Oslobodenie príjmu z predaja cenných papierov

Otázka č. 1
Spoločnosť A so sídlom v zahraničí je akciová spoločnosť, ktorej kmeňové akcie sú obchodované na zahraničnom trhu cenných papierov. Okrem kmeňových akcií spoločnosť emitovala aj tzv. preferenčné akcie, ktoré sú poskytované najmä manažérom spoločnosti A, niektorí z nich sú slovenskí daňoví rezidenti. Preferenčné akcie sú emitované spoločnosťou, s ktorej kmeňovými akciami sa obchoduje na registrovanom trhu cenných papierov; samotné preferenčné akcie však nie sú obchodované na regulovanom trhu cenných papierov.
Nakoľko spoločnosť A je spoločnosťou, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu cenných papierov, daňovník sa pýta, či ustanovenie § 9 ods. 1 písm. k) ZDP sa uplatní na všetky akcie emitované touto spoločnosťou alebo iba na tie akcie (cenné papiere), s ktorými sa obchoduje na regulovanom trhu cenných papierov?
Daňovník sa tiež pýta, či príjem z predaja kmeňových akcií spoločnosti v roku 2017 je možné považovať za oslobodený od dane fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP za predpokladu, že ide o cenné papiere, ktoré sa začali obchodovať na regulovanom trhu cenných papierov k 1.1.2017, a ktoré predávajúci investori nadobudli do vlastníctva v roku 2015. T. j. predávajúci vlastnia akcie dlhšie ako jeden rok, ale v momente ich predaja neuplynul jeden rok od ich uvedenia na trh cenných papierov.

Odpoveď zo dňa 17.7.2017
Podľa § 9 ods. 1 písm. k) ZDP je od dane fyzickej osoby oslobodený príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu (ZDP odkazuje na § 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.
V súlade s ust. § 3 ods. 1 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
V nadväznosti na uvedené, oslobodenie od dane fyzickej osoby podľa predmetného ustanovenia je možné uplatniť len na príjem z predaja takých cenných papierov, pri ktorých sú súčasne splnené nasledovné tri podmienky:
• daňovník predáva cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, pričom ZDP neustanovuje, počas akej doby pred predajom sú predmetné cenné papiere takto obchodované [v danej súvislosti však dávame do pozornosti ust. § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a
• predávajúci takéto cenné papiere vlastnil viac ako jeden rok pred ich predajom a
• cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka.
Záverom podotýkame, že oslobodenie od dane fyzickej osoby podľa predmetného ustanovenia je po splnení aj ďalších ustanovených podmienok možné uplatniť len na príjem z predaja cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu. Znamená to, že ak spoločnosť okrem akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu emitovala aj akcie, ktoré takto obchodované nie sú, na príjem z predaja takýchto akcií nie je možné uplatniť ust. § 9 ods. 1 písm. k) ZDP.

 

Otázka č. 2
Je možné považovať príjem z predaja cenných papierov za príjem oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, ak cenné papiere v momente predaja nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ale v čase nákupu boli na obchodovanie na regulovanom trhu prijaté a je splnená aj podmienka vlastníctva viac ako jeden rok, pričom cenné papiere nie sú obchodným majetkom predávajúceho?
Pre uplatnenie oslobodenia príjmov z predaja cenných papierov podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov je potrebné, aby nákup a aj predaj cenných papierov bol realizovaný cez regulovaný trh, alebo je možné uplatniť oslobodenie podľa citovaného ustanovenia zákona aj v prípade, ak cenný papier bol prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, daňovník ho v čase predaja vlastní viac ako 1 rok a nemá ho zaradený v obchodnom majetku, pričom nákup a predaj, resp. nákup alebo predaj sa uskutoční mimo regulovaného trhu?

Odpoveď zo 6.10.2017, odpoveď je platná len na príjmy z predaja CP dosiahnuté do konca roku 2019 
Podľa § 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o burze cenných papierov“) regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom regulovaného trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom. Na účely zákona o burze cenných papierov sa rozumie burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy.
Za účelom vytvorenia trhu s cennými papiermi v Slovenskej republike je založená Burza cenných papierov v Bratislave (ďalej len „BCPB“), ktorej činnosť je založená na členskom princípe, pričom stať sa členom burzy a uzatvárať obchody môže iba subjekt, ktorý je bankou, obchodníkom s cennými papiermi alebo správcovskou spoločnosťou a splní podmienky stanovené zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákonom o burze cenných papierov a vydanými burzovými pravidlami. BCPB organizuje regulovaný trh, zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a má na výkon tejto činnosti povolenie udelené Národnou bankou Slovenska. Člen BCPB pri uzatváraní burzových obchodov koná vždy vo svojom mene na účet svoj alebo na účet svojho klienta. Klient, ktorý sa rozhodne predať cenné papiere na BCPB, musí uzatvoriť s členom burzy zmluvu o obstaraní predaja cenných papierov. Burzový maklér zadá za klienta príkaz na predaj do obchodného systému burzy a ak sa príkaz na predaj stretne v obchodnom systéme s vyhovujúcim príkazom na kúpu, dôjde k uzavretiu burzového obchodu.
Zúčtovanie a vyrovnanie burzových obchodov zabezpečuje CDCP. Medzi hlavné činnosti CDCP patria evidencia zaknihovaných cenných papierov, najmä v registroch emitentov a následne na príslušných účtoch cenných papierov, poskytovanie služieb spojených s touto evidenciou atď. Ak kúpu alebo predaj zaknihovaného cenného papiera obstaral obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, je povinný dať bezodkladne príkaz na registráciu prevodu. Ak sa uskutočňuje prevod zaknihovaného cenného papiera na základe obchodu uzavretého na burze cenných papierov, dáva príkaz na registráciu prevodu burza cenných papierov, ktorá je povinná CDCP alebo členovi na jeho žiadosť preukázať svoje oprávnenie dať príkazy na registráciu prevodu.
Prevodom cenného papiera sa rozumie aj zmena majiteľa cenného papiera uskutočnená inak ako burzovým obchodom, a to na základe zmluvy, napr. zmluvy o kúpe cenného papiera, zmluvy o darovaní cenného papiera.
V takom prípade osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže CDCP požiadať o registráciu prevodu cenného papiera v prospech alebo na ťarchu jej účtu ustanoveným spôsobom. Majiteľ nezaradeného účtu podáva príkaz na registráciu prevodu, prechodu alebo presunu cenných papierov v prospech alebo na ťarchu účtu len prostredníctvom člena CDCP.
Podľa znenia § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov je oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby príjem z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa § 3 zákona o burze cenných papierov alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane z príjmov fyzickej osoby nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka.
Príjem z predaja cenných papierov je teda oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, ak cenné papiere neboli obchodným majetkom daňovníka a ak boli súčasne splnené tieto podmienky:
1. cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu v čase ich predaja, pričom ZDP na účely tohto oslobodenia neobmedzuje spôsob nadobudnutia týchto cenných papierov a ani spôsob ich predaja, napr. obchodom realizovaným na regulovanom trhu alebo priamou kúpou alebo predajom na základe zmluvy s registráciou kúpy/predaja cez CDCP,
2. predávajúci tieto cenné papiere vlastnil viac ako jeden rok pred ich predajom, pričom zákon o dani z príjmov neustanovuje počas akej doby pred predajom mali byť predmetné cenné papiere obchodované na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ale určuje len dobu ich vlastnenia pred predajom.