Údaje v kontrolnom výkaze

Otázka č. 1 – Aké doklady sa zapisujú
Aké doklady sa zapisujú do kontrolného výkazu?
Odpoveď
V kontrolnom výkaze sa uvádzajú údaje o uskutočnených a o prijatých zdaniteľných obchodoch na základe vyhotovených a prijatých faktúr (aj zjednodušených faktúr, príp. iných dokladov) o dodaní tovarov alebo služieb, z ktorých v tuzemsku vznikne platiteľovi DPH povinnosť platiť daň a z ktorých platiteľovi DPH vznikne právo na odpočítanie dane.
 
Otázka č. 2 – Poradové číslo faktúry
Ako uviesť poradové číslo faktúry, ktoré má rôzne znaky?
Odpoveď
Platiteľ je povinný uviesť v kontrolnom výkaze poradové číslo faktúry tak, ako je uvedené na faktúre.

Otázka č. 3 – Na faktúre dve sadzby dane
Ako uvádza platiteľ údaje z faktúry, v ktorej sú údaje o dodaní tovaru, ktorý podlieha základnej sadzbe a súčasne aj dodávaný tovar, ktorý podlieha zníženej sadzbe dane?
Odpoveď
Ak faktúra obsahuje údaje o tovaroch, ktoré podliehajú základnej sadzbe dane a o tovaroch, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane, platiteľ dane uvedie údaje z faktúry v dvoch riadkoch, v jednom riadku uvedie údaje prislúchajúce základnej sadzbe dane a v druhom riadku údaje prislúchajúce zníženej sadzbe dane.

Otázka č. 4  – Faktúra na prijatú platbu
Uvádzajú sa v kontrolnom výkaze aj faktúry vystavené za čiastočnú úhradu, aj keď ešte dodanie tovaru alebo služby neprebehlo?
Odpoveď
Áno. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú aj údaje z faktúr, vyhotovených v nadväznosti na vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods.4 zákona o DPH, to znamená faktúry vystavené na prijatú platbu, ktorú platiteľ vie priradiť na konkrétne budúce dodanie tovaru alebo služby.

Otázka č. 5  – „0“ v kontrolnom výkaze
Môže byť číslo „0“ uvedené v hociktorom stĺpci kontrolného výkazu, keď daný údaj nie je uvedený vo faktúre?
Odpoveď
V niektorých stĺpcoch kontrolného výkazu nie je možné vyplniť údaj „0“, ale len konkrétny údaj. Napríklad v stĺpci:
„Sadzba dane“ musí byť uvedené: 20 % alebo 10 %
„Číselný kód SCS“ musí byť číslo formátu XXXX
„Druh tovaru“  musí byť uvedené „MT“ alebo „IO“
„Merná jednotka“ musí byť uvedená jedna z možností : kg, t, m, ks.

Otázka č. 6 – Ako sa uvádzajú údaje z opravných faktúr v  kontrolnom výkaze?
Ako sa uvádzajú údaje z opravných faktúr, kde sú uvedené len niektoré údaje k pôvodnej faktúre napr. len oprava sadzby dane?
Odpoveď
V prípade opravných faktúr sa v kontrolnom výkaze uvádzajú len údaje, ktoré sa menia. Pokiaľ však v rámci xml schémy je vyžadované vyplnenie príslušného údaja a tento sa v opravnej faktúre nenachádza, potom sa na príslušnom mieste uvedie číslo „0“, ak nie je potrebné uviesť konkrétnu hodnotu ako napr. pri sadzbe dane je potrebné uviesť hodnotu: „10“ alebo „20“.
 
Otázka č. 7– Čo uvádzať v stĺpci „dátum dodania tovaru alebo služby....“
Tuzemská stavebná spoločnosť je platiteľom v tuzemsku. Nakúpila tovar z Česka. Vo faktúre od českého dodávateľa má uvedený dátum dodania tovaru 28.01.2019, dátum vystavenia faktúry je 05.02.2019. Podľa § 20 ods. b) zákona o DPH daňová povinnosť vzniká dňom vystavenia faktúry. Aký dátum uvedie stavebná spoločnosť  v kontrolnom výkaze v časti B.1. v stĺpci „dátum dodania tovaru“?
Odpoveď
Do kontrolného výkazu platiteľ dane uvádza dátum dodania tovaru (dátum dodania tovaru = dátum nadobudnutia tovaru), ktorý zahraničná osoba uvedie vo faktúre, nie dátum vzniku daňovej povinnosti. Ak na faktúre zahraničný dodávateľ neuvedie dátum dodania tovaru, potom  sa predpokladá, že dátum dodania je totožný s dátumom vystavenia faktúry a uvedie sa tento dátum.

Otázka č. 8 – Na faktúre je služba s 0 % daňou
Občianske združenie je platiteľom dane a podáva za príslušné zdaňovacie obdobie kontrolný výkaz. Uvádza do kontrolného výkazu faktúru od prenajímateľa, ktorou mu účtuje nájom kancelárie oslobodený od dane?
Odpoveď
Zdaniteľné obchody oslobodené od dane, resp. nepodliehajúce dani, sa neuvádzajú do kontrolného výkazu.