Úvod > DPH > IOSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Koho sa týka osobitná úprava dane IOSS

Koho sa týka osobitná úprava dane IOSS

Osobitnú úpravu dane IOSS budú môcť využívať:

- dodávatelia tovaru na diaľku s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ktorý je zasielaný alebo prepravovaný (dovážaný) do EÚ z územia tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH,

- prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku dovážaného z tretích štátov pôvodným vyššie uvedeným dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku,

- sprostredkovatelia, ktorí sú poverenými osobami len na podávanie daňových priznaní k IOSS a úhrady platieb DPH z predaja tovaru s hodnotou nepresahujúcou 150 eur, ktorý je dovážaný z tretích krajín zákazníkom z EÚ vyššie uvedenými dodávateľmi tovaru na diaľku alebo prevádzkovateľmi elektronického rozhrania, a to v ich mene a na ich účet.

 

FaQ

 

Otázka č. 1: Dodávateľ dodáva tovar zákazníkom v EÚ priamo z tretích krajín

Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam výživové doplnky tak, že ich objednávam u výrobcu zo Švajčiarska, ktorému dám pokyn, aby moju objednávku zaslal priamo zákazníkom - občanom do Čiech, Poľska a aj na Slovensko. Ak sa zaregistrujem pre IOSS, čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021, ak zásielka pre 1 zákazníka nepresiahne hodnotu tovaru 150 eur?

Odpoveď: 

Po 01.07.2021, slovenský obchodník, ktorý predáva tovar na diaľku, ktorý je z územia tretieho štátu dovážaný zákazníkovi – osobám neidentifikovaných pre DPH v rámci EÚ vrátane Slovenska, pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, a ak sa zaregistruje k osobitnej úprave dane IOSS, vyberie DPH s príslušnou sadzbou členského štátu zákazníka už pri objednaní a zaplatení tovaru zákazníkom a prizná ju v daňovom priznaní pre IOSS a odvedie ju v prospech účtu Štátnej pokladnice v tuzemsku.

 

Otázka č. 2: Dodávateľ “cudzieho“ tovaru dodávaného zákazníkom v EÚ z tretích krajín

Prevádzkujem portál - elektronické trhovisko, pomocou ktorého si zákazníci – občania z členských štátov EÚ a zo Slovenska objednávajú tovar od predajcov z členských štátov vrátane slovenských, ako aj od predajcov z Číny a z USA. Tovar, ktorého nikdy nie som vlastníkom, je dovážaný zákazníkom do EÚ vyššie uvedenými dodávateľmi priamo z územia mimo EÚ. Dozvedel som sa, že od 01.07.2021 pri dovážanom tovare, ktorého hodnota tovaru nepresahuje  150 eur, sa zavádza nová osobitná úprava dane pre dovoz. Týka sa nová osobitná úprava dane pre dovoz – IOSS aj mňa alebo len dodávateľov?

Odpoveď: 

Áno, nová osobitná úprava dane IOSS sa vzťahuje aj na tuzemského prevádzkovateľa elektronického rozhrania, ktorý je v zmysle § 8 ods.7 zákona o DPH osobou uľahčujúcou dodanie tovaru pôvodným dodávateľom usadeným alebo neusadeným na území EÚ, a ktorý je zákazníkovi – občanovi do EÚ dovážaný z územia mimo EÚ.

Keďže v tomto prípade tuzemský prevádzkovateľ elektronického rozhrania sa považuje za osobu uľahčujúcou dodanie tovaru, postupuje tak, ako keby sám bol dodávateľom tohto tovaru, čo pre neho znamená, že ak bude uplatňovať IOSS, vyberie DPH s príslušnou sadzbou členského štátu zákazníka už pri objednaní tovaru a jeho zaplatení zákazníkom.

 

Otázka č. 3: Dodávateľ dodáva tovar zákazníkom v EÚ z tretích štátov cez cudzí web

Slovenská akciová spoločnosť obchoduje s hračkami, ktoré dodáva občanom v rámci EÚ. Zákazníci si tovar neobjednávajú tovar cez našu webovú stránku, ale cez e-shop (internetový portál), ktorý prevádzkuje česká spoločnosť, s ktorou máme zmluvu. Takto objednaný tovar naša akciová spoločnosť objedná v Číne a dá pokyn na jeho zaslanie priamo zákazníkom. Keďže zásielky neprevyšujú hodnotu 150 eur, máme sa zaregistrovať pre IOSS?

Odpoveď: 

Nie. V tejto situácii je česká spoločnosť, ktorá prevádzkuje e-shop (internetový portál) -  elektronické rozhranie, osobou uľahčujúcou dodanie Vášho tovaru a považuje sa za dodávateľa.

Poznámka: Úlohou slovenskej akciovej spoločnosti, ako pôvodného dodávateľa, je zabezpečiť, aby česká spoločnosť, ktorá prevádzkuje elektronické rozhranie, bola informovaná o odoslaní alebo preprave tovaru, ktorá sa uskutočňuje z miesta mimo EÚ, pred samotným dodaním.

 

Otázka č. 4: Sprostredkovateľ dodania tovaru dovážaného z tretích krajín zákazníkom v EÚ

Naša s.r.o. dostala ponuku od spoločnosti z USA, aby sme za nich podávali daňové priznanie a platili DPH z dodávok tovaru, ktorý zasielajú z USA zákazníkom z členských štátov EÚ, a pri ktorých zásielka – hodnota tovaru na zákazníka nie je viac ako 150 eur. Je to vôbec možné?

Odpoveď

Áno, pretože dodávateľ tovaru na diaľku alebo osoba uľahčujúca dodanie tovaru zasielaného z tretích krajín zákazníkom do EÚ s hodnotou zásielky (tovaru) nepresahujúcou 150 eur, ktorí nie sú usadení v EÚ, nemajú možnosť sa priamo registrovať k osobitnej úprave dane pre IOSS. K tomu, aby mohli využívať výhody IOSS, sú povinné mať pre účely IOSS osobu, ktorá je usadená na území EÚ a ktorá “sprostredkuje“ nielen samotnú ich registráciu pre IOSS, ale zároveň preberá na seba aj ich ďalšie povinnosti, a to podávanie daňových priznaní pre IOSS a platenie DPH v ich  mene a na ich účet.