Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely

Prevádzkové dotácie sú poskytované  na podporu bežnej podnikateľskej činnosti daňovníka (výdavky na obstaranie zásob, na mzdy, na odvody, na prenájom a iné). Výdavky,  na úhradu ktorých boli poskytnuté dotácie sa považujú za daňové výdavky v nadväznosti na § 19 ods.2 písm. m) zákona o dani z príjmov.

Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov,  dotácie poskytnuté na prevádzkové účely zahrnie do základu dane  v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k ich čerpaniu. Tento spôsob zahrňovania prevádzkových dotácií do základu dane má neutrálny dopad na daň.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely
Daňovníkovi v roku 2022 bola poskytnutá dotácia na začatie podnikania (na bežné prevádzkové výdavky) vo výške 2000 eur. Daňovník v roku 2022 účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.  V roku 2022 daňovník  použil dotáciu vo výške 1 200 eur. Zvyšnú časť dotácie plánuje použiť v roku 2023. V akej výške zahrnie prijatú dotáciu v roku 2022 do základu dane?   
Odpoveď
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva, ktorý poskytnutú dotáciu celú nepoužil na úhradu výdavkov v roku 2022, do základu dane za rok 2022 zahrnie dotáciu len vo výške jej čerpania v roku 2022, t. j. sumu 1 200 eur. Do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie roku 2022 zahrnie výdavky hradené z poskytnutej dotácie vo výške 1 200 eur. Dopad na  daň v roku 2022  je  neutrálny.
 
Otázka č. 2 – Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely 
Daňovník v roku 2022 prijal dotáciu na zriadenie chránenej dielne, ktorá je poskytnutá vo výške 5 300 eur na prevádzkové účely (prenájom priestorov, zariadenie dielne základným vybavením ako nábytok a iné prevádzkové výdavky). Daňovník sa rozhodol, že za rok 2022 bude pri vykazovaní základu dane uplatňovať preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe daňovej evidencie vedenej podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.  V roku 2022 daňovník minul dotáciu vo výške 1 350 eur na vymedzený účel. V akej výške zahrnie prijatú dotáciu v roku 2022 do základu dane (do zdaniteľných príjmov)?  
Odpoveď
Daňovník, ktorý prijal v roku 2022 dotáciu v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, a  ktorý v roku prijatia  dotácie uplatňuje preukázateľne vynaložené daňové výdavky na základe   vedenej  evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona  o dani z príjmov, zahrnie dotáciu  do základu dane za rok 2022 vo výške 1 350 eur, t. j. vo výške jej čerpania v tomto roku.  Do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie roku 2022 zahrnie výdavky hradené z poskytnutej dotácie vo výške 1 350 eur.  Z uvedeného vyplýva, že dopad na  daň v roku 2022  je  neutrálny. Rovnako pokračuje v zahrňovaní dotácie do základu dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach.
 
Otázka č. 3 – Dotácie poskytnuté na prevádzkové účely 
Daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva  prijal v roku 2021 prevádzkovú dotáciu v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti vo výške 8 500 eur, ktorú v roku 2021 čerpal len čiastočne vo výške 2500 eur. V roku 2022 dotáciu dočerpal  vo výške 6 000 eur, v tomto roku však  zmenil spôsob uplatňovania výdavkov – uplatnil tzv. paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov. Akým spôsobom daňovník zahrnie dotáciu do základu dane?
Odpoveď
Keďže ide o daňovníka, ktorý v roku prijatia dotácie účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva, do základu dane za rok 2021  mal dotáciu  zahrnúť  len vo výške, v akej do základu dane zahrnul aj výdavok hradený z tejto dotácie v tomto zdaňovacom období. Nakoľko dotáciu v roku 2021 použil na určený účel vo výške 2 500 eur, do základu dane za rok 2021 zahrnul dotáciu vo výške 2 500 eur.   Daňovník v nadväznosti na znenie § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov   zahrnie zvyšnú časť  dotáciu do základu dane až v tom  zdaňovacom období, v ktorom ju použije na úhradu daňových výdavkov, t. j. zahrnie ju do základu dane  roku  2022 -  v roku, v  ktorom uplatňuje tzv. paušálne výdavky.