Vlastné náklady

Suma vo výške vlastných nákladov (VN) sa použije ako vstupná cena pri hmotnom majetku (okrem zásob) vytvorenom vlastnou činnosťou. Tvoria ju priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť.
Zákon o účtovníctve a ani postupy účtovania konkrétne nedefinujú, čo sa zaraďuje do priamych nákladov alebo do nepriamych nákladov. Vo všeobecnosti možno považovať za priame náklady tie náklady, ktoré tvoria podstatu majetku, t. j. všetok stavebný a iný materiál použitý na výstavbu nehnuteľnosti alebo zhotovenie hnuteľného majetku, náklady na mzdy zamestnancov, ktorí sa na vytváraní majetku podieľajú vrátane zákonných odvodov na zdravotné a sociálne poistenie týchto zamestnancov, ako aj iné priame náklady vzniknuté pri vytváraní majetku, napr. spotreba elektrickej energie, vody, plynu a pod. Pri zahrňovaní nákladov do ceny nehnuteľnosti sa vychádza aj z projektovej dokumentácie.
 
FAQ

Otázka – Majetok nadobudnutý vlastnou výstavbou
Daňovník postavil svojpomocne na základe stavebného rozhodnutia nehnuteľnosť – sklad, ktorý bol skolaudovaný v roku 2022. Vlastné náklady na výstavbu nehnuteľnosti predstavovali 90 000 eur. Túto nehnuteľnosť zaradil do obchodného majetku používaného na podnikanie v roku 2023. Nehnuteľnosť bola ocenená súdnym znalcom v roku 2023 v sume 100 000 eur. Ktorá cena sa považuje za vstupnú cenu nehnuteľnosti?
Odpoveď
Nakoľko sa jedná o obstaranie majetku (nehnuteľnosti) vlastnou výstavbou, vstupná cena môže byť určená iba vo výške  nákladov vynaložených na jej výstavbu  preukázaných riadnymi účtovnými dokladmi. Na hodnotu vlastnej práce sa neprihliada. V tomto prípade sa nemôže za vstupnú cenu považovať cena určená súdnym znalcom. Odpisy nehnuteľnosti sa vypočítajú zo sumy vlastných nákladov, t. j. zo sumy 90 000 eur.