Dotácie poskytnuté na odpisovaný majetok

Daňovník,  ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov prijatú dotáciu na obstaranie odpisovaného majetku nezahrnie do základu dane celú v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie na obstaranie odpisovaného majetku.
 
Pri uplatňovaní § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov je potrebné prihliadnuť aj na to, či dotácia a podpora boli daňovníkovi poskytnuté pred obstaraním odpisovaného majetku alebo až po jeho obstaraní. Ak daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva v jednom zdaňovacom období obstará hmotný majetok, ale dotácia mu bude poskytnutá až v nasledujúcom zdaňovacom období, potom predmetný príjem zahrnie do základu dane až v zdaňovacom období (počnúc zdaňovacím obdobím, ak ide o dotáciu na obstaranie hmotného  a teda aj odpisovaného majetku), v ktorom bola dotácia prijatá. V danom prípade postupuje jedným z nasledovných spôsobov:
 
  • v roku prijatia dotácie sa zahrnie do základu dane dotácia vo výške ročného odpisu hmotného majetku obstaraného z týchto prostriedkov (resp.  pomernej časti ročného odpisu zodpovedajúcej výške použitých prostriedkov na obstaranie odpisovaného majetku (ďalej len „pomernej časti“)) za toto zdaňovacie obdobie a ročného odpisu (resp. pomernej časti) za predchádzajúce zdaňovacie obdobie alebo
  • príjem zodpovedajúci ročnému odpisu (resp. pomernej časti ) za zdaňovacie obdobie, v ktorom bol hmotný majetok obstaraný, sa zahrnie do základu dane rovnomerne, počas zostávajúcej doby odpisovania alebo  
  • ak daňovník na zdaňovacie obdobie, v ktorom obstaral hmotný majetok, odpisovanie preruší a v nasledujúcich  zdaňovacích  obdobiach  bude pokračovať v odpisovaní tak, ako by odpisovanie nebolo prerušené, príjem sa zahrnie do základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach postupne vo výške odpisov hmotného majetku nadobudnutého z týchto prostriedkov alebo pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie.

 
FAQ

Otázka č.1 – Dotácie poskytnuté na kúpu hmotného majetku
Daňovníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva bola v roku 2023 poskytnutá dotácia na obstaranie stroja vo výške 3 600 eur, ktorý v roku prijatia dotácie aj zakúpil a zaradil do používania. Akým spôsobom zahrnie daňovník prijatú dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Nakoľko ide o odpisovaný majetok, daňovník zahrnie prijatú dotáciu do základu dane v roku 2023 vo výške zodpovedajúcej ročnému odpisu hmotného majetku, uplatnenému do daňových výdavkov v roku 2023. V takomto zahrnovaní dotácie do základu dane daňovník pokračuje počas doby odpisovania majetku.
 
Otázka č.2 – Dotácie poskytnuté na kúpu hmotného majetku
Daňovníkovi účtujúcemu v sústave jednoduchého účtovníctva bola poskytnutá v roku 2021  dotácia na obstaranie stroja vo výške 5 500 eur, ktorý v roku prijatia dotácie nestihol zakúpiť a zaradil do používania až v januári 2022. Akým spôsobom zahrnie daňovník prijatú dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Keďže daňovník zaradil hmotný majetok do základu dane až v roku 2022, nemá nárok na uplatnenie daňového odpisu za rok 2021. Keďže daňovník v roku 2021 do daňových výdavkov neuplatnil odpis z tohto hmotného majetku, prijatú dotáciu v roku 2021 nezahrnul do základu dane vôbec. Daňovník v roku 2022 zaradí hmotný majetok do 1. odpisovej skupiny a v rokoch 2022 až 2025 bude uplatňovať  do daňových výdavkov odpis vo výške 1/4 vstupnej ceny hmotného majetku. Dotáciu prijatú v roku 2021 vo výške 5 500 eur daňovník zahrnie v roku 2022 do základu dane len vo výške  uplatneného ročného odpisu do daňových výdavkov , t. j. v sume  1 375 eur ( 5 500/4). Zvyšnú časť dotácie daňovník zahrnie do základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach ( roky 2023,2024,2025) a to každoročne vo výške uplatneného ročného odpisu z tohto hmotného majetku. Uvedené platí len za predpokladu, že daňovník v rokoch 2022 a ž 2025  uplatňovanie odpisov nepreruší. 
 
Otázka č.3 – Dotácie poskytnuté na kúpu hmotného majetku - dotácia poskytnutá na obstaranie časti majetku 
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva získal v januári roku 2021 zo štátneho rozpočtu dotáciu na obstaranie nákladného automobilu vo výške 40 000 Eur, za ktoré v januári roku 2021 obstaral nákladný automobil v hodnote 80 000 eur a hneď v januári 2021 ho zaradil do obchodného majetku.  Akým spôsobom bude zahrňovať prijatú dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Nakoľko ide o vozidlo zaradené do 1. odpisovej skupiny, t. j. doba odpisovania je 4 roky. Ročný odpis pri rovnomernom odpisovaní predstavuje 20 000 (80 000 /4). Daňovník však prijal dotáciu len v sume 40  000 eur, t. j. bola mu poskytnutá len vo výške zodpovedajúcej jednej polovici obstarávacej ceny vozidla. Z uvedeného dôvodu bude počas doby odpisovania  (2021 až 2024) zahrňovať dotáciu do zdaniteľných  príjmov ročne v sume 10 000 eur, t. j sumu zodpovedajúcu jednej polovici rovnomerného ročného odpisu.  
 
Otázka č. 4 – Obstaranie  hmotného majetku - daňovník zmení v nasledujúcom zdaňovacom období  spôsob uplatňovania výdavkov
Daňovník účtujúci  v roku 2021 v sústave jednoduchého účtovníctva získal v roku 2021 zo štátneho rozpočtu dotáciu na obstaranie stroja vo výške 24 000 eur. Akým spôsobom bude zahrňovať prijatú dotáciu do základu dane za predpokladu, že v roku 2022 zmení spôsob uplatňovania výdavkov na  výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Nakoľko v roku prijatia dotácie, t. j. v roku 2021  daňovník uplatňoval skutočné preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe vedeného jednoduchého účtovníctva, pri zahrnovaní dotácie do základu dane postupoval podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Stroj, ktorý daňovník obstaral bol zaradený do 1. odpisovej skupiny, kde je doba odpisovania 4 roky, a ročný odpis pri rovnomernom odpisovaní bude 6 000 eur (24 000/4). Daňovník bude dotáciu prijatú v roku 2021 zahrňovať do základu dane postupne počas doby odpisovania ( v rokoch 2021 až 2024), a to  ročne sumu 6 000 eur (t. j. sumu zodpovedajúcu  ročnému odpisu hmotného majetku, ktorý z dotácie obstaral). V tomto spôsobe zahrňovania dotácie do základu dane daňovník pokračuje počas doby odpisovania, a to aj vtedy, ak by v nasledujúcom zdaňovacom období roku 2020 zmenil spôsob uplatňovania výdavkov na spôsob podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. To znamená, že aj v roku 2022, v ktorom uplatní  výdavky percentom z príjmov, do základu dane (do zdaniteľných príjmov) zahrnie dotáciu vo výške ročného odpisu hmotného majetku. Uvedené vychádza z ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého sú v sumách tzv. paušálnych výdavkov zahrnuté všetky výdavky, t. j. napr. aj odpisy. Podľa § 22 ods. 9 zákona o dani z príjmov daňovník , ak uplatňuje tzv. paušálne výdavky, nemôže uplatniť prerušenie odpisovania. V takomto prípade vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.      
 
Otázka č. 5 – Obstaranie  hmotného majetku - dotácia poskytnutá až  v nasledujúcom zdaňovacom období po roku obstaranie HM
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva dostal v roku 2021 prísľub na poskytnutie dotácie na obstaranie poľnohospodárskeho stroja, ktorý v januári roku 2021 kúpil za 78 000 eur a zaradil do obchodného majetku. Dotácia vo výške 78 000 eur bola daňovníkovi poskytnutá až v roku 2022. Akým spôsobom zahrnie daňovník prijatú dotáciu do základu dane?
Odpoveď  
Nakoľko ide o poľnohospodársky stroj zaradený do 1 odpisovej skupiny,  doba odpisovania je 4 roky. Pri rovnomernom spôsobe uplatňovania odpisov bude dotácia zahrňovaná do základu dane nasledovne:
Daňovník si môže zvoliť jeden z troch možných spôsobom zahrnutia dotácie do základu dane.
 
               Výpočet        Daňový    Príjem zahrňovaný do         Príjem zahrňovaný do            Príjem zahrňovaný do
Rok       daň. odpisu     odpis      základu dane - 1. spôsob     základu dane - 2. spôsob      základu dane - 3. spôsob  
 
2021       78 000/4         19 500                -                                                 -                                              -
 
2022       78 000/4          19 500     19 500 + 19 500 = 39 000    19 500 + 6 500 = 26 000                19 500
 
2023       78 000/4          19 500                19 500                        19 500 + 6 500 = 26 000                19 500
 
2024       78 000/4          19 500                19 500                         19 500 + 6 500 = 26 000               19 500
     
2025                                                                                                                                                     19 500