Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka  č. 9 – Odpočet  nákladov na výskum a vývoj  podľa §30c ods.1 zákona o dani z príjmov za rok 2019 
Celkovú výšku nákladov na výskum a vývoj za rok 2019 sme pri projekte V a V  zaúčtovali  vo výške 3 200 eur. Akú výšku nákladov si môžeme  odpočítať za rok 2019 podľa §30c ods.1 zákona o dani z príjmov, je to suma 100 % , alebo 200 %?
Odpoveď
Ak ide o odpočet nákladov na V a V podľa §30c ods.1 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie začaté najskôr od 1.1. 2019,  je možné odpočítať si 150 % nákladov na výskum a vývoj , čo je v tomto prípade suma 4 800 eur (3 200*150%). Uvedené vyplýva z prechodného ustanovenia zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2020.

Otázka  č. 8 – Vzorec na výpočet dodatočného odpočtu na výskum a vývoj  platný od 1.1.2018
Aký je spôsob  dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj po novele §30c zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 ? Viete mi poskytnúť jednoduchý spôsob výpočtu ?
Odpoveď
Spôsob výpočtu je nasledovný :

odpočet platný v r. 2018= /(náklady na VaV 2018 + náklady na VaV 2017)/2/- /(náklady na VaV 2017+ náklady na VaV 2016/2)/

Otázka  č. 7– Uplatnenie odpočtu nákladov na výskum a vývoj podľa §30c ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov  v tlačive DP za rok 2016   
V ktorom riadku tlačiva DP právnických osôb mám uviesť 25 % odpočet nákladov na výskum a  vývoj podľa §30c ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Kladný rozdiel medzi nákladmi na výskum a vývoj zahrnovaných do odpočtu za r. rok 2016 v porovnaní s nákladmi na výskum a vývoj zahrnovanými do odpočtu za r.2015 podľa §30c ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov uvediete v tlačive DP za rok 2016 
v úhrnnej sume na riadku 2 prílohy k §30c zákona o dani z príjmov pri každom projekte, ktorý začal v roku 2015  spolu s odpočtom podľa §30c) ods.1 písm.a) alebo b)  zákona o dani z príjmov za rok 2016. Následne úhrnnú sumu výdavkov na výskum a vývoj za všetky projekty vykázanú na riadku 7 danej prílohy (riadok 7 sa vyplní len v prílohe, v ktorej sa uvádza projekt č.1)  odpočítavanú v danom zdaňovacom období prenesiete do riadku 501 tlačiva DP právnických osôb. 

Otázka  č. 6 – Komplexný príklad na dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj v r.2015 a 2016
Obchodná spoločnosť so ZO kalendárny rok vykonávala na základe projektu vypracovaného vo februári 2015 vývoj nového výrobku. Dňa 1.4.2015 a 10.2.2016 uzavrela trvalý pracovný pomer s 2 absolventmi  Vysokej školy technickej, ktorí sa podieľali na realizácii vývoja. Za rok 2015 a 2016 bolo účtované  o nákladoch  na vývoj v členení:

Náklady

Suma 2015

Z toho absolvent

Suma 2016

Z toho absolvent

Kladný rozdiel

2016-2015

Materiálové a i.            

 550 000

-

70 000

-

20 0000

Mzdové N

120 000

   60 000

135 000

70 000

15 000

Poistné

 43 200

  21 000

 60 000

25 000

16 800

Spolu

213 200

 81 000

265 000

95 000

51 800

Výpočet odpočtu za rok 2015

 

25% z 213  200=53 300

 

25% z 81 000=20 250

 

 

 

Odpočet za rok 2015 spolu

53 300+ 20 250=73 550 

 

 

 

 

Výpočet odpočtu za rok 2016

 

 

25% z 265 000=

66 250

25% z 95 000=

23 750

25% z 51 800=

12 950

Odpočet za rok 2016 spolu

-

 

66250+23750+12950=

102 950

 

 

 

 

 

 

 

 

Súčasťou výsledku hospodárenia za rok 2015 (r.100 tlačiva DP) boli výdavky na vývoj vo výške  213 200 €, z tejto sumy mzdové a ostatné pracovno- právne náklady na absolventa boli vo výške 81 000 €. Obchodná spoločnosť mala nárok uplatniť  si za rok 2015 dodatočný odpočet  nákladov na vývoj vo výške 73 550 €, ktorý pozostával zo súčtu  25 %  celkových výdavkov na  vývoj (53 300 €) a 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych  nákladov vrátane poistného  absolventa (20 250 €).

Za rok 2016  súčasťou  výsledku hospodárenia (r.100 tlačiva DP) sú výdavky na vývoj vo výške  265 000 €, z tejto sumy mzdové a ostatné pracovno- právne náklady na absolventa sú vo výške 95 000 € a kladný rozdiel nákladov na  vývoj  v r.2016  v porovnaní s rokom  2015 je vo výške 51 800 €. Dodatočný odpočet nákladov na vývoj  za rok 2016 vo výške 102 950 € pozostáva zo súčtu 25 % celkových nákladov na vývoj(66 250 €), 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych nákladov vrátane poistného absolventov (23 750 €) a 25 % kladného rozdielu medziročného nárastu nákladov na vývoj  r.2016 a 2015 (12 950 €).

Otázka  č. 5– Projekt výskum a vývoja začatý pred 1.1.2015
Môžeme si v zdaňovacom období roku 2016 uplatniť dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoja aj na  projekty začaté pred 1.1.2015?
Odpoveď
Na výskum a vývoj začatý pred 01. 01. 2015, ktorý pokračuje aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach si môže daňovník tiež uplatniť dodatočný odpočet. Súčasne musí daňovník doplniť pokračujúci  projekt v zmysle požiadaviek ustanovených  v § 30c ods. 7 zákona o dani z príjmov.
V prípade, že dôjde k zmene projektu výskumu a vývoja z akýchkoľvek dôvodov, pre uplatnenie dodatočného odpočtu  je potrebné vypracovať dodatok k pôvodnému projektu s náležitosťami, ktoré zodpovedajú požiadavkám ustanoveným v § 30c ods. 7 zákona o dani z príjmov. 

Otázka  č. 4 –Uplatnenie dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj v tlačive DP za rok 2016 a 2017
Kde v tlačive DP právnických osôb za rok 2016 uvediem dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj? 
Odpoveď
V tlačive DP právnických osôb platnom pre rok 2015 aj 2016  č. MF/017084/2015-721 a súčasne aj v tlačive platnom pre rok 2017  sa dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj uvedie na riadku 501 (teda až po výpočte základu dane zníženého o odpočet daňovej straty) a súčasne v Prílohe k §30c zákona, kde každý projekt predstavuje samostatnú prílohu. V prílohe, v ktorej sa udáva projekt č.1 sa na riadku 7 uvádza úhrnná suma dodatočného odpočtu nákladov  na výskum a vývoj, ktorá daňovníkovi v danom zdaňovacom období vznikla v úhrne za všetky projekty. Suma z riadku 7 prílohy k §30c zákona sa prenáša do riadku 501 tlačiva DP právnických osôb.  

Otázka  č. 3 – Podmienka veku  zamestnanca menej ako 26 rokov
Ak pre účely dodatočného   odpočtu mzdových a ostatných nákladov na absolventa  podľa §30c ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov  má byť dodržaná podmienka veku „menej ako  26 rokov“, túto podmienku musí zamestnanec splniť v deň uzatvorenia pracovného pomeru, alebo počas celého zdaňovacieho obdobia ?.
Odpoveď
Pre nárokovanie odpočtu podľa § 30c ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov  bude postačovať, ak zamestnanec splnil podmienku veku menej ako 26 rokov v deň podpísania zmluvy (nemusí ju spĺňať počas celého zdaňovacieho obdobia).

Otázka  č. 2 - Odpočet mzdových nákladov na zamestnanca
Zamestnávame  zamestnanca vo veku 40 rokov, ktorý sa podieľa na projekte výskumu a vývoja. Môžeme si uplatniť v r. 2016 tzv. „super odpočet“ mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov zamestnanca v každom zdaňovacom období, v ktorom bude prebiehať projekt výskumu a vývoja?
Odpoveď 
V tomto prípade si môže daňovník uplatniť dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa § 30c ods.1 písm. a) a c) zákona o dani z príjmov v každom zdaňovacom období, v ktorom prebieha projekt výskumu a vývoja. Dodatočný  odpočet  mzdových a ostatných pracovnoprávnych nárokov vrátane poistného a príspevkov  u zamestnanca, ktorý je  mladší ako 26 rokov,  je občanom členského štátu EÚ a ukončil príslušný stupeň vzdelania sústavnou prípravou na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi, pričom sa podieľa  na realizácii výskumu a vývoja možno uplatniť podľa § 30c ods.1 písm. b) zákona o dani z príjmov  len v zdaňovacom období, v ktorom bol so zamestnancom uzavretý trvalý pracovný pomer.

Otázka  č. 1 – Komplexný príklad na dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj v r.2015
Obchodná spoločnosť so zdaňovacím obdobím kalendárny rok vykonávala na základe projektu vypracovaného vo februári 2015 vývoj nového výrobku. Dňa 1.4.2015 uzavrela trvalý pracovný pomer s absolventom Vysokej školy technickej, ktorý sa podieľal na realizácii vývoja. Za rok 2015 bolo účtované  o nákladoch  na vývoj v členení:

Náklady na vývoj v členení na  Náklady na vývoj     Z toho náklady na absolventa     
Materiálové a iné náklady            50 000                                       -                              
Mzdové náklady                        120 000                                 60 000                     
Poistné                                        43 200                                 21 000                       
Spolu                                        213 200                                  81 000                     
Odpočet 25 %                            53 300                                  20 250                       
Odpoveď
Súčasťou výsledku hospodárenia za rok 2015 (r.100 tlačiva DP) sú výdavky na vývoj v celkovej výške 213 200 €, z tejto sumy mzdové a ostatné pracovno- právne náklady na absolventa sú vo výške 81 000 €. Obchodná spoločnosť má nárok uplatniť  dodatočný odpočet nákladov na vývoj  vo výške 73 550 €, ktorý pozostáva zo súčtu  25 %  celkových výdavkov na  vývoj (53 300 €) a 25 % mzdových a ostatných pracovnoprávnych  nákladov vrátane poistného  absolventa (20 250 €). Dodatočný odpočet si spoločnosť uplatní pri podaní daňového priznania za rok 2015 zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty.