Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Dotácie > Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky > Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky

Dotácie u daňovníka, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky

Dotácie, podpory a príspevky, ktoré plynú fyzickej osobe v súvislosti s výkonom činností, z ktorých jej plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu podľa § 6 zákona o dani z príjmov sú zdaniteľnými príjmami.

Spôsob zahrňovania prijatých dotácií do základu dane daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti  závisí od spôsobu uplatňovania výdavkov, ktorý si daňovník zvolí  pri vyčíslení základu dane. 

Pre daňovníka fyzickú osobu, ktorý uplatňuje pri vykazovaní základu dane preukázateľné daňové výdavky a ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 je špecifickým spôsobom upravené zahrňovanie dotácií do základu dane v § 17 ods. 3  písm. h) zákona o dani z príjmov.

Daňovník,  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11  do základu dane zahrnie dotácie v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnul aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o odpisovaný hmotný majetok, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezahrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.
 
Z ustanovenia § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov vyplýva, že dotácia , podpora a príspevok, ktoré príjme daňovník,  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo  ktorý  vedie  daňovú  evidenciu  podľa  § 6  ods. 11 a ktoré nepoužije na úhradu daňových výdavkov v roku, v ktorom mu boli poskytnuté, sa zahrnú do základu dane až v tom zdaňovacom období, kedy dôjde k ich použitiu (čerpaniu).
Uvedené platí aj vtedy, ak tento daňovník v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu  týchto prostriedkov zmení spôsob uplatňovania výdavkov na spôsob podľa § 6 ods. 10 zákona, t. j. ak v roku čerpania dotácie uplatní paušálne výdavky.     Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak daňovník v roku prijatia dotácie (napr. rok 2020) uplatňoval preukázateľné výdavky a viedol jednoduché účtovníctvo, zahŕňal v súlade s ustanovením § 17 ods. 3 h) zákona o dani z príjmov do základu dane dotáciu vo výške jej čerpania v roku 2020.
Ak daňovník v nasledujúcom zdaňovacom období roku 2021 bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov za splnenia podmienok uvedených v ustanovením § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, bude pri zahrňovaní dotácie do základu dane pokračovať spôsobom v súlade s ustanovením §17 ods. 3 písm. h) zákona o dni z príjmov, t. j.  v roku 2021 zahrnie do príjmov dotáciu vo výške jej použitia  v roku  2021.
 
FAQ
Otázka č. 1 – Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely v prípade, že daňovník uplatňuje preukázateľné daňové výdavky 
Daňovníkovi v roku 2021 bola poskytnutá dotácia na začatie podnikania (na bežné prevádzkové výdavky) vo výške 3 500 eur. Daňovník v roku 2021 účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  V roku 2021 daňovník  použil dotáciu vo výške 2 300 eur. Zvyšnú časť dotácie plánuje použiť v roku 2022. V akej výške zahrnie prijatú dotáciu v roku 2021 do základu dane?   
Odpoveď
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý poskytnutú dotáciu celú nepoužil na úhradu výdavkov v roku 2021, do základu dane za rok 2021 zahrnie dotáciu len vo výške jej čerpania v roku 2021, t. j. sumu 2 300 eur. Do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie roku 2021 zahrnie výdavky hradené z poskytnutej dotácie vo výške 2 300 eur. Dopad na daň v roku 2020 je  neutrálny. Zvyšnú časť dotácie daňovník zahrnie do základu dane v roku jej čerpania (rok 2022).
 
Otázka č. 2 – Dotácie poskytnuté na kúpu hmotného majetku v prípade, že daňovník uplatňuje preukázateľné daňové výdavky 
Daňovníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva bola poskytnutá v roku 2020  dotácia na obstaranie stroja vo výške 4 600 eur, ktorý v roku prijatia dotácie aj zakúpil a zaradil do používania. Akým spôsobom zahrnie daňovník prijatú dotáciu do základu dane.
Odpoveď
Nakoľko ide o odpisovaný majetok a daňovník vedie jednoduché účtovníctvo, daňovník zahrnie prijatú dotáciu do základu dane v roku 2020 vo výške zodpovedajúcej ročnému odpisu hmotného majetku, uplatnenému do daňových výdavkov v roku 2020. V takomto zahrnovaní dotácie do základu dane daňovník pokračuje počas doby odpisovania majetku.
 
Otázka č. 3 – Dotácie pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov
Daňovník, ktorý v roku 2020 účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva získal v tomto  roku dotáciu na prevádzkové účely vo výške 2 500 eur. V roku 2020 ju čerpal len vo výške 1 000 eur. V roku 2021 sa rozhodol uplatniť  výdavky percentom z príjmov, pričom v roku 2021 dotáciu vyčerpal vo výške 1 200 eur. Zvyšnú časť dotácie vyčerpá až v roku 2022.  Ako zahrnie dotáciu do základu dane v roku  2020 a v roku 2021?
Odpoveď
Nakoľko daňovník v roku 2020 v roku v ktorom dotáciu prijal ,účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, pri zahrňovaní dotácie postupoval podľa  § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Do základu dane za rok 2020 zahrnul poskytnutú dotáciu vo výške je čerpania,  t. j. vo výške  1 000 eur. V takomto spôsobe zahrňovania dotácie do základu dane  daňovník pokračuje počas doby čerpania dotácie, a to aj vtedy, ak  v roku 2021  zmenil spôsob uplatňovania výdavkov na spôsob podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov (ak uplatnil v roku 2021 výdavky percentom z príjmov). V roku 2021 zahrnie dotáciu do základu dane vo výške čerpania, t. j. vo výške 1 200 eur. 
 
Otázka č. 4 – Dotácia na prevádzkové účely – skončenie podnikania 
Živnostníčka dostala z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) dotáciu na chránenú dielňu (na prevádzkové účely). Dotácia jej bola pripísaná na účet v roku 2019 vo výške 9000 eur. Časť z dotácie vo výške 5000 eur použila hneď  v prvom roku podnikania (v roku 2019) a suma 5000 eur bola položkou zvyšujúcou základ dane za rok 2019, nakoľko daňovníčka v roku 2019 uplatňovala skutočné  preukázateľné výdavky. V roku 2020 živnostníčka zrušila živnosť zo zdravotných dôvodov. Ostal jej však nepoužitý príspevok vo výške 4000 eur, pričom túto sumu na ÚPSVaR nedokladovala a podľa zmluvy podpísanej s ÚPSVaR nie je povinná vrátiť nepoužitú časť príspevku z dôvodu, že živnosť musela ukončiť zo zdravotných dôvodov.
Je nepoužitá časť príspevku vo výške 4000 eur  položkou zvyšujúcou základ dane za rok 2020, alebo ide o príjem, ktorý sa nezdaňuje? Ak je  položkou zvyšujúcou základ dane v roku 2020, môže si živnostníčka uplatniť paušálne výdavky vo výške 60% z úhrnu príjmov za rok 2020? Iný zdaniteľný príjem v roku 2020 nemala.
Odpoveď
Spôsob úpravy základu dane u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý skončí podnikanie, je ustanovený v § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov. Aj keď z citovaného ustanovenia priamo nevyplýva, že v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k skončeniu podnikania je daňovník povinný zahrnúť do základu dane aj  dotáciu, príspevok alebo podporu alebo ich zostávajúcu časť, ak neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, dotácia, príspevok a podpora predstavujú zdaniteľný príjem. Z uvedeného dôvodu aj takáto dotácia, príspevok alebo podpora alebo ich časť sa zahrnie do základu dane, a to najneskôr ku dňu, v ktorom daňovník skončí podnikanie, za predpokladu, že tento príjem nie je povinný daňovník vrátiť do štátneho rozpočtu.  Príspevok, ktorý daňovník nepoužil na určený účel (skončil podnikanie) a nie je  povinný ho  ani vrátiť, daňovník účtuje ako príjem ovplyvňujúci základ dane najneskôr ku dňu skončenia podnikania. Nakoľko ide o príjem podľa § 6 ods. 1 b) ( príjem zo živnosti), daňovník sa môže rozhodnúť pri tomto druhu príjmov uplatniť výdavky percentom z príjmov  za splnenia podmienok podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.     
 
Otázka č. 5 – Príspevok  z ÚPSVaR pre zdravotne ťažko postihnutú podnikajúcu FO  na pracovného asistenta
Občan (zdravotne ťažko postihnutý), ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia a dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, dostáva od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok na pracovného asistenta (podľa § 59 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti). Príspevok činí 150 eur mesačne. Pracovnému asistentovi vypláca odmenu vo výške 150 eur mesačne, na základe  uzavretej zmluvu o pracovnej asistencii, pričom asistent  nie je jeho zamestnancom, t. j. nejedná sa o závislú činnosť.
Otázkou je či príspevok  na pracovného asistenta prijatý od ÚPSVaR predstavuje pre ZŤP podnikateľa zdaniteľný príjem a či  následne vyplatená odmena pracovnému asistentovi je  považovaná za daňový výdavok. Ďalšou otázkou je či  odmena za pracovnú asistenciu predstavuje pre asistenta zdaniteľný príjem, o aký druh príjmu sa jedná (aký typ daňového priznania je povinný podať pracovný asistent) a či pracovný asistent   môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov z osobnej asistencie.
Odpoveď
Podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú od dane oslobodené plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorý plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Nakoľko daňovník podnikajúci na základe živnostenského oprávnenia (zdravotne ťažko postihnutý) prijal príspevok na výkon činnosti pracovného asistenta  v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorých plynú príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 zákona o dani z príjmov, príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a ide o zdaniteľné príjmy z podnikania podľa § 6 zákona o dani z príjmov. 
Pre daňovníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva je špecifickým spôsobom upravené zdaňovanie dotácií do základu dane v § 17 ods. 3  písm. h)  zákona o dani z príjmov. Podľa cit. ustanovenia do základu dane sa nezahŕňa  dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov, tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane  postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej    časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku, resp. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia  s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.
Podľa § 19 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov  daňovými výdavkami sú výdavky, na ktorých úhradu boli poskytnuté dotácie zahrnované do príjmov. Pre daňovníka (podnikajúcu FO)  odmena, ktorú  vypláca pracovnému asistentovi na základe  uzatvorenej dohody, predstavuje daňový výdavok ovplyvňujúci základ dane v roku jej úhrady. Daňovník  (podnikajúca FO),  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11  zákona zahrnie do základu dane príspevok  z úradu práce na pracovného asistenta   v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnul aj výdavok hradený z tohto príspevku.
 
Príjmy pracovného asistenta uvedeného v § 59 ods. 2 písm. b ) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  v znení neskorších predpisov dosahované z vykonávania činnosti pracovného asistenta, sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. ods. 2 b) zákona o dani z príjmov. Je to z dôvodu, že v súlade s § 59 ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. sa uzatvára medzi pracovným asistentom a občanom so zdravotným postihnutím, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba, zmluva podľa  Občianskeho zákonníka. Príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov  sú aj príjmy pracovného asistenta podľa § 59 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti. Pracovný asistent tieto príjmy uvádza v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B v oddiele č. VI v príslušnom riadku (ods. 2 písm. b) zákona).     Pri príjmoch z výkonu osobného asistenta ako pri príjmoch z výkonu pracovného asistenta je možné  za zdaňovacie obdobie roku 2020 uplatniť výdavky percentom z príjmov vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 eur ročne za predpokladu splnenia  podmienok podľa§ 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.