Údaje o odberateľovi

Otázka č. 1– Odberateľ bez IČ DPH
Čo uvedie platiteľ do stĺpca č.1 v časti A.1. kontrolného výkazu, keď odberateľ je obchodná spoločnosť, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty?
Odpoveď
Ak platiteľ dane vystavuje faktúru zdaniteľnej osobe, ktorá nemá pridelené IČ DPH, potom v stĺpci „Identifikačné číslo pre daň odberateľa“ neuvedie nič, zostane prázdny stĺpec.
 
Otázka č. 2 – Odberateľ registrovaný podľa § 7, § 7a zákona o DPH
Akým spôsobom sa uvádzajú údaje o IČ DPH odberateľov, ktorí majú pridelené IČ DPH v tuzemsku, ale nie sú platiteľmi, sú len osobami identifikovanými pre daň v tuzemsku (registrácia podľa § 7, § 7a zákona o DPH) tak, aby tento údaj systém nevyhodnotil ako chybu?
Odpoveď
V časti A.1. kontrolného výkazu uvádza platiteľ dane údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až § 75 zákona o DPH o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku (okrem oslobodených plnení a zjednodušených faktúr). V tomto prípade v postavení odberateľa môže byť aj osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH. Ak dodávateľ uviedol v časti A.1. z vyhotovenej faktúry IČ DPH odberateľa, ktorý je registrovaný pre daň podľa § 7a zákona o DPH, postupoval v súlade so zákonom a v súlade s poučením na vyplnenie kontrolného výkazu.
 
Otázka č. 3 – Odberateľ je občianske združenie
Živnostník, platiteľ dane, vystavil faktúru pre občianske združenie, ktoré neposkytlo dodávateľovi ani IČO ani DIČ. V ktorej časti kontrolného výkazu má platiteľ uviesť túto faktúru? V A.1. alebo v D.2.? 
Odpoveď
Ak ide o občianske združenie, ktoré je zapísané do registra občianskych združení vedeného Ministerstvom vnútra SR, má priznanú vlastnú právnu subjektivitu, zaraďujeme ho ku právnickým osobám. Faktúry, v ktorých je odberateľ právnická osoba, sa u dodávateľa uvádzajú v časti A.1. kontrolného výkazu a v prípade, že je to zjednodušená faktúra podľa § 74 ods. 3 zákona o DPH vystavená elektronickou registračnou pokladnicou, resp. pokladnicou e-kasa klient, potom sa takýto doklad uvádza v časti D.1. kontrolného výkazu.

Otázka č. 4 – Odberateľ je súkromná fyzická osoba
Tuzemský prepravca fakturuje súkromnej osobe prepravu v rámci tuzemska. Do ktorej časti kontrolného výkazu uvádza túto faktúru?
Odpoveď
Tuzemský prepravca, platiteľ dane, pre nezdaniteľnú súkromnú osobu – občana, pre ktorú podľa zákona o DPH nie je povinný vyhotoviť faktúru, ale faktúru vystavil, uvádza údaje z faktúry do časti D.2. kontrolného  výkazu.

Otázka č. 5 – IČ DPH odberateľa z iného členského štátu, z tretieho štátu 
Obchodná spoločnosť, platiteľ dane,  vystavuje faktúru pre odberateľa z iného členského štátu aj pre odberateľa z tretieho štátu. Do kontrolného výkazu je povinná uviesť aj IČ DPH odberateľa. Dovolí aplikácia pre vyplnenie kontrolného výkazu vpísať identifikačné číslo z tretieho štátu, resp. iného členského štátu v inom tvare ako sú tuzemské IČ DPH?
Odpoveď
V zmysle poučenia ku kontrolnému výkazu platiteľ dane  uvádza IČ DPH uvedené na faktúre, ktorým môže byť IČ DPH  pridelené v tuzemsku, v inom členskom štáte alebo daňové číslo pridelené v treťom štáte. Pri osobách identifikovaných pre daň v inom členskom štáte, prípadne v treťom štáte, sa uvedie identifikačné číslo pre daň odberateľa v tvare, v akom je uvedené na faktúre.