Úvod > Daňový poriadok > Opravné prostriedky > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 -  lehota na podanie podnetu na preskúmanie rozhodnutia
Správca dane zistil porušenie zákona pri vyrubení dane za obdobie roka 2007.
Odpoveď
Dodatočným platobným výmerom bol vyrubený rozdiel dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2007. Právoplatnosť nadobudol 14. mája 2008. Z vlastného podnetu správcu dane môže  dodatočný platobný výmer preskúmať v lehote na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, a  v uvedenom prípade do 31. decembra 2013 (lehota začala plynúť 31. decembra 2008, t. j. od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2007).
 

Otázka č. 2 - elektronické podanie odvolania
Daňový subjekt, ktorý je platiteľ DPH  doručil odvolanie správcovi dane písomne a odovzdal ho do podateľne správcu dane. Je podané odvolanie doručené v poriadku?
Odpoveď
Daňový subjekt nedoručil odvolanie správcovi  dane zákonným spôsobom (nezakladá právne účinky), nakoľko ide o platiteľa dane z pridanej hodnoty a tomuto vznikla povinnosť doručiť odvolanie prostredníctvom elektronickej podateľne /neznamená e-mailom/ prostredníctvom osobnej internetovej zóny.
Daňový subjekt doručí podanie nasledovne:
Neštruktúrované tlačivá /všeobecne podania/ sa podávajú cez portál /www.financnasprava.sk/  - elektronický formulár -  Všeobecného podania.
Prihláste sa na portál finančnej správy vašimi údajmi ID, heslo  a po zvolení DIČ zvoliť Katalóg formulárov - Nešpecifikovanú  oblasť - Nešpecifikovaná  agenda - Všeobecné podanie pre Finančnú správu.
Pri vyplňovaní elektronického formulára všeobecného podania je potrebné vyplniť príslušný orgán (úrad) finančnej správy, ktorému je podanie adresované/vybrať príslušný DÚ...../; oblasť podania (napr. správa daní); agenda (napr. daň z príjmov právnických osôb) a ostatné povinné položky formulára pre jeho ďalšie spracovanie. TEXT podania.............................
Pre identifikáciu typu prílohy je potrebné vybrať napr. žiadosť, oznámenie.
Dokument podať cez tlačidlá na ľavom paneli (Podať EZ dohoda alebo Podpísať  ZEP-om a Podať).

Otázka č. 3 -  uplynutie lehoty v odvolacom konaní
Správca dane vyrubil v roku 2012 daňovému subjektu úrok z omeškania za nesplnenie povinnosti zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie r. 2006. Rozhodnutie o vyrubení úroku z omeškania bolo doručené daňovému subjektu 13.12.2012. Daňový subjekt podal odvolanie v posledný deň 15 dňovej lehoty na odvolanie t.j. 28.12.2012.
Odpoveď
Správca dane v danom prípade odvolacie konanie zastaví a napadnuté rozhodnutie zruší, nakoľko v priebehu odvolacieho konania uplynie 5 ročná prekluzívna lehota na vyrubenie úroku z omeškania.