Registrácia pre IOSS

Tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov, tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania  a tuzemský sprostredkovateľ, na ktorých sa vzťahuje IOSS, sa musia zaregistrovať k osobitnej úprave dane IOSS v tuzemsku, keďže nemajú možnosť vybrať si členský štát "identifikácie" iný, ako členský štát, v ktorom sú usadení. To znamená, že keď má daňový subjekt sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko v Slovenskej republike, jeho členským štátom identifikácie – registrácie k osobitnej úprave dane IOSS je Slovensko.

Tuzemský sprostredkovateľ má ešte ďalšiu povinnosť, registruje nie len seba, ale aj dodávateľa tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľa elektronického rozhrania, ktorí nie sú usadení v EÚ, a za ktorých bude plniť daňové povinnosti v oblasti IOSS, keďže dodávateľ tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov alebo prevádzkovateľ elektronického rozhrania, ktorí nie sú usadení v EÚ, nemajú možnosť registrovať sa k IOSS priamo a musia si zvoliť sprostredkovateľa, ktorý je usadený na území EÚ.

Daňový úrad posúdi žiadosť o registráciu a ak povolí uplatňovanie osobitnej úpravy dane IOSS pridelí identifikačné číslo:

a) s predponou IM tuzemskému dodávateľovi tovaru na diaľku dovážaného do EÚ z tretích štátov alebo tuzemskému prevádzkovateľovi elektronického rozhrania,

b) s predponou IN tuzemskému sprostredkovateľovi,

ktoré sa budú používať výlučne v rámci osobitnej úpravy dane IOSS a pre iné účely sú tieto identifikačne čísla nepoužiteľné.

Poznámka: ak pôjde o tuzemského sprostredkovateľa, ktorý bude uplatňovať IOSS v mene a na účet viacerých dodávateľov tovaru alebo prevádzkovateľov elektronických rozhraní, ktorí nie sú usadení v EÚ, daňový úrad pridelí identifikačné číslo s predponou IM každej osobe, ktorú zastupuje a ktorú zaregistroval pre IOSS.

 

FaQ

 

Otázka č. 1: Účinnosť registrácie pre IOSS

Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam drevené výrobky tak, že ich objednávam u výrobcu vo Švajčiarsku, ktorý mnou objednané výrobky zasiela priamo mojim zákazníkom - občanom EÚ. Ak sa rozhodnem pre uplatňovanie IOSS a podám registráciu 15.04.2021, môžem IOSS využívať od 01.05.2021?

Odpoveď: 

Nie. Aj keď žiadosť o registráciu k osobitnej úprave dane IOSS sa podá 15.04.2021, bude sa vzťahovať až na zaslanie – dovoz tovaru zo Švajčiarska pre zákazníkov do EÚ od 01.07.2021, t.j. na tovar, ktorý si občania z EÚ zaplatia od 01.07.2021.

 

Otázka č. 2: Ako sa registrovať a aký registračný formulár použiť pre registráciu k IOSS

Predávam cez vlastnú webovú stránku tovar, ktorý objednávam u dodávateľov z Číny a ktorým dám pokyn, aby mnou objednaný tovar zasielali mojim zákazníkom – sú to občania z EÚ. Ktorý formulár mám vyplniť, ak sa rozhodnem pre uplatňovanie IOSS?

Odpoveď: 

Ak sa tuzemský dodávateľ tovaru na diaľku rozhodne pre uplatňovanie IOSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) príslušný elektronický formulár.

Ak predáva tovar na diaľku cez vlastnú webovú stránku tovar, pričom tovar od jeho dodávateľov z tretích krajín je zasielaný priamo jeho zákazníkom – občanom na územie EÚ, použije k registrácii k IOSS nasledujúci formulár: “Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastupovanej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz“, ktorý je označený skratkou REGOSS_IM_ZO;

 

Otázka č. 3: Ako registruje a aké registračné formuláre používa tuzemský sprostredkovateľ  pre registráciu k IOSS zahraničných dodávateľov tovaru usadených mimo EÚ

Oslovila ma spoločnosť z USA, aby som ich nie len registroval k IOSS, ale aj za nich podával daňové priznanie a platili DPH z dodávok tovaru, ktorý zasielajú z USA občanom z členských štátov EÚ. Ktorý formulár mám vyplniť, ak sa rozhodnem, že ich zaregistrujem pre uplatňovanie IOSS?

Odpoveď: 

Ak tuzemský “sprostredkovateľ“ sa rozhodne, že dodávateľa tovaru na diaľku, ktorý je usadený mimo EÚ, zaregistruje pre uplatňovanie IOSS, prihlási sa na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk) do svojej Osobnej internetovej zóny (cez  ID a heslo alebo prostredníctvom eID alebo KEP-om), kde v časti Katalóg formulárov/Správa daní/Daň z pridanej hodnoty vyhľadá, vyplní a podá (odošle) príslušné elektronické formuláre, a to:

1. najprv zaregistruje sám seba, ako sprostredkovateľa, pričom použije k registrácii k IOSS nasledujúci formulár: Žiadosť o registráciu sprostredkovateľa pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz“, ktorý je označený skratkou REGOSS_IS_SP, a daňový úrad mu pridelí identifikačné číslo s predponou IN a až potom

2. následne registruje zahraničného dodávateľa/zahraničných dodávateľov tovaru na diaľku, pričom použije k registrácii k IOSS nasledujúci formulár: “Žiadosť o registráciu zdaniteľnej osoby bez sprostredkovateľa alebo zastupovanej sprostredkovateľom pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre dovoz“, ktorý je označený skratkou REGOSS_IM_ZO, a daňový úrad pridelí identifikačné číslo s predponou IM každému zahraničnému dodávateľovi, ktorých zaregistroval pre IOSS a za ktorých bude podávať daňové priznania a platiť daň z dodaní tovaru, na ktorý sa vzťahuje IOSS.