vyhotovenej faktúry k dodaniu tovarov uvedených v § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, pri ktorých je povinný platiť daň príjemca plnenia.

Otázka č. 3 – Súhrnná faktúra a dodanie viacerých dodávok jedného druhu tovaru
Ako uvedie dodávateľ údaje zo súhrnnej faktúry v kontrolnom výkaze, keď je tam uvedené dodanie viacerých dodávok železa?
Odpoveď
Údaje zo súhrnnej faktúry o dodaní tovaru patriaceho do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka alebo do položiek 7301,7308,7314 Spoločného colného sadzobníka, iných ako uvedených v § 69 ods. 12 písm.  a) zákona o DPH, v ktorej celkový základ dane (sčítané základy dane za jednotlivé samostatné dodania tovaru za jeden mesiac) je 5 000 eur a viac, sa uplatní prenos daňovej povinnosti v zmysle § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH a v kontrolnom výkaze sa údaje uvedú  v časti A.2. v jednom riadku. Do stĺpca „dátum dodania“ uvedie deň posledného dodania alebo posledný deň kalendárneho mesiaca, za ktorý je súhrnná faktúra vystavená.
 
Otázka č. 4 – Súhrnná faktúra a dodanie rôznych  tovarov
Ako uvedie dodávateľ údaje z faktúry v kontrolnom výkaze, ak vo faktúre sú uvedené dodania rôznych druhov tovarov napr. pšenica a železo?
Odpoveď
Ak faktúra (resp. súhrnná faktúra) obsahuje dodanie tovarov uvedených v rôznych kategóriách (písmenách) § 69 ods. 12, pre účely tuzemského samozdanenia sa posúdi základ dane zvlášť pre jednotlivé tovary podľa jednotlivých kategórií.