Povinnosť registrácie

Povinnosť registrácie vzniká:

  • fyzickej osobe, ktorá je zapísaná do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „RPO“) na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“),
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedeného odseku a začala na území Slovenskej republiky vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenajala na území Slovenskej republiky nehnuteľnosť okrem pozemku,
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov v prípade, ak jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať. 
  • fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň.

Fyzickú osobu, ktorá je zapísaná do RPO na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra, zaregistruje správca dane z úradnej moci podľa § 67 daňového poriadku. Správca dane zaregistruje fyzickú osobu v lehote do 30 dní odo dňa prevzatia údajov z RPO zo zdrojového registra (živnostenský register). Pridelí fyzickej osobe daňové identifikačné číslo, ktoré je povinná uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu je možné podať odvolanie.

V tomto prípade fyzická osoba nemá povinnosť predložiť žiadosť o registráciu na predpísanom vzore tlačiva.


Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.


Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 alebo odseku 2 ZDP, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Registračná povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17 ZDP [nové okno].

Ak fyzickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa § 49a ods. 1 až 3 ZDP, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je povinná požiadať správcu dane o registráciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe vznikla stála prevádzkareň.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania. Pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane. Proti vydanému rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Možnosť registrácie daňových subjektov prostredníctvom Jednotného kontaktného miesta je od 1.1.2023 zrušená

 

 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Lehota pre registráciu pri vzniku  živnostenského oprávnenia
Daňovník bol oprávnený začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia od 1.1.2023. Do akého dátumu je daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov?
Odpoveď
Daňovník nemá povinnosť požiadať o registráciu, nakoľko ho správca dane zaregistruje z úradnej moci. 
 
Otázka č. 2 – Lehota pre registráciu pri začatí prenajímania nehnuteľnosti
Daňovník, ktorý v roku 2023 poberá len príjmy zo zamestnania, začal od 15.1.2023  prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Do akého dátumu je  daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov?
Odpoveď
Daňovník má povinnosť požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca v ktorom začal na území SR prenajímať nehnuteľnosť. To znamená, že daňovník je povinný požiadať o registráciu do konca februára 2023.
 
Otázka č. 3 – Lehota pre registráciu pri začatí vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti
Daňovník začal v júni 2019 písať knižku popri zamestnaní. Túto knižku dokončil v apríli 2022 a s vydavateľom v júni 2022 uzavrel autorskú zmluvu, na základe ktorej dostal v júli 2022 vyplatený honorár. Dokedy je daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov fyzických osôb?
Odpoveď
Keďže podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov je povinný daňovník sa zaregistrovať už pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti, čo je aj písanie knižky, ktoré spadajú pod ustanovenia autorského zákona  a príjmy plynúce z vytvoreného diela sú príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daňovník sa mal registrovať do konca júla 2019. Daňovník v tomto čase nevedel, či bude o túto knižku záujem, a či uzatvorí autorskú zmluvu z vydavateľstvom a či teda vôbec začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo píše knižku len tzv. do „šuflíka“. Z tohto dôvodu je veľmi problematické stanoviť moment povinnosti  registrácie a zvlášť v prípadoch začatia vykonávania takejto činnosti. V takomto prípade sa javí prvým dokázaným momentom pre vznik povinnosti registrácie uzavretie zmluvy s vydavateľom o predaji dokončenej knihy, z ktorej je už jasné, že napísanie prvotiny vedie aj k činnosti,  z ktorej daňovník dosiahne zisk a teda začal skutočne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Daňovník je teda povinný registrovať sa do konca júla 2022
.
 
Otázka č. 4 – Registrácia osobného asistenta
Daňovník, ktorý je zamestnaný začal v januári  2023 vykonávať činnosť osobného asistenta, pričom príjmy osobných asistentov dosiahnuté za osobnú asistenciu vykonávanú pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím patria medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov ( príjmy podľa § 6 ods. 2b) zákona o dani z príjmov - príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním). Má tento daňovník z dôvodu začatia vykonávania činnosti osobného asistenta  povinnosť požiadať správcu dane o registráciu
Odpoveď 
Osobný asistent má povinnosť požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca v ktorom začal vykonávať činnosť osobného asistenta. To znamená, že daňovník je povinný požiadať o registráciu do konca februára 2023.
 
Otázka č. 5 – Zrušenie registrácie - zrušenie živnostenského oprávnenia
Daňovník k 31.1.2023 zrušil živnostenské oprávnenie. Je daňovník  povinný požiadať správcu dane o zrušenie registrácie podaním žiadosti o zrušenie registrácie, resp. bude registrácia zrušená správcom dane automaticky na základe oznámenia o zrušení živnostenského oprávnenia z jednotného kontaktného miesta?
Odpoveď
Nakoľko správca dane nemá informácie o tom, či táto osoba registrovaná na základe živnostenského oprávnenia má aj ďalšie podnikateľské aktivity (napr. podniká podľa osobitných predpisov, resp. prenajíma nehnuteľnosť),  len daňovník môže vyhodnotiť skutočnosť, či došlo k zániku jeho daňovej povinnosti, t.j. ak nie je platiteľom dane a došlo ku skončeniu všetkých jeho podnikateľských aktivít,  ku skončeniu vykonávania inej  samostatnej zárobkovej činnosti a ku skončeniu prenajímania nehnuteľnosti. Podľa § 49a ods. 12 zákona o dani z príjmov ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, potom je daňovník povinný požiadať správcu dane o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu , ktorým je § 67 ods. 9 daňového poriadku. To znamená, že ak došlo ku skončeniu všetkých podnikateľských aktivít daňovníka, daňovník je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie. 
 
Otázka č. 6 – Zrušenie registrácie - pozastavenie živnostenského oprávnenia
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnia v roku 2023 pozastavil živnostenské oprávnenie, pričom do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023 podnikanie neobnoví. Okrem príjmov z podnikania dosahuje iba príjmy zo závislej činnosti. Vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť požiadať správcu dane o zrušenie registrácie? Považuje sa pozastavenie živnostenského podnikania za skutočnosť, ktorá má za následok zrušenie registrácie?
Odpoveď
Fyzická osoba má aj v čase pozastavenia živnosti postavenie podnikateľa. Z uvedeného dôvodu v prípade, ak fyzická osoba pozastaví živnosť, nežiada správcu dane o zrušenie registrácie na dani z príjmov.  Ak  fyzická osoba pozastaví živnosť a podá žiadosť o zrušenie registrácie pre daň z príjmov, správca dane túto žiadosť zamietne a vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie registrácie.