Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > Oslobodenie výnosov za poskytnutie vynálezu, technického riešenia, počítačového programu podľa §13a

Oslobodenie výnosov za poskytnutie vynálezu, technického riešenia, počítačového programu podľa §13a

Od 1.1.2018 si môže tuzemská právnická osoba  a zahraničná právnická osoba so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území SR uplatniť oslobodenie výnosov vo výške 50 %  podľa §13a zákona o dani z príjmov počas zdaňovacích období zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj z  nehmotného majetku, ktorým je:

- vynález chránený patentom, ktorý je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka,

- technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka,

- počítačový program (softvér) podliehajúci autorskému právu, ktorý je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka.

Podľa §17 ods.42 zákona o dani z príjmov pri uplatňovaní oslobodenia výnosov podľa §13a zákona o dani z príjmov  nie sú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy (výnosy) súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane.
 

FAQ

Otázka č.1 – Výdavky vzťahujúce sa k výnosom podľa §13a  zákona o dani z príjmov
Aké výdavky možno uplatniť k príjmom (výnosom)  uvedeným  v §13a zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Môže ísť v prvom rade o výdavky na obstaranie nehmotného majetku, ktoré sú zahrňované do daňových výdavkov prostredníctvom odpisov, prípadné  náklady na sprostredkovanie na poskytnutie práva na používanie tohto majetku inému daňovníkovi, resp. výdavky na reklamu, zmluvy vyhotovené právnikom a s tým spojené platby za právne služby  a iné  výdavky vzťahujúce sa priamo k tomuto vlastnému aktivovanému nehmotnému majetku, účtované a vedené analyticky v nadväznosti na §13a ods.7 písm. a) až c) zákona o dani z príjmov.

Otázka č.2 – Licencia poskytnutá do zahraničia  a oslobodené výnosy podľa §13a zákona o dani z príjmov
Možno uplatniť oslobodenie 50 % výnosov z poskytnutých licencií vybraného nehmotného majetku uvedeného v §13a zákona o dani z príjmov aj na výnosy z licencií poskytnuté do zahraničia, alebo len na výnosy poskytnuté v tuzemsku ?
Odpoveď
V prípade cezhraničných transakcií  je potrebné postupovať nielen podľa nášho zákona o dani z príjmov, ale aj podľa daňových predpisov iných štátov. Štát,  z ktorého predmetné príjmy plynú má právo ich zdaniť podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (v prípade zmluvných štátov), resp. podľa vnútroštátnych predpisov (v prípade nezmluvných štátov). S ohľadom na uvedené, v prípade cezhraničných transakcií nie je možné aplikovať §13a ani §13b zákona o dani z príjmov. 

Otázka č.3 – Kombinácia §13a a §30c zákona o dani z príjmov
Možno uplatniť oslobodenie 50 % výnosov z poskytnutých licencií vybraného nehmotného majetku uvedeného v §13a zákona o dani z príjmov aj v prípade, ak uplatňujeme súčasne aj  dodatočný odpočet nákladov na výskum a vývoj podľa §30c zákona o dani z príjmov?
Odpoveď
Zákon o dani z príjmov nezakazuje súbeh uplatnenia oslobodenia výnosov podľa §13a zákona o dani z príjmov  a uplatnenia dodatočného odpočtu nákladov na výskum a vývoj podľa §30c zákona o dani z príjmov. 

Otázka č.4 – Neaktivovaný softvér a uplatnenie oslobodenia 
Sme tvorcom softvéru pre riadiace systémy strojov, a teda spĺňame nárok na oslobodenie príjmov podľa §13a zákona o dani z príjmov. Je možné uplatniť nárok na oslobodenie aj bez aktivácie nákladov na vývoj softvéru?
Odpoveď
Ak je softvér  výsledkom vývoja vykonávaného daňovníkom a podlieha autorskému zákonu  a je aktivovaný, možno využiť oslobodenie vo výške 50 % výnosov podľa §13a zákona o dani z príjmov.  Súčasne podľa §17 ods.42 zákona o dani z príjmov výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane podľa §13a nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane. Ak softvér nie je aktivovaný, nie je možné využiť oslobodenie  podľa §13a zákona o dani z príjmov. Ak sa daňovník  rozhodne dodatočne aktivovať softvér, pri uplatnení oslobodenia postupuje podľa §13a ods.11 zákona o dani z príjmov.  

Otázka č.5 – Uplatnenie oslobodenia počas zdaňovacích období aktivácie nehmotného majetku  
Podľa §13a  zákona o dani z príjmov  sa oslobodenie  uplatní počas zdaňovacích období zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj softvéru do daňových výdavkov. Ak máme určenú dobu odpisovania na 3 roky, oslobodenie uplatníme 50% príjmu každý rok alebo pomernou tretinovou časťou - 16,6% každý rok ?
Odpoveď
Daňovníci uvedení v §13a zákona o dani z príjmov  majú nárok  uplatniť si oslobodenie vo výške 50 % výnosov  z  poskytnutých licencií vybraného nehmotného majetku, ktorý je výsledkom vlastného výskumu a vývoja   každoročne  počas zdaňovacích období  zahrňovania odpisov z aktivovaných nákladov na vývoj predmetného nehmotného majetku. Súčasne podľa §17 ods.42 zákona o dani z príjmov výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane podľa §13a zákona o dani z príjmov  nie sú súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane. 

Otázka č.6 – Uplatnenie výdavkov na odpisy, ak v zdaňovacom období  neplynie žiaden príjem   
V roku 2023 sa nám nepodarí poskytnúť licenciu na náš vlastný vynález. Odpisy z tohto majetku uplatníme do daňových výdavkov v 100 %- tnej  výške, alebo vo výške 0?
Odpoveď
V danom prípade bude odpis softvéru daňovo uznaný vo výške 100 %, pretože oslobodený príjem bude vo výške 0, teda aj výška odpisov priradených k oslobodeným príjmom podľa §17 ods.42 zákona o dani z príjmov bude 0.