Dotácie, ktoré nie sú poskytnuté na konkrétne výdavky

Postup zahrňovania dotácií, podpôr, príspevkov do základu dane daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov,  ktorý je upravený v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť len v prípade, ak dotácia, podpora boli poskytnuté na úhradu výdavkov. Ak by však uvedené príjmy neboli viazané na výdavky príjemcu, daňovník ich zahrnie v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník prijal.

 
FAQ

Otázka č. 1 – Dotácie, ktoré nie sú viazané na  výdavky príjemcu
Daňovník, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu ako samostatne hospodáriaci roľník, dosiahol v roku 2022 dotáciu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry ako jednotnú platbu na plochu vo výške  2 450 eur. Dotáciu v roku 2022 celú nevyčerpal.  V akej výške zahrnie prijatú dotáciu v roku 2022 do základu dane.   
Odpoveď
Nakoľko poskytnutá dotácia nie je viazaná na konkrétne výdavky príjemcu, daňovník  zahrnie dotáciu v plnej výške do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom ju prijal, t. j. v roku 2022.
 
Otázka č. 2 – Dotácie, ktoré nie sú viazané na  výdavky príjemcu
Daňovník vykonávajúci činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka na základe osvedčenia dostal  v roku 2022 vyplatenú dotáciu na znevýhodnené oblasti.  Je potrebné zúčtovať prijatú dotáciu do zdaniteľných príjmov celú v roku 2022, resp. sa zahrnie do základu dane postupne v čase jej čerpania.
Odpoveď
Nakoľko poskytnutá dotácia nie je viazaná na konkrétne výdavky príjemcu, daňovník  zahrnie dotáciu v plnej výške do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom ju prijal, t. j. v roku 2022.