Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje uvádzané v kontrolnom výkaze > Čo sa neuvádza v kontrolnom výkaze

Čo sa neuvádza v kontrolnom výkaze

Otázka č.1– Krádež tovaru
Uvádza sa krádež tovaru do kontrolného výkazu?
Odpoveď
V kontrolnom výkaze sa krádeže tovaru neuvádzajú.
 
Otázka č.2 – Odpočítanie dane pri registrácii a vrátenie dane pri zrušení registrácie
Kde uvedie platiteľ v kontrolnom výkaze odpočítanie dane pri registrácii, resp. daň pri zrušení registrácie?
Odpoveď
Údaj o odpočítaní dane pri registrácii v zmysle § 55 ods. 1 zákona o DPH a daň pri zrušení registrácii v zmysle § 81 ods. 5 zákona o DPH platiteľ neuvádza v kontrolnom výkaze.
 
Otázka č.3 – Faktúra od neplatiteľa dane
Stavebná spoločnosť je platiteľom dane. Dostala faktúru za nákup tovaru od tuzemského neplatiteľa. Uvádza takúto faktúru v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Do kontrolného výkazu sa uvádzajú iba faktúry, ktoré sa týkajú daňovej povinnosti alebo odpočítania dane za príslušné zdaňovacie obdobie. Z dokladu vyhotoveného slovenským neplatiteľom DPH nie je možné odpočítať DPH, a preto nie je dôvod ho uvádzať do kontrolného výkazu.

Otázka č.4 – Predaj ojazdeného auta
Tuzemský živnostník predal ojazdené auto autobazáru v tuzemsku. Faktúra bola bez DPH (oslobodenie od dane podľa § 85i ods. 2 zákona o DPH). Vstupuje táto faktúra do kontrolného výkazu?
Odpoveď
V prípade, že vo faktúre je dodanie tovaru oslobodené od dane, do kontrolného výkazu sa oslobodené plnenie neuvádza.

Otázka č.5 – Dovoz tovaru z Číny
Spoločnosť s ručením obmedzeným doviezla tovar z Číny. Clo a DPH zaplatila colnému úradu. Do ktorej časti kontrolného výkazu to uvádza?
Odpoveď
Platiteľ dane odpočítanie dane, ktorú uhradil colnému úradu, neuvádza do kontrolného výkazu.

Otázka č.6 – Nákup PHM v Českej republike
Slovenský prepravca má doklad o nákupe pohonných hmôt v Českej republike. Daň si nárokuje vrátiť prostredníctvom žiadosti o vrátenie dane z iného členského štátu. Uvádza takéto vrátenie dane v kontrolnom výkaze?
Odpoveď
Vrátenie dane z iného členského štátu, ktorú tuzemský platiteľ zaplatil pri nákupe tovaru alebo služby v inom členskom štáte, neuvádza v kontrolnom výkaze. V kontrolnom výkaze sa uvádzajú iba dodania, pri ktorých sa platí daň v tuzemsku.

Otázka č.7 - Oslobodené činnosti
Som živnostník - platiteľ DPH a prenajímam budovu s oslobodením od DPH podľa § 38 zákona o DPH.  Ak v daňovom priznaní k DPH uvádzam len toto plnenie na riadku 13, uvádzam to aj v kontrolnom výkaze? 
Odpoveď 
Nie. Podáte tzv. prázdny kontrolný výkaz, v ktorom vyplníte len identifikačné údaje.