Zrušenie registrácie

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Zrušenie registrácie pri zániku živnostenského oprávnenia
Daňovník zrušil živnostenské oprávnenie k 31.5.2021.  Je povinný požiadať o zrušenie registrácie ak nevykonáva žiadne iné podnikateľské aktivity ani činnosti, ktoré zakladajú registračnú povinnosť?, a Do akého dátumu je daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov?
Odpoveď
Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali. Ak teda daňovník zrušil živnosť k 31.5.2021 a zároveň nevykonáva žiadne iné podnikateľské činnosti resp. inú samostatnú zárobkovú činnosť a neprenajíma nehnuteľnosť na území SR, je povinný požiadať o zrušenie registrácie do konca júna 2021.