Obnova konania

Daňové konanie ukončené právoplatným rozhodnutím, okrem rozhodnutia, ktorým sa rozhodnutie zmenilo alebo zrušilo mimo odvolacieho konania, sa obnoví na návrh účastníka konania alebo z úradnej moci, len ak

  • vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania,
  • rozhodnutie bolo vydané na základe dôkazov, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom,
  • rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak.

 

Obnova daňového exekučného konania nie je prípustná.

Návrh na obnovu konania sa podáva u správcu dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

Návrh na obnovu konania musí byť podaný do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania, najneskôr však do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa obnova konania týka. Tieto lehoty nemožno predĺžiť ani odpustiť ich zmeškanie.

V návrhu na obnovu konania musí byť uvedený dôvod, dôkazy preukazujúce jeho odôvodnenosť a dodržanie lehôt na podanie žiadosti o obnovu konania.

Obnovu konania povoľuje alebo nariaďuje správca dane. Ak sa nepreukážu dôvody na obnovu konania, návrh na obnovu konania sa zamietne. Obnova konania sa môže povoliť alebo nariadiť, ak nezaniklo právo na vyrubenie dane alebo rozdielu dane alebo uplatnenia nároku na sumu podľa osobitných predpisov. Proti rozhodnutiu o povolení alebo nariadení obnovy konania nemožno podať odvolanie. Ak bol rozhodnutím zamietnutý návrh na obnovu konania, možno proti nemu podať odvolanie.

 

Nové konanie vo veci vykoná správca dane, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie zrušuje; proti novému rozhodnutiu možno podať odvolanie.

Návrh na obnovu konania podlieha správnemu poplatku v prípade, ak ho podáva fyzická osoba vo výške 16,50 eura a v prípade, ak ho podáva fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba vo výške 165,50 eura.

 

FAQ

 

Otázka č. 1 - Lehota na podanie obnovy konania

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2019. Daňovník sa preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy konania 15.06.2022. Žiadosť o obnovu konania podal správcovi dane 20.07.2022.

Odpoveď

Daňovník dodržal subjektívnu šesťmesačnú lehotu, t,j. žiadosť bola podaná do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa preukázateľne dozvedel o dôvodoch obnovy, avšak nebola dodržaná objektívna trojročná lehota. Nakoľko žiadosť nebola podaná najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa obnova konania týka, obnovu konania nie je možné povoliť.

 

Otázka č. 2 -  zamietnutie návrhu na obnovu konania
Správca dane vyrubil na základe vykonanej kontroly rozhodnutím (nadobudlo právoplatnosť 30.6.2022) daň z príjmu PO vo vyššej sume, ako bolo uvedené v daňovom priznaní z dôvodu, že daňový subjekt nevedel predložiť listiny preukazujúce uskutočnenie zdaniteľných plnení  počas kontroly. Keďže daňový subjekt  v marci  2023 získal doklady preukazujúce uskutočnenie zdaniteľných plnení od svojho obchodného partnera, doručil podanie vo veci obnovy konania. Povolí správca dane obnovu konania?
Odpoveď
Z dôvodu, že daňový subjekt nepredložil doklady preukazujúce uskutočnenie zdaniteľných plnení nepovolí obnovu konania, nakoľko  nevyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na výrok rozhodnutia a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania a návrh na obnovu zamietne.


Otázka č. 3 -  povolenie obnovy konania
Daňový subjekt požiadal o obnovu konania z dôvodu, že v pôvodnom daňovom konaní nevedel preukázať svoje tvrdenia vo veci výšky odvedenej dane. Svedok, ktorý mal potvrdiť skutočnosti odôvodňujúce zníženie jeho daňovej povinnosti, sa z dôvodu jeho dlhodobej hospitalizácie na predvolanie správcu dane opakovane na ústne konanie nedostavil. Zároveň v žiadosti o povolenie obnovy konania daňový subjekt predložil písomnú svedeckú výpoveď, v ktorej svedok potvrdil skutočnosti, ktoré mali vplyv na zníženie daňovej povinnosti daňového subjektu. Ako bude postupovať správca dane pri svojom rozhodovaní?
Odpoveď
Správca dane rozhodnutím povolil obnovu konania, lebo skutočnosti zakladajúce obnovu konania existovali už v čase vydania pôvodného rozhodnutia a daňový subjekt ich nemohol uplatniť bez svojho zavinenia.