Kedy sa fyzická osoba nemusí registrovať

Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka fyzickú osobu, ktorý má príjmy len podľa § 5, § 7 alebo § 8 zákona o dani z príjmov alebo len príjmy z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, alebo kombináciu týchto príjmov.

Povinnosť registrácie nemajú ani daňovníci, ktorí dosahujú len príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, t. j. príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2a) zákona o dani z príjmov.    

Daňovník, ktorý dosiahol príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, potom z titulu poberania príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, daňovník nemá registračnú povinnosť.

Na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancov alebo zdravotníckych pracovníkov, ktorí prijali nepeňažné plnenie od držiteľov a z tohto dôvodu sa stali platiteľmi dane podľa § 43 ods. 17 zákona o dani z príjmov, sa nevzťahuje registračná a oznamovacia povinnosť ( § 49a ods. 3 zákona o dani z príjmov).

FAQ
 
Otázka č. 1- Povinnosť registrácie – výhry
Daňovník, ktorý je zamestnaný, v príslušnom zdaňovacom období dosiahol nepeňažnú výhru z reklamnej súťaže. Vzniká daňovníkovi povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Odpoveď
Daňovník nemá povinnosť registrácie, nakoľko okrem príjmov zo zamestnania (§ 5 zákona o dani z príjmov) dosiahol len zdaniteľné príjmy z nepeňažnej výhry, ktoré sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2- Povinnosť registrácie – príjmy z predaja cenných papierov
Daňovník, ktorý je zamestnaný, v príslušnom zdaňovacom období  dosiahol aj  príjem z predaja cenných papierov. Vzniká daňovníkovi  povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Odpoveď
Daňovník nemá povinnosť registrácie, nakoľko okrem príjmov zo zamestnania (§ 5 zákona o dani z príjmov) dosiahol len zdaniteľné príjmy z prevodu cenných papierov, ktoré sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov. 
 
Otázka č. 3- Povinnosť registrácie – príjmy z predaja nehnuteľností
Daňovník, ktorý je zamestnaný, v príslušnom zdaňovacom období dosiahol príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov a daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Vzniká mu povinnosť registrácie na daňovom úrade?
Odpoveď
Daňovník nemá povinnosť registrácie, nakoľko okrem príjmov zo zamestnania (§ 5 zákona o dani z príjmov) dosiahol len zdaniteľné príjmy z prevodu nehnuteľností, ktoré sa zaraďujú medzi ostatné príjmy podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 4- Povinnosť registrácie – príjmy z prenájmu
Daňovník, fyzická osoba je registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade z titulu vykonávania živnostenského oprávnenia. Tento daňovník začal od 1.4.2023 prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Má daňovník povinnosť registrácie, resp. povinnosť oznámiť začatie prenajímania správcovi dane?
Odpoveď
Nakoľko ide o daňovníka, ktorý je už registrovaný na daňovom úrade, z dôvodu začatia prenajímania nehnuteľnosti mu nevzniká  povinnosť registrácie. Tento daňovník nemá voči daňovému úradu z dôvodu začatia prenajímania ani oznamovaciu povinnosť.
 
Otázka č. 5 - Povinnosť registrácie – nepeňažný príjem poskytovateľa zdravotnej starostlivosti od držiteľa
Daňovník,  ktorý je zamestnaný v nemocnici  ako  zdravotnícky pracovník (lekár) sa  v  júni  2023  zúčastnil  na  odbornom podujatí organizovanom  farmaceutickou  spoločnosťou (držiteľom), pričom  nejde  o  sústavné  vzdelávanie podľa  § 42  zákona  o  poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Zamestnanec  poskytovateľa  zdravotnej  starostlivosti  prijal  bezodplatné  nepeňažné  plnenia  od držiteľa vo forme poskytnutej dopravy, ubytovania, pričom tieto nepeňažné plnenia sú zdaniteľnými príjmami lekára, z ktorých je povinný zraziť a odviesť daň sám lekár. Vzniká  mu  povinnosť  registrácie  na  daňovom úrade z dôvodu, že sa stal platiteľom dane z takto poskytnutého nepeňažného plnenia?
Odpoveď
Daňovník z tohto  dôvodu nemá povinnosť registrácie.
 
Otázka č. 6. - Povinnosť registrácie - príjmy z vytvorenia diela - daň vyberaná zrážkou
Má daňovník s príjmami z vytvorenie diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nezrážaní dane z príjmov,  registračnú povinnosť?

Odpoveď

V prípade, ak daňovník dosiahol príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, t. j. neuzatvoril dohodu o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, potom z titulu poberania príjmov, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, daňovník nemá registračnú povinnosť.

Otázka č. 7 - Povinnosť registrácie – príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov
Daňovník, ktorý je zamestnaný, začal v príslušnom zdaňovacom období dosahovať príjmy z použitia diela na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy podľa autorského zákona, ktoré sa zaraďujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov. Vzniká daňovníkovi povinnosť registrácie z dôvodu začatia dosahovania predmetných príjmov? 
Odpoveď
Daňovník, ktorý dosahuje okrem príjmov zo závislej činnosti len príjmy z použitia diela, resp. použitia umeleckého výkonu, ktoré sa považujú za príjmy podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, nemá povinnosť registrácie
 
Otázka č. 8- Povinnosť registrácie – osoba už registrovaná začne vykonávať činnosť osobného asistenta
Daňovník, ktorý je registrovaný na daňovom úrade z dôvodu vykonávania živnostenského oprávnenia,  začne v príslušnom zdaňovacom období od mája  vykonávať činnosť osobného asistenta. Má daňovník povinnosť registrácie, resp. povinnosť oznámiť začatie vykonávania činnosti osobného asistenta správcovi dane?
Odpoveď
Nie. Ak je už daňový subjekt registrovaný z dôvodu vykonávania živnostenského oprávnenia a následne získa ďalšie oprávnenie na činnosť, resp. začne vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť (aj činnosť osobného asistenta), nemá  oznamovaciu povinnosť a registračná povinnosť je splnená.
 
Otázka č. 9 - Povinnosť registrácie – rezident ČR , ktorý dosahuje príjmy z priemyselného práva na území SR
Český daňovník (rezident ČR) dosahuje príjmy z priemyselných práv na území SR (iné príjmy na území SR nedosahuje). Z týchto príjmov mu platiteľ zrazí daň podľa § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ale daňovník sa rozhodne, že si chce podať daňové  priznanie na území SR. Je daňovník povinný požiadať správcu dane o registráciu na území SR? 
Odpoveď
Nakoľko ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, aj v prípade, že sa následne tento daňovník rozhodne podať daňové priznanie, nie je povinný registrovať sa u správcu dane.
 
Otázka č. 10. - Povinnosť registrácie športového odborníka - ak sa daň vyberaná zrážkou
Má daňovník s príjmami z výkonu činnosti športového odborníka  podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, pri ktorých neuplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (t.j. neuzatvoril dohodu o nezrážaní dane z príjmov),z ktorých daň vyberá zrážkou, povinnosť požiadať správcu dane o  registráciu?
Odpoveď
Ak daňový subjekt, ktorý nie je registrovaný na daň z príjmov, dosiahne príjmy len z činnosti športového odborníka, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, nemá registračnú povinnosť podľa § 49a ods. 13 zákona o dani z príjmov. V prípade, ak uvedený daňový subjekt dosiahne príjmy aj z inej samostatne zárobkovej činnosti, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani, resp. uplatní postup podľa § 43 ods. 14  zákona , t. j. uzatvorí dohodu o nevyberaní dane zrážkou (ak daňovník zdaňuje príjmy prostredníctvom podania daňového priznania), vznikne mu registračná povinnosť podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov.