Zostatková cena

Zostatková cena (ZC) je vstupnou cenou majetku, ak ide o majetok
  • nadobudnutý od fyzickej osoby darom (ak ide o odpisovaný majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku a v prípade jeho predaja u darcu uskutočneného v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9 zákona o dani z príjmov),
  • nadobudnutý darom od právnickej osoby, ak sa jedná o odpisovaný majetok
Zostatkovou cenou je rozdiel medzi vstupnou cenou hmotného majetku a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b) zákona, t. j. okrem zostatkovej ceny použitej pri výpočte zrýchlených odpisov v ďalších rokoch odpisovania majetku.

U daňovníka, ktorý postupuje podľa § 17 ods. 34 a § 19 ods. 2 písm. t) zákona, sa za výšku odpisu zahrnutého do daňových výdavkov považuje ročný odpis podľa § 27 alebo § 28, t. j. celý odpis bez akéhokoľvek limitovania.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Majetok nadobudnutý darom od právnickej osoby
Fyzická osoba vykonávajúca inú samostatnú zárobkovú činnosť (lekár) nadobudla darom od spoločnosti s ručením obmedzeným lekársky prístroj, ktorý obchodná spoločnosť obstarala kúpou za cenu 12 000 eur. Prístroj bol zaradený v 2. odpisovej skupine s dobou odpisovania 6 rokov. Obchodná spoločnosť uplatnila v daňových výdavkoch odpisy v sume 4 000 eur. V akej cene sa tento majetok zaradí do obchodného majetku podnikateľa a ako sa určí vstupná cena na účely jeho odpisovania?
Odpoveď
Vstupnou cenou na účely odpisovania lekárskeho prístroja nadobudnutého darom od právnickej osoby je zostatková cena, t. j. obstarávacia cena, za ktorú prístroj obstaral darca, znížená o výšku odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových odpisov u darcu. Zostatková cena prístroja teda predstavuje sumu 8 000 eur.

Otázka č. 2 - Majetok nadobudnutý darom od fyzickej osoby
Podnikateľ nadobudol darovaním motorové vozidlo, ktoré mal jeho otec zaradené v obchodnom majetku používanom na podnikanie. Otec ako darca obstaral toto vozidlo v obstarávacej cene 25 000 eur. Otec uplatnil v daňových výdavkoch odpisy vozidla v celkovej sume 18 750 eur. V akej sume podnikateľ zaradí vozidlo do obchodného majetku a z akej sumy bude podnikateľ odpisovať toto darované vozidlo?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o majetok nadobudnutý darovaním od fyzickej osoby, ktorá ho mala zahrnutý v obchodnom majetku, vstupnou cenou vozidla na účely odpisovania bude zostatková cena vozidla, t. j. 6 250 eur (25 000 - 18 750).