Hlásenie

Zamestnávateľ – platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo ZČ, je povinný podávať (zasielať)  správcovi dane  (ktorémukoľvek) „ročné“ hlásenie o vyúčtovaní dane (ďalej len „Hlásenie“), o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse, za uplynulé zdaňovacie obdobie/ obvykle kalendárny rok. Podáva sa do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva - t.j. do konca apríla nasledujúceho roka, ak zákon neustanovuje inak.
 
Hlásenie podľa odseku 9 sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo.
 
Lehota na podanie Hlásenia za rok 2023: 30. apríl 2024.
Tlačivo hlásenia za rok 2023 má označenie: HLASENIEv23_1.
 
 

UPOZORNENIE (platilo do 31.12.2020)

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný podať hlásenie za zdaňovacie obdobie 2019 v lehote do 30. novembra 2020 a v tejto lehote je splatný aj nedoplatok dane z príjmov FO zo závislej činnosti za všetkých zamestnancov.

 
FAQ

Otázka č. 1 – Obsah tlačiva Hlásenie
Čo obsahuje tlačivo Hlásenie a aké údaje sa v ňom uvádzajú ?
Odpoveď
Hlásenie obsahuje okrem identifikačných údajov platiteľa aj meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, výšku zrazeného preddavku na daň, sumu priznaného a vyplateného daňového bonusu vyplatenú sumu zamestnaneckej prémie, zrazenú daň a základ dane, ak nejde o osoby, na ktoré sa vzťahujú osobitné spôsoby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu (§ 267 z. č. 73/1998 o štátnej správe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP v znení neskorších predpisov).
V tlačive Hlásenie sa uvádzajú okrem „úvodnej“ prvej strany – kde sú údaje o platiteľovi dane / v zmysle § 2 písm. v) zákona o dani z príjmov/,  ďalšie údaje v častiach I. – V., ktorých štruktúra je nasledovná :
I.   Vyúčtovanie dane
II.  Rozdiely z dodatočného hlásenia
III. Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia)
IV.  Úhrn príjmov a údaje o preddavkoch, príjmoch  a o zamestnancoch, ktorým platiteľ nevykonal ročné zúčtovanie
V.   Údaje  z ročných zúčtovaní jednotlivých zamestnancov;
 
Otázka č. 2 – Nulové hodnoty v hlásení
Ak niektorá časť v tlačive hlásenie obsahuje nulové hodnoty, je ju potrebné vypĺňať a podať ?
Odpoveď
Áno, celé vyplnené tlačivo Hlásenie je povinnosť podať aj v prípade, ak napríklad  V. časť tlačiva neobsahuje žiadne údaje.
Inak sa tlačivo považuje za neúplné, resp. ak sa ani na výzvu správcu dane nedoplní o túto časť, považuje sa za nepodané.
 

Otázka č. 3  - Hlásenie v prípade ukončenia vyplácania príjmov v priebehu roka
Od mája 2021 nemám už žiadneho zamestnanca a zrejme už ani nebudem mať. Chcela by som sa opýtať, či mám podávať nulový Prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti alebo sa mám nejakým spôsobom odhlásiť ako zamestnávateľ.
Odpoveď
Ak už nevyplácate príjmy zo závislej činnosti, nemáte povinnosť podávať mesačné prehľady. Vo Vašom prípade však ešte máte povinnosť podať Hlásenie za rok 2021 (do 30. apríla 20202. V prípade, že už vôbec nebudete vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámite túto skutočnosť správcovi dane (t.j. zrušíte registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti).
 

Otázka č. 4 - Hlásenie a nezamestnávanie žiadnych zamestnancov
Celý rok 2021 sme nikoho nezamestnávali a nemali sme povinnosť podávať prehľad o dani zo závislej činnosti.
Registráciu platiteľa dane zo závislej činnosti sme zrušili ku 31.03.2021. Máme povinnosť podať hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2021?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 39 ods. 12 zákona  o dani z príjmov  hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
 

Otázka č. 5 - Oprava dane (v prospech zamestnanca) a Hlásenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
Chcem sa spýtať na postup v nasledovnej situácií: Mzdárka zamestnancovi vykonala ročné zúčtovanie - RZD za rok 2021, avšak neuplatnila mu nezdaniteľnú časť dane na daňovníka. Zamestnancovi vznikol daňový nedoplatok, ktorý bol uhradený daňovému úradu. Rovnako s týmto výsledkom bolo odoslané aj ročné hlásenie. Chcem sa spýtať, ako by mala mzdárka v takomto prípade postupovať? Je potrebné opraviť výpočet RZD a odoslať opravné hlásenie?
Odpoveď
V prípade, že ročné zúčtovanie podľa § 38 zákona o dani z príjmov nebolo vykonané v súlade so zákonom do lehoty na jeho vykonanie, tak po tejto lehote zamestnávateľ vykoná opravu dane v súlade s § 40 zákona.
Ak na základe opravy dane vráti zamestnancovi preplatok na dani, uvedie ho do riadku 3 v časti I. tlačiva Prehľad, za mesiac, v ktorom opravu dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie vykonal. Opravu ani dodatočné Hlásenie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie platiteľ nepodáva.

 

Otázka č. 6 – Hlásenie na nesprávnom tlačive
Dňa 27.3.2019 sme podali elektronicky Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2018. Až v apríli 2019 sme na základe telefonátu správcu dane zistili, že Hlásenie sme podali na starom tlačive. Ako nám bolo povedané, podali sme Hlásenie ešte raz na správnom tlačive. Dnes sme od správcu dostali rozhodnutie o vyrubení pokuty za nepodanie Hlásenia za rok 2018 v lehote do 30.4.2019. Bol postup správcu dane správny?
Odpoveď
Vzor tlačiva Hlásenie o vyúčtovaní dane... za zdaňovacie obdobie 2018 určilo MF SR v  Oznámení MF SR č. MF/017957/2017-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona 594/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Z uvedeného vyplýva, že postup správcu dane bol správny z dôvodu, že Hlásenie za rok 2018 (na správnom tlačive) nebolo podané v lehote t.j. do 30.4.2019.