Spôsob registrácie

Registračnú povinnosť k dani z príjmov si fyzická osoba splní predložením riadne vyplneného registračného tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov  a daň z pridanej hodnoty“, ktoré je zverejnené na stránke finančnej správy

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.516.html

 

Žiadosť o registráciu musí byť vždy podaná na tlačive podľa predpísaného vzoru. Žiadosť o registráciu daňovník môže predložiť na  ktoromkoľvek daňovom úrade.  

V žiadosti o registráciu je daňový subjekt povinný uviesť údaje podľa § 67 ods. 2 daňového poriadku.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odstránenia nedostatkov podania, ak spĺňa podmienky na registráciu. Správca dane pri registrácii pridelí daňovému subjektu daňové identifikačné číslo, ktoré je daňový subjekt povinný uvádzať pri styku so správcom dane a vydá mu rozhodnutie.

Ak fyzická osoba získava oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu na jednotnom kontaktnom mieste (§ 45a ods. 2 a § 66 ods. 3 písm. c) zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov), svoje registračné povinnosti podľa § 52zzi ods. 6 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete môže registračné a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.

 

FAQ

Otázka č. 1 -  Podanie žiadosti o registráciu
Daňovník začal vykonávať podnikateľskú činnosť na  základe živnostenského oprávnenia. Žiadosť o registráciu môže daňovník podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, resp. je povinný podať žiadosť o registráciu na miestne príslušnom daňovom úrade podľa miesta trvalého pobytu?
Odpoveď
Daňovník môže podať žiadosť o registráciu na ktoromkoľvek daňovom úrade.