Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Odpočet výdavkov na výskum a vývoj > Oslobodenie výnosov z predaja výrobkov podľa §13b

Oslobodenie výnosov z predaja výrobkov podľa §13b

Od 1.1.2018 si môže tuzemská právnická osoba  a zahraničná právnická osoba so stálou prevádzkarňou umiestnenou na území SR uplatniť oslobodenie výnosov vo výške 50 %  z predaja výrobkov, pri ktorých výrobe sa úplne alebo čiastočne využil :

- vynález chránený patentom, ktorý je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka,

- technické riešenie chránené úžitkovým vzorom, ktoré je výsledkom vlastného výskumu a vývoja daňovníka, pričom tieto výrobky sú obstarané od osôb, ktorým daňovník ako vlastník umožnil pri ich výrobe využívať vynález a technické riešenie, alebo na  výrobky vytvorené vlastnou činnosťou daňovníka. Oslobodenie sa podľa §13b zákona o dani z príjmov uplatní počas zdaňovacích období zahrňovania odpisov z  aktivovaných nákladov na vývoj vynálezu chráneného patentom  alebo technického riešenia chráneného úžitkovým vzorom do daňových výdavkov.  

Podľa §17 ods.42 zákona o dani z príjmov pri uplatňovaní oslobodenia výnosov podľa §13b zákona o dani z príjmov  nie sú výdavky (náklady) vynaložené na príjmy (výnosy) súčasťou základu dane v rovnakom pomere, v akom sú tieto príjmy (výnosy) oslobodené od dane.
 

FAQ

Otázka č.1 – Definícia  predajnej ceny výrobku, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie
V §13b ods.4 zákona o dani z príjmov je definovaná predajná cena výrobku po znížení o skutočné priame náklady a skutočné nepriame náklady spojené s funkciami výroby, správy  a odbytu vrátane k nim prislúchajúcich  režijných nákladov marži, ktoré by dodávateľ uplatnil vo vzťahu k nezávislým osobám. Predajnou cenou máme rozumieť cenu, za ktorú predáva výrobok daňovník, ktorý aktivoval náklady na vývoj do majetku alebo ňou máme chápať konečnú predajnú cenu uplatňovanú voči konečnému spotrebiteľovi v rámci napr. maloobchodného predaja?
Odpoveď
Pod pojmom predajná cena je potrebné rozumieť cenu za ktorú výrobok predáva daňovník, ktorý  uplatňuje oslobodenie a ktorý zároveň predmetné nehmotné aktívum vyvinul, registroval podľa príslušných právnych predpisov a odpisy z tohto aktíva zahrnuje do daňových  výdavkov. Oslobodenie je možné uplatniť len na príjmy (výnosy) skutočne dosiahnuté daňovníkom. Pod predajnou cenou výrobku preto nemožno rozumieť konečnú cenu, za ktorú sa výrobok predáva na ďalšom stupni dodávateľsko - odberateľského reťazca konečnému spotrebiteľovi. Prichádzalo by tak k uplatneniu oslobodenia vo výške, ktorá sa vzťahuje k výnosom dosiahnutým iným daňovníkom - konečným predajcom. Okrem toho v §13b zákona o dani z príjmov sa používa pojem "výrobok" a nie "tovar", ktorý sa v  iných ustanoveniach zákona o dani z príjmov používa práve v súvislosti  s predajom realizovaným konečnému spotrebiteľovi.