Úvod > Daňový poriadok > Opravné prostriedky > Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, okrem daňovej exekučnej výzvy a rozhodnutia o odvolaní proti daňovej exekučnej výzve, môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať druhostupňový orgán. Podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže byť podaný najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktoré sa navrhuje preskúmať.

Rozhodnutie vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zmení alebo zruší. Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia rozhodnutie zruší a vráti vec na ďalšie konanie a rozhodnutie, ak sú na to dôvody. Ak orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia zistí, že vydané rozhodnutie nie je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, zašle o tejto skutočnosti tomu, kto podal podnet na preskúmanie rozhodnutia, písomné oznámenie a rozhodnutie sa nevydáva.
Orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania môže mimo odvolacieho konania rozhodnutie vydané vo vyrubovacom konaní zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku na sumu podľa osobitných predpisov. Ak ide o  rozhodnutie neuvedené v prvej vete, orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania nemôže rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušiť, zmeniť alebo zrušiť a vrátiť vec na ďalšie konanie po uplynutí piatich rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
 
Z preskúmavania súdmi sú vylúčené rozhodnutia o
- odklade platenia dane  alebo daňového nedoplatku,
- platení dane alebo daňového nedoplatku v splátkach,
- úľave na dani alebo odpustení daňového nedoplatku,
- úľave zo sankcie alebo odpustení sankcie.
 
Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podlieha správnemu poplatku v  prípade, ak ho podáva fyzická osoba vo výške 16,50 eura. Ak  ho podáva fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba vo výške 165,50 eura.
 
FAQ
 
Príklad č. 1 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Správca dane vydal rozhodnutie, proti ktorému daňový subjekt podal odvolanie. Odvolací orgán rozhodnutie správcu dane potvrdil. Daňový subjekt podal podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Aký je postup pri preskúmaní rozhodnutia?
Odpoveď
Ministerstvo financií SR ako príslušný orgán v rámci mimo odvolacieho konania a ako príslušný orgán zrušilo rozhodnutie odvolacieho orgánu a vrátilo vec na nové konanie a rozhodnutie. V uvedenom prípade už odvolací orgán  nemôže dať podnet na preskúmanie rozhodnutia ministerstva financií mimo odvolacieho konania.(viď. Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. II ÚS 22/02 zo 16. apríla 2003)

Príklad č. 2 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Daňový subjekt podal proti právoplatnému rozhodnutiu správcu dane, ktorým mu bola uložená pokuta za porušenie povinností nepeňažnej povahy, podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Dôvodom na podanie podnetu bolo uplynutie lehoty na uloženie pokuty. Ako rozhodne správca dane pri porušení zákona?
Odpoveď
Správca dane, ktorý pokutu uložil, podnetu daňového subjektu vyhovel v plnom rozsahu  a rozhodnutie o uložení pokuty ako nezákonné zrušil. Správca dane vrátil daňovému subjektu zaplatený správny poplatok.  

Príklad č. 3 - Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Správca dane uložil daňovému subjektu predbežné opatrenie, ktorým mu zakázal nakladať s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. Daňový subjekt podal proti rozhodnutiu správcu dane podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, pričom ako dôvod uviedol, že správca dane postupoval v rozpore so zákonom, lebo dôvod pre uloženie tohto zabezpečovacieho inštitútu dane nebol daný.
Odpoveď
Správca dane v predkladacej správe pre orgán najbližšie nadriadený uviedol, že vzhľadom na doterajšiu daňovú disciplínu, ako aj predpokladaný výsledok daňovej kontroly postupoval v súlade so zákonom, keď účel daňovej kontroly zabezpečil predbežným opatrením obmedzujúcim dispozičné právo kontrolovaného daňového subjektu s majetkom. Orgán najbližšie nadriadený oznámil daňovému subjektu, že dôvody ním uvedené považuje za neopodstatnené a rozhodnutie o predbežnom opatrení preskúmavať nebude. Zaplatený správny poplatok sa daňovému subjektu nevráti.