Úvod > Daňový poriadok > Opravné prostriedky > Neprípustnosť odvolania

Neprípustnosť odvolania

Po podaní odvolania prvostupňový orgán v prvom rade skúma, či je podané odvolanie prípustné. Daňový poriadok ustanovuje v ktorých prípadoch je odvolanie neprípustné. Ide napríklad o prípady, keď:
 • je odvolanie podané po určenej lehote - zákon vo všeobecnosti stanovuje 15 dňovú lehotu na odvolanie, ktorá začne plynúť nasledujúci deň po dni doručenia rozhodnutia a končí uplynutím posledného dňa tejto lehoty,
 • odvolanie nie je podané oprávnenou osobou - oprávnenie podať odvolanie má len účastník daňového konania, ktorým je daňový subjekt. Účastníkom konania môže byť aj osoba uvedená v § 12 ods.2 písm. a) až c) daňového poriadku, ak ide rozhodovanie o jej právach a povinnostiach (napr. svedok, ak ide o rozhodnutie o nároku na náhradu hotových výdavkov a ušlého zárobku).
Ak má daňový subjekt zástupcu s generálnym plnomocenstvom na účely správy daní alebo napr. na odvolacie konanie, tak osobou oprávnenou podať odvolanie je tento splnomocnený zástupca. To však neznamená, že odvolanie nemôže podať aj samotný daňový subjekt. Daňový subjekt má právo podať odvolanie, i keď má zástupcu, preto odvolanie podané daňovým subjektom nie je dôvodom na jeho zamietnutie. V prípade, ak odvolanie podá daňový subjekt a súčasne aj ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, tak v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 daňového poriadku správca dane rešpektuje konanie daňového subjektu.
 • smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia - ide o prípady, keď účastník konania nenamieta výrok rozhodnutia, ale odvolanie smeruje len voči skutočnostiam uvedeným v  odôvodnení rozhodnutia.
 
Zákon o správe daní  nepripúšťa podanie odvolania najmä proti rozhodnutiam
 • o delegovaní miestnej príslušnosti,
 • o žiadosti o predĺženie lehoty,
 • o žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty,
 • o námietke zaujatosti pri vylúčení zamestnanca,
 • o zastavení daňového konania,
 • o prerušení konania,
 • o záznamovej povinnosti,
 • ak smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia,
 • ak prvostupňový orgán sám vyhovel podanému odvolaniu v plnom rozsahu
 • odvolacieho orgánu,
 • o povolení alebo nariadení obnovy konania,
 • ktorým sa rozhodnutie mimo odvolacieho konania zrušuje a vec sa vracia na ďalšie konanie a rozhodnutie alebo proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania,
 • o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu platenia dane v splátkach,
 • o úľave zo sankcie alebo o odpustení sankcie.
Prvostupňový orgán bez zbytočného odkladu písomne oznámi účastníkovi konania zamietnutie odvolania.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - neprípustnosť odvolania
Daňový subjekt splnomocnil účtovníčku k doručovaniu  daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, dane z pridanej hodnoty, dane z motorových vozidiel. Daňovému subjektu bolo doručené rozhodnutie správcu dane o uložení pokuty za neskoré podanie daňového priznania dane z motorových vozidiel. Z dôvodu, že účtovníčka mala všetky informácie o podaní daňového priznania, podala odvolanie proti rozhodnutiu.
Odpoveď
Odvolanie nie je  prípustné, nakoľko nebolo podané oprávnenou osobou. Účtovníčka bola splnomocnená len k podávaniu daňových priznaní.
 
Otázka č. 2 - neprípustnosť odvolania, odpustenie lehoty na podanie DP
Daňový subjekt v lehote do 25. apríla nepodal daňové priznanie k DPH elektronicky z dôvodu, že si nestihol vybaviť prístup k eSlužbám (zasielanie podaní elektronicky) ako povinná osoba, ktorá má podania zasielať len elektronicky. Požiadal správcu dane o odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania, ktoré odôvodnil len tým, že si nestihol vybaviť prístup k elektronickému zasielaniu podaní prostredníctvom portálu finančnej správy. Ako správca dane vybaví predmetnú žiadosť.
Odpoveď
Správca dane o žiadosti o odpustenie zmeškanej lehoty vydal rozhodnutie v ktorom odpusteniu zmeškanej lehoty nevyhovel, nakoľko dôvody po posúdení nepovažoval za závažné. Proti takému rozhodnutiu daňový subjekt aj keď podal odvolanie, takéto odvolanie nie je prípustné. Správca dane bez zbytočného odkladu písomne oznámi zamietnutie odvolania.

Otázka č. 3 - neprípustnosť odvolania o námietke zaujatosti
Zamestnanci správcu dane vykonávajú daňovú kontrolu  na dani z príjmov PO. Daňový subjekt podal námietku zaujatosti proti všetkým zamestnancom správcu dane vrátane riaditeľa  daňového úradu, ktorý vykonáva kontrolu. Ako bude postupovať daňový úrad voči takej námietke?
Odpoveď
Proti námietke zaujatosti správca dane vydá rozhodnutie, odôvodní svoje rozhodnutie  a doručí ho daňovému subjektu. Proti takémuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie, o čom poučí  daňový subjekt. Zároveň v prípade odvolania oznámi bez zbytočného odkladu o zamietnutí odvolania.