Obstarávacia cena

Obstarávacia cena (OC) je cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a všetky zníženia tejto obstarávacej ceny.  Obstarávacia cena je vstupnou cenou hmotného majetku, ak ide o majetok
  • nadobudnutý kúpou alebo prevodom,
  • nadobudnutý od fyzickej osoby darom (ak ide o majetok, ktorý nebol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a v prípade jeho predaja uskutočneného v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov),
  • nadobudnutý darom od právnickej osoby, ktorý bol u darcu vylúčený z odpisovania a vyradený z dôvodu darovania,
  • nadobudnutý od fyzickej osoby darom, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a vylúčený z odpisovania, pričom pri jeho predaji u darcu uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov
Súčasťou obstarávacej ceny je aj DPH, a to
  • u daňovníka, ktorý nie je platiteľom DPH
  • u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a nemôže si ju odpočítať
  • u daňovníka, ktorý je platiteľom DPH a uplatňuje nárok na odpočet DPH koeficientom, a to časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty
DPH nie je súčasťou obstarávacej ceny hmotného majetku u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu.
 
Súčasťou obstarávacej ceny sú aj výdavky na technické zhodnotenie hmotného majetku, ktoré v úhrne za zdaňovacie obdobie prevyšujú sumu 1 700 eur, alebo aj ak neprevyšujú túto sumu a daňovník sa rozhodne ich považovať za technické zhodnotenie.

Výdavky na technické zhodnotenie zvyšujú obstarávaciu cenu hmotného majetku
  • pri použití rovnomerného spôsobu odpisovania majetku,
  • pri použití zrýchleného spôsobu odpisovaní majetku, ak technické zhodnotenie bolo vykonané v prvom roku odpisovania.
Technické zhodnotenie zvyšuje obstarávaciu cenu v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Nadobudnutie majetku kúpou
Daňovník obstaral kúpou pracovný stroj, ktorý používa na svoju podnikateľskú činnosť. Stroj zaradil do obchodného majetku. Za pracovný stroj zaplatil 2 500 eur. Akú cenu použije na výpočet odpisov?
Odpoveď
Pri nadobudnutí majetku kúpou je vstupnou cenou pre účely odpisovania obstarávacia cena zaplatená za majetok pri jeho kúpe, teda 2 500 eur.

Otázka č. 2 - Nadobudnutie majetku darovaním od fyzickej osoby
Podnikateľ nadobudol v roku 2014 nehnuteľnosť darovaním od svojej mamy, ktorá predmetnú nehnuteľnosť nadobudla kúpou v roku 2011 za cenu 50 000 eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania nehnuteľnosti po jej zaradení do obchodného majetku podnikateľa?
Odpoveď
Vstupnou cenou na účely odpisovania bude obstarávacia cena, za ktorú nehnuteľnosť nadobudol darca, nakoľko v čase darovania nehnuteľnosti by príjem z jej predaja nebol u darcu oslobodený od dane z príjmov, teda obstarávacia cena 50 000 eur.

Otázka č. 3 - Nadobudnutie neodpisovaného majetku darovaním
Podnikateľ nadobudol pozemok darovaním od obchodnej spoločnosti, ktorá ho obstarala za 50 000 eur. Keďže spoločnosť už tento pozemok nepotrebovala, vyradila ho v dôsledku darovania. V akej cene si podnikateľ zaradí pozemok do obchodného majetku používaného v súvislosti s podnikaním?
Odpoveď
Podnikateľ zaradí obstaraný pozemok v obstarávacej cene zistenej u darcu, teda v cene 50 000 eur.