Cena majetku nadobudnutého dedením alebo darovaním

Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého po 31. decembri 2015 dedením alebo darovaním je
  • všeobecná cena zistená v dedičskom konaní podľa § 175o Občianskeho súdneho poriadku účinného do 30.6.2016 a od 1.7.2016 podľa § 200 Civilného mimosporového poriadku, ak bol majetok nadobudnutý dedením (t. j. cena uvedená v osvedčení o dedičstve alebo v uznesení o dedičstve)
  • cena stanovená súdnym znalcom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v znení neskorších predpisov, ak bol majetok nadobudnutý darovaním.
Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého do 31.12.2015 dedením alebo darovaním je reprodukčná obstarávacia cena (ROC). Je to cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje alebo eviduje, ak ide o
  • majetok nadobudnutý od fyzickej osoby darom (bez ohľadu na to, či darca mal tento majetok zahrnutý v obchodnom majetku alebo nebol u darcu zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň vzťahovalo oslobodenie od dane z príjmov),
  • majetok nadobudnutý dedením
FAQ

Otázka č. 1 – Majetok nadobudnutý darovaním
Podnikateľ nadobudol v roku 2014 nehnuteľnosť darovaním od svojej mamy, ktorá predmetnú nehnuteľnosť nadobudla kúpou v roku 2005 za cenu 20 000 eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania nehnuteľnosti po jej zaradení do obchodného majetku podnikateľa?
Odpoveď
Vstupnou cenou na účely odpisovania bude reprodukčná cena nehnuteľnosti určená súdnym znalcom v roku nadobudnutia, t. j. v roku 2014,  nakoľko v čase darovania nehnuteľnosti by príjem z jej predaja bol u darcu oslobodený od dane z príjmov.

Otázka č. 2 – Majetok nadobudnutý dedením
Daňovník zaradil v roku 2020 do obchodného majetku používaného na podnikanie osobné motorové vozidlo, ktoré nadobudol v roku 2019 dedením po svojom otcovi. Notár v uznesení o dedičstve stanovil všeobecnú cenu vozidla v sume 6 900 eur. Otec toto vozidlo kúpil v roku 2018 za cenu  8 000 eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania vozidla?
Odpoveď
Nakoľko osobné motorové vozidlo bolo nadobudnuté dedením, vstupnou cenou pre účely odpisovania motorového vozidla je všeobecná cena stanovená v uznesení o dedičstve v sume 6 900 eur.
 
Otázka č. 3 – Majetok nadobudnutý dedením
Daňovník zaradil do obchodného majetku používaného na podnikanie budovu nadobudnutú dedením v roku 2016.  Notár v uznesení o dedičstve stanovil cenu budovy v sume 68 tis. eur. Ako sa určí vstupná cena na účely odpisovania tejto budovy?
Odpoveď
Keďže daňovník nadobudol budovu dedením, vstupnou cenou na účely odpisovania budovy je všeobecná cena zistená v dedičskom konaní uvedená v uznesení o dedičstve. Teda odpisy budovy sa určia zo vstupnej ceny 68 tis. eur.