Úvod > DPH > IOSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane IOSS

Dodávky spadajúce pod osobitnú úpravu dane IOSS

1. Osobitná úprava dane IOSS sa vzťahuje na:

- predaj tovaru na diaľku - tzv. “zásielkový predaj“ alebo “on-line predaj“ alebo “internetový predaj“ tovaru s hodnotou tovaru nepresahujúcou  150 eur, ktorý je dovezený na územie EÚ z tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH,

- predaj tovaru prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok (ďalej len “elektronické rozhranie“) s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ktorý je dovezený na územie EÚ z tretích štátov pre zákazníkov – osoby neidentifikované pre DPH.

2. Osobitná úprava dane IOSS sa nevzťahuje na:

- predaj tovaru na diaľku, ktorý je zákazníkovi z členského štátu EÚ zaslaný priamo z tretích krajín (z územia mimo EÚ), ak jedna zásielka pre toho istého zákazníka presiahne hodnotu 150 eur.

- predaj tovaru na diaľku, ktorý je dodávaný zákazníkom, ktorí nie sú identifikovaní  pre DPH, avšak, dovezený tovar z tretích krajín je už dodávateľom (dovozcom) preclený a dodáva sa zo skladu na území jedného členského štátu do iných členských štátov – štátov zákazníkov, v ktorých dodávateľ (dovozca) nie je usadený. Na takéto dodania sa vzťahuje iná osobitná úprava dane – One Stop Shop (OSS),

- predaj tovaru na diaľku, ktorý podlieha spotrebným daniam (napr. alkohol, cigarety),

- predaj tovaru na diaľku osobám identifikovaným k DPH.

 

FaQ

 

Otázka č. 1: Dodanie tovaru z tretích krajín zákazníkom v EÚ s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 €

Zaoberám sa predajom mobilných telefónov. Príslušenstvo k mobilným telefónom objednávam z Číny a dávam pokyn, aby tovar bol doručený priamo na adresu môjho zákazníka - občana Slovenska, niekedy aj občana z Čiech a Maďarska. Keďže hodnota príslušenstva nikdy nepresiahla 22 eur, bola od DPH oslobodená. Je to pravda, že po 01.07.2021 aj zásielka do 22 eur sa má zaťažiť DPH-čkou?

Odpoveď: 

Áno. Od 01.07.2021 je zrušené oslobodenie od DPH pri dovoze tovaru, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov priamo zákazníkom do EÚ. Na základe toho slovenský predajca, ktorý predáva príslušenstvo k mobilom tak, že z územia tretieho štátu je tovar  dovážaný a doručovaný zákazníkom – osobám k DPH neidentifikovaným v rámci EÚ, už aj pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nepresahujúcou 150 eur, ak sa rozhodne pre osobitnú úpravu dane IOSS, bude uplatňovať DPH s príslušnou sadzbou dane podľa členského štátu zákazníka.

 

Otázka č. 2: Pojem “hodnota tovaru“

Dodávam tovar, ktorý je zasielaný z Kanady zákazníkom do EÚ. Chcem sa zaregistrovať a uplatňovať IOSS. Nie je mi jasné, čo sa pod pojmom “hodnota tovaru nepresahujúcou 150 eur“ rozumie. Je to len cena tovaru alebo aj výdavky spojené s dodaním tovaru?

Odpoveď: 

Hoci pod pojmom hodnota tovaru pre účely IOSS sa rozumie cena tovaru bez nákladov spojených s jeho dodaním, napr. doprava, poistenie, licenčné poplatky, poplatok za povolenie na vývoz, a pod., avšak, ak:

a) v cene tovaru sú už zahrnuté tieto výdavky, t.j. nie je ich možné vyčísliť zvlášť, pretože nie sú samostatne uvádzané na faktúre alebo inom doklade o predaji, potom sa za hodnotu tovaru považuje cena tovaru vrátane týchto výdavkov spojených s jeho dodaním (pozn.: DPH sa vypočítava z tejto hodnoty) alebo

b) na faktúre alebo inom doklade o predaji sú samostatne uvedené popri cene tovaru aj výdavky spojené s jeho dodaním, hodnota tovaru sa rovná cene tovaru (pozn.: napriek tomu, že výdavky spojené s dodaním tovaru sú na faktúre vyčíslené, DPH sa vypočítava zo súčtu ceny tovaru a výdavkov spojených s jeho dodaním)

 

Otázka č. 3: Hodnota zásielky viac ako 150 eur

Uplatňujem osobitnú úpravu dane na dovoz IOSS. Niekedy môj zákazník si u mňa po 2 týždňoch doobjednáva ďalší tovar. Keďže ani prvá objednávka tovaru, za ktorú už zákazník zaplatil, nepresiahla hodnotu tovaru 150 eur a ani jeho druhá objednávka, ktorá je taktiež zaplatená, nepresiahla limit 150 eur, bol som povinný u prvej a aj druhej objednávke voči zákazníkovi uplatniť DPH. Zákazník reklamuje, že zaplatil DPH 2 - krát z toho istého, aj mne a aj colnému úradu. Ako je to možné?

Odpoveď: 

Keď nastane situácia, že jedna a aj následná objednávka tovaru je spoločne zabalená do jedného balíka = 1 zásielka alebo obe objednávky sú doručované zákazníkovi súčasne od rovnakého dodávateľa a ak hodnota tovaru v jednej zásielke alebo súčet hodnôt z dvoch zásielok je viac ako 150 eur, colný úrad má povinnosť vybrať DPH pri preclení, bez ohľadu na to, že DPH už vybral od zákazníka dodávateľ, pretože v takomto prípade už  zásielka  nespadá pod režim osobitného uplatňovania dane IOSS (hodnota dovážaného tovaru presiahla 150 €). Pre zákazníka to znamená, že zaplatil z toho istého dovážaného tovaru DPH 2 krát, a to prvý krát dodávateľovi pri jeho objednaní a zaplatení a druhý krát colnému orgánu pri doručení dovozeného tovaru. Ak zákazník dodávateľovi preukáže, že z konkrétneho dovozu bola DPH duplicitne zaplatená, dodávateľ by mal ním vybranú DPH zákazníkovi vrátiť, ktorú si následne v daňovom priznaní pre IOSS cez opravu sám uplatní voči štátu.

Poznámka: Obdobne sa posudzuje aj prípad, ak by tovar od rôznych dodávateľ doručoval tomu istému zákazníkovi v mieste určenia v rovnakom období, keďže sa ťažko vyvracia podozrenie, že zásielka bola zámerne rozdelená s cieľom vyhnúť sa plateniu cla.

 

Otázka č. 4: Dodanie tovaru z tretích krajín zákazníkom v EU s hodnotou viac ako 150 €

Som obchodník a cez vlastnú webovú stránku predávam iPhony tak, že ich objednávam priamo od predajcu v USA, ktorému dám pokyn, aby moju objednávku zaslal priamo zákazníkom - občanom na Slovensko, do Čiech, Poľska. Čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021, ak zásielka pre 1 zákazníka presiahne hodnotu 150 eur?

Odpoveď: 

Po 01.07.2021 pre slovenského obchodníka, ktorý predáva tovar na diaľku, ktorý je z územia tretieho štátu dovážaný zákazníkovi – osobám neidentifikovaných pre DPH v rámci EÚ vrátane Slovenska, pri zásielke pre 1 zákazníka s hodnotou tovaru nad 150 eur sa nič nezmení, pretože na takúto zásielku sa osobitná úprava dane IOSS nevzťahuje. DPH z tohto dodania vyberie od zákazníka colný orgán pri prepustení tovaru do voľného obehu, t.j. pri jeho preclení.

 

Otázka č. 5: Dodanie precleného tovaru

Prevádzkujem portál - elektronické trhovisko, pomocou ktorého sa predáva tovar tureckých obchodníkov občanom do Čiech, Poľska, Maďarska a Slovenska, pričom hodnota tovaru dodaného zákazníkovi nepresiahne 150 eur. Zaujíma ma, či tento predaj tovaru podlieha IOSS, keď  tureckí dodávatelia dodávajú tovar zo skladu na území Slovenska?

Odpoveď: 

Nie. Ak dodávatelia, ktorí sú usadení mimo EÚ, dodávajú tovar prostredníctvom elektronického rozhrania, ktorého prevádzkovateľ je usadený v EÚ, avšak, ak tovar je zasielaný zákazníkom zo skladu na území EÚ, t.j. už po preclení, osobitná úprava dane IOSS sa na tento prípad nevzťahuje.

Poznámka: Na tento prípad sa vzťahuje iná osobitná úprava dane, a to OSS.

 

Otázka č. 6:  Dovážaný tovar - zásielka, ktorá obsahuje alkohol

Cez moju webovú stránku ponúkam luxusné destiláty zo Švajčiarska, ktoré zasielam priamo zákazníkom v rámci celej EÚ. Môžem sa zaregistrovať k IOSS, ak dodržím pravidlo, že zásielka pre zákazníka nepresiahne hodnotu 150 eur?

Odpoveď: 

Nie. Ak zásielka obsahuje tovar, ktorý podlieha spotrebnej dani, medzi ktorý patrí aj destilát -tzv. “tvrdý“ alkohol,  potom osobitná úprava dane IOSS sa na dodanie tohto tovaru nevzťahuje, pričom nezáleží na tom, či zásielka (balík) obsahuje len alkohol alebo je zmiešaná s iným tovarom, ktorý nepodlieha spotrebnej dani.