Spôsob registrácie

Fyzickú osobu, ktorá je zapísaná RPO (v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci) na základe údajov z tohto registra, ktoré boli prevzaté do tohto registra zo živnostenského registra zaregistruje správca dane z úradnej moci.

Registračnú povinnosť k dani z príjmov  okrem prípadov, kedy správca dane vykoná registráciu z úradnej moci,  fyzická osoba splní predložením riadne vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov  a daň z pridanej hodnoty“, ktoré je zverejnené na stránke finančnej správy

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.516.html

 

Žiadosť o registráciu musí byť vždy podaná na tlačive podľa predpísaného vzoru. Žiadosť o registráciu daňovník môže predložiť na  ktoromkoľvek daňovom úrade.  

V žiadosti o registráciu je daňový subjekt povinný uviesť údaje podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku.

Ak sa žiadosť o registráciu podáva elektronickými prostriedkami, je potrebné ju podať v predpísanej forme podľa § 13 ods. 5,6 a § 14 ods. 2 daňového poriadku. 

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane a vydá mu rozhodnutie.

FAQ

Otázka č. 1 -  Podanie žiadosti o registráciu
Daňovník začal vykonávať činnosť osobného asistenta v januári 2023. Žiadosť o registráciu môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, resp. je povinný podať žiadosť o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade podľa miesta trvalého pobytu?
Odpoveď
Daňovník môže podať žiadosť o registráciu na ktoromkoľvek daňovom úrade.