Výdavok na obstaranie opcie

Otázka

Daňovník - fyzická osoba vlastní akcie. Pred ich nadobudnutím daňovník obstaral opciu, ktorú použil na nákup týchto akcií. Aké výdavky si môže daňovník uplatniť pri predaji akcií, okrem preukázateľných výdavkov na obstaranie akcií v súlade s § 8 ods. 5 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). Môže daňovník uplatniť ako výdavok pri príjmoch z predaja akcií aj výdavky na obstaranie opcie, ktorá bola uplatnená pri nákupe akcií, a to v súlade s § 8 ods. 2 ZDP.

Odpoveď

V súlade s § 8 ods. 2 ZDP do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie, pričom ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu podľa § 8 ods. 1 ZDP vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Tzn. ani pri príjmoch z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP nie je možné vykázať stratu.

Pri príjmoch z prevodu cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) ZDP je možné uplatniť výdavky, ktoré sú vymedzené v § 8 ods. 5 ZDP, a to napr. kúpnu cenu preukázateľne zaplatenú za cenný papier (ak daňovník nadobudol cenný papier kúpou), cenu cenného papiera zistenú v čase nadobudnutia, ak daňovník nadobudol cenný papier bezodplatne (napr. darovaním, dedením), výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenného papiera.

Pri uvedených príjmoch sú podľa § 8 ods. 5 písm. f) ZDP výdavkami aj výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku, za ktoré sa podľa nášho názoru považujú aj výdavky na obstaranie opcie, ktorá bola použitá na nákup akcií. Uvedené platí za podmienky, že cena opcie, ktorá bola použitá na nákup akcií, nie je zohľadnená v cene akcie, z dôvodu, aby nebol dvakrát uplatnený ten istý výdavok.