Cena majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním je
  • všeobecná cena zistená v dedičskom konaní podľa § 175o Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016 a od 1.7.2016 podľa § 200 Civilného mimosporového poriadku, ak bol majetok nadobudnutý dedením (t. j. cena uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve)
  • cena stanovená súdnym znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, ak bol majetok nadobudnutý darovaním, pričom darca v čase darovania by spĺňal podmienku na oslobodenie príjmu z predaja predmetného majetku, ak by v čase darovania došlo k jeho predaju,
  • obstarávacia cena zistená u darcu, ak bol majetok nadobudnutý darovaním od fyzickej osoby a ide o majetok, ktorý u darcu nebol zaradený v obchodnom majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie o dane z príjmov,
  • zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania okrem majetku vylúčeného z odpisovania, alebo zostatková cena majetku zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku, ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie od dane z príjmov, okrem majetku vylúčeného z odpisovania,
  • obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania alebo obstarávacia cena majetku vylúčeného z odpisovania zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku, ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťtahovalo oslobodenie od dane z príjmov.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Majetok nadobudnutý darovaním
Podnikateľ nadobudol v roku 2019 nehnuteľnosť darovaním od svojej mamy, ktorá predmetnú nehnuteľnosť nadobudla kúpou v roku 2005 za cenu 20 000 eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania nehnuteľnosti po jej zaradení do obchodného majetku podnikateľa?
Odpoveď
Vstupnou cenou na účely odpisovania bude reprodukčná cena nehnuteľnosti určená súdnym znalcom v roku nadobudnutia, t. j. v roku 2019,  nakoľko v čase darovania nehnuteľnosti by príjem z jej predaja bol u darcu oslobodený od dane z príjmov.

Otázka č. 2 – Majetok nadobudnutý dedením
Daňovník zaradil v roku 2023 do obchodného majetku používaného na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré nadobudol v roku 2021 dedením po svojom otcovi. Notár v uznesení o dedičstve stanovil všeobecnú cenu vozidla v sume 6 900 eur. Otec toto vozidlo kúpil v roku 2018 za cenu  8 000 eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania vozidla?
Odpoveď
Nakoľko osobné motorové vozidlo bolo nadobudnuté dedením, vstupnou cenou pre účely odpisovania motorového vozidla je všeobecná cena stanovená v uznesení o dedičstve v sume 6 900 eur.
 
Otázka č. 3 – Majetok nadobudnutý dedením
Daňovník zaradil do obchodného majetku používaného na podnikanie budovu nadobudnutú dedením v roku 2016.  Notár v uznesení o dedičstve stanovil cenu budovy v sume 68 tis. eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania tejto budovy?
Odpoveď
Keďže daňovník nadobudol budovu dedením, vstupnou cenou na účely odpisovania budovy je všeobecná cena zistená v dedičskom konaní uvedená v uznesení o dedičstve. Teda odpisy budovy sa určia zo vstupnej ceny 68 tis. eur.