Povinnosť registrácie

Fyzická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu, ak
-  na území SR získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, a to do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely zákona o dani z príjmov sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky (§ 52zzi ods. 6 zákona o dani z príjmov).
 
-  nie je registrovaná podľa predchádzajúceho odseku (§ 52zzi ods. 6 zákona o dani z príjmov), a na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo na území SR prenajala nehnuteľnosť (aj jej časť) okrem pozemku, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť (§ 52zzi ods. 7 zákona o dani z príjmov).
 
-  nie je registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov (§52zzi ods. 6 alebo  7 zákona o dani z príjmov) je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň, alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa vyššie uvedených odsekov, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane (§52zzi ods. 8 zákona o dani z príjmov).
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Lehota pre registráciu pri vzniku  živnostenského oprávnenia
Daňovník bol oprávnený začať podnikať na základe živnostenského oprávnenia od 1.3.2021. Do akého dátumu je daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov?
Odpoveď
Daňovník je povinný sa registrovať pre daň z príjmov do 30.4.2021.
 
Otázka č. 2 – Lehota pre registráciu pri začatí prenajímania nehnuteľnosti
Daňovník, ktorý v roku 2021 poberá len príjmy zo zamestnania, začal od 15.4.2021  prenajímať nehnuteľnosť na základe uzatvorenej nájomnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Do akého dátumu bol daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov?
Odpoveď
Daňovník je  povinný sa registrovať pre daň z príjmov do 31.mája 2021.
 
Otázka č. 3 – Lehota pre registráciu pri začatí vykonávania inej samostatnej zárobkovej činnosti
Daňovník začal v júni 2019 písať knižku popri zamestnaní. Túto knižku dokončil v apríli 2021 a s vydavateľom v júni 2021 uzavrel autorskú zmluvu, na základe ktorej dostal v júli 2021 vyplatený honorár. Dokedy je daňovník povinný sa registrovať u správcu dane pre daň z príjmov fyzických osôb?
Odpoveď
Keďže podľa § 49a ods. 2 zákona o dani z príjmov je povinný daňovník sa zaregistrovať už pri začatí samostatnej zárobkovej činnosti, čo je aj písanie knižky, ktoré spadajú pod ustanovenia autorského zákona  a príjmy plynúce z vytvoreného diela sú príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov, daňovník sa mal registrovať do konca júla 2018. Daňovník v tomto čase nevedel, či bude o túto knižku záujem, a či uzatvorí autorskú zmluvu z vydavateľstvom a či teda vôbec začal vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, alebo píše knižku len tzv. do „šuflíka“. Z tohto dôvodu je veľmi problematické stanoviť moment povinnosti  registrácie a zvlášť v prípadoch začatia vykonávania takejto činnosti. V takomto prípade sa javí prvým dokázaným momentom pre vznik povinnosti registrácie uzavretie zmluvy s vydavateľom o predaji dokončenej knihy, z ktorej je už jasné, že napísanie prvotiny vedie aj k činnosti,  z ktorej daňovník dosiahne zisk a teda začal skutočne vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť. Daňovník je teda povinný registrovať sa do konca júla 2021
.
 
Otázka č. 4 – Registrácia cez jednotné kontaktné centrum (JKM)
Daňovník bol oprávnený začať vykonávať podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia od 1.5.2021. Svoju registračnú povinnosť si splnil prostredníctvom jednotného kontaktného miesta. Je povinný žiadať o registráciu aj u správcu dane?
Odpoveď
Nie. Ak fyzická osoba získava oprávnenie  na podnikanie podľa zákona o živnostenskom podnikaní ( živnostenské oprávnenie) na jednotnom kontaktnom mieste, svoje registračné a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste.  Ak podnikateľ získa živnostenské oprávnenie, správcovi  dane prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (JKM) je elektronicky doručené podanie. Takéto podanie obsahuje údaje, ktoré je FO povinná oznámiť pri plnení registračnej povinnosti podľa § 67 ods. 2 písm. a)  alebo písmeno b) daňového poriadku. Na základe tohto podania vykoná správca dane  potrebné úkony, zaregistruje daňový subjekt a vydá osvedčenie o registrácii. Z uvedeného dôvodu takýto daňovník už nie je povinný osobitne žiadať o registráciu správcu dane .    
 
Otázka č. 5 – Registrácia osobného asistenta
Daňovník, ktorý je zamestnaný začal v apríli 2021 vykonávať činnosť osobného asistenta, pričom príjmy osobných asistentov dosiahnuté za osobnú asistenciu vykonávanú pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím patria medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov ( príjmy podľa § 6 ods. 2b) zákona o dani z príjmov - príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním). Má tento daňovník z dôvodu začatia vykonávania činnosti osobného asistenta  povinnosť požiadať správcu dane o registráciu
Odpoveď 
Osobný asistent má povinnosť požiadať o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po skončení mesiaca v ktorom začal vykonávať činnosť osobného asistenta. To znamená, že daňovník je povinný požiadať o registráciu do konca mája 2021.
 
Otázka č. 6 – Zrušenie registrácie - zrušenie živnostenského oprávnenia
Daňovník k 31.5.2021 zrušil živnostenské oprávnenie. Je daňovník  povinný požiadať správcu dane o zrušenie registrácie podaním žiadosti o zrušenie registrácie, resp. bude registrácia zrušená správcom dane automaticky na základe oznámenia o zrušení živnostenského oprávnenia z jednotného kontaktného miesta?
Odpoveď
Nakoľko správca dane nemá informácie o tom, či táto osoba registrovaná na základe živnostenského oprávnenia má aj ďalšie podnikateľské aktivity (napr. podniká podľa osobitných predpisov, resp. prenajíma nehnuteľnosť),  potom ak správca dane prijme oznámenie z jednotného kontaktného miesta o tom, že fyzická osoba zrušila živnostenské oprávnenie, nie je to postačujúce na posúdenie skutočností, či došlo k zániku daňovej povinnosti tejto fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že len daňovník môže vyhodnotiť skutočnosť, či došlo k zániku jeho daňovej povinnosti, t.j. ak nie je platiteľom dane a došlo ku skončeniu všetkých jeho podnikateľských aktivít,  ku skončeniu vykonávania inej  samostatnej zárobkovej činnosti a ku skončeniu prenajímania nehnuteľnosti. Podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, potom je daňovník povinný požiadať správcu dane o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu , ktorým je § 67 ods. 9 daňového poriadku. To znamená, že ak došlo ku skončeniu všetkých podnikateľských aktivít daňovníka, daňovník je povinný podať žiadosť o zrušenie registrácie. 
 
Otázka č. 7 – Zrušenie registrácie - pozastavenie živnostenského oprávnenia
Daňovník, fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnia v roku 2021 pozastavil živnostenské oprávnenie, pričom do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 podnikanie neobnoví. Okrem príjmov z podnikania dosahuje iba príjmy zo závislej činnosti. Vzniká tejto fyzickej osobe povinnosť požiadať správcu dane o zrušenie registrácie podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov? Považuje sa pozastavenie živnostenského podnikania za skutočnosť, ktorá má za následok zrušenie registrácie?
Odpoveď
Fyzická osoba má aj v čase pozastavenia živnosti postavenie podnikateľa. Z uvedeného dôvodu v prípade, ak fyzická osoba pozastaví živnosť, nežiada správcu dane o zrušenie registrácie na dani z príjmov.  Ak  fyzická osoba pozastaví živnosť a podá žiadosť o zrušenie registrácie pre daň z príjmov, správca dane túto žiadosť zamietne a vydá rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o zrušenie registrácie.