Prehľady

Zamestnávateľ - platiteľ dane, ktorý vypláca zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti (ZČ) je povinný podávať (zasielať)  správcovi dane (ktorémukoľvek) prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len "prehľad") – t.j. vždy mesačne iba za vyplatenú mzdu - príjem zo závislej činnosti.
Prehľad podľa  § 39 ods.9  zákona o dani z príjmov sa predkladá na tlačive, ktorého vzor určuje ministerstvo.
 
Vzor tlačiva pre rok 2024: PREHLADv24_1
 

FAQ

Otázka č.1  – Daňový bonus z vlastných prostriedkov v Prehľade
Ako máme postupovať v prípade ak sme zamestnancovi vyplatili daňový bonus, pretože požiadal o vykonanie ročného zúčtovania. Dotyčný zamestnanec vo firme nepracuje od júla predchádzajúceho roka. Problém nastal vtedy, keď sme kontrolovali rekapituláciu daňovej povinnosti a zistili sme, že sme v prehľade za mesiac marec 2021 nepožiadali o vrátenie daňového bonusu, ktorý bol uhradený zo zdrojov zamestnávateľa. Je potrebné podať opravné prehľady za marec? A následne aj opravné prehľady za mesiace apríl a máj? Alebo môžem si odpočítať vyplatený daňový bonus od nasledujúcej daňovej povinnosti?
Odpoveď
Ak suma daňového bonusu je vyššia ako výška zrazených preddavkov, zamestnávateľ rozdiel daňového bonusu vyplatený z vlastných prostriedkov žiada prostredníctvom prehľadu za posledný mesiac kalendárneho štvrťroka podaného do konca mesiaca nasledujúceho po skončení štvrťroka (bez ohľadu na to, že už napr. nevypláca príjmy). Tzn., že vo Vami uvedenom prípade podáte opravný prehľad za 3/2021, v ktorom požiadate o vrátenie sumy daňového bonusu vyplateného z vlastných prostriedkov. Ak prehľady za 4,5/2021 obsahujú správne údaje, nezasielate opravné prehľady. 
 

Otázka č. 2 – Lehota na podanie tlačiva Prehľad
Dokedy je zamestnávateľ povinný podať Prehľad?
Odpoveď
Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac (ďalej len „prehľad“) sa podáva mesačne - do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
 
Otázka č. 3 – Náležitosti tlačiva Prehľad
Čo obsahuje Prehľad? Aké údaje sa v ňom uvádzajú ?
Odpoveď
Okrem  identifikačných údajov o platiteľovi na prvej strane tlačiva, na ďalších stranách  v časti I. až IV. tlačiva Prehľad za príslušný kalendárny  mesiac sa uvádzajú :
I. časť -  údaje o :
  • výške zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti (peňažných aj nepeňažných)
  • zrazených preddavkoch z týchto príjmov
  • odvedených preddavkoch
  • zrazených  nedoplatkoch alebo vrátených daňových preplatkoch za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
  • zrazené daňové nedoplatky a vrátené preplatky za zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
  • daňový bonus – priznaný a vyplatený, ako aj daňový bonus (DB) od zamestnancov vybratý (ktorý bol neoprávnene uplatnený, priznaný aj vyplatený zo ŠR), DB z ročných zúčtovaní ( vyplatený  alebo vrátený), DB z vykonaných opráv;
  • Zamestnanecká prémia (ZP) - obdobné údaje ako v prípade daňového bonusu
II. časť – Rekapitulácia –daňový bonus a zamestnanecká prémia
Nachádzajú sa tu údaje o celkovej vyplatenej sume DB a ZP pre zamestnancov, zvlášť sa rozlišujú tieto  údaje (o  sumách DB a ZP) vyplatených:
  • z úhrnu zrazených preddavkov na daň/resp. dane –tzv.  zníženie odvodovej povinnosti
  • z vlastných prostriedkov zamestnávateľa;
III. časť  a IV. časť - Žiadosť o poukázanie sumy daňového bonusu a ZP, a to  vyplateného z vlastných prostriedkov zamestnávateľa – vyplňuje sa a uplatňuje sa voči správcovi dane iba  štvrťročne – v príslušnom mesiaci každého štvrťroka.
 
Otázka  č. 4 - „Nulové“ prehľady
Musí firma, keď už nemá zamestnancov posielať mesačné prehľady na daň zo závislej činnosti s nulovými hodnotami? Poznámka : doteraz mala 1 zamestnanca, teraz už nikoho nezamestnáva.
Odpoveď
Podľa § 39 ods. 12 zákona  o dani z príjmov prehľad a hlásenie podľa odseku 9 uvedeného ustanovenia nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane alebo zahraničným platiteľom dane podľa § 48, ktorý v príslušnom období nevyplácal príjmy zo závislej činnosti.
Vzhľadom na uvedené, povinnosť predkladať tlačivá Prehľad a Hlásenie má podľa zákona aj zamestnávateľ - platiteľ dane, ktorý nezamestnával zamestnancov v zdaňovacom období/mesiaci, ale vyplatil príjmy zo závislej činnosti, napríklad nejaké dodatky/doplatky mzdy, odmeny a podobne, a tiež je to aj v prípade, keď mu z vyplatených miezd nevznikla povinnosť odvodu preddavkov na daň.
 
Otázka  č. 5 – Nulové prehľady, registrácia a oznamovacia povinnosť
Je povinná posielať nulové prehľady o zrazených a odvedených preddavkov na daň? Takáto firma sa odhlasuje ako zamestnávateľ na daňovom úrade tak ako v sociálnej poisťovni?
Odpoveď
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je podľa zákona o dani z príjmov povinný predkladať miestne príslušnému správcovi dane prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.
Podľa ustanovenia § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmov, ak dôjde k zmenám skutočností, zakladajúcich registračnú povinnosť, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom tieto zmeny nastali.
 
Otázka  č.6  – Podanie prehľadu  a „nulové“ preddavky
Ak nevznikla povinnosť odviesť preddavky z vyplatených miezd, je povinnosť podať tlačivo Prehľad ?
Odpoveď
Povinnosť predkladať tlačivá Prehľad a Hlásenie má o.i. aj zamestnávateľ – platiteľ dane, ktorý nezamestnával zamestnancov v určenom období/mesiaci a pod., ale napríklad vyplatil nejaké zdaniteľné príjmy, príp. dodatky mzdy, odmeny a podobne, aj v prípade, keď mu napríklad nevznikla povinnosť odvodu preddavkov na daň z týchto ( „nízkych“) príjmov.
 

Otázka  č. 7 – Ukončenie zamestnávania
Od mája 2021 nemám už žiadneho zamestnanca a zrejme už ani nebudem mať. Chcela by som sa opýtať, či mám podávať nulový Prehľad o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti alebo sa mám nejakým spôsobom odhlásiť ako zamestnávateľ.
Odpoveď
Ak už nevyplácate príjmy zo závislej činnosti, nemáte povinnosť podávať mesačné prehľady. Vo Vašom prípade však ešte máte povinnosť podať Hlásenie za rok 2021 (do 30. apríla 2022). V prípade, že už vôbec nebudete vyplácať príjmy zo závislej činnosti, oznámite túto skutočnosť správcovi dane (t. j. zrušíte registráciu platiteľa dane z prímov zo závislej činnosti). 
 

Otázka  č. 8 – Nepeňažný príjem a prehľad
Zamestnancovi, ktorý je starobný dôchodca (spoločníkovi a zároveň konateľovi) plynie iba nepeňažný príjem z dôvodu poskytnutia auta na služobné a súkromné účely. Iný príjem zamestnanec (spoločník, konateľ) nemal a ani do konca roka nebude mať. Spoločnosť nemá iných zamestnancov. Má spoločnosť povinnosť podávať mesačné prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň? Ak áno, uvedie na mesačnom prehľade riadok č. 0 (výšku nepeňažného príjmu), riadok č.1 nevyplňuje (podľa poučenia sa suma vyčísleného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti neuvádza lebo sa v skutočnosti nezrazila) a riadok 8 ostane tiež prázdny, lebo zamestnancovi nie je z čoho zraziť preddavok?
Odpoveď
V uvedenom prípade sa na r. 0 mesačného prehľadu uvedie výška nepeňažného príjmu a na riadky 1, 7 a 8 sa uvedie nula. V Poučení na vyplnenie prehľadu...  je k časti I. uvedené  Riadok 0 ► uvádza sa úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov zo závislej činnosti za príslušný kalendárny mesiac, ktoré zamestnávateľ zamestnancom vyplatil v peňažnej aj v nepeňažnej forme  (do tohto riadku sa neuvádzajú príjmy zo závislej činnosti, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona).
 

Otázka  č. 9 – Opravný prehľad
Ak zamestnávateľ zistí, že v nesprávnej výške odvádzal preddavky na daň zo závislej činnosti, mala byť nižšia, hrubá mzda je počas roka rovnaká (opravujeme mesačné výkazy dohodárov, kde boli v nesprávnej výške vypočítané odvody a z toho dôvodu vzniká rozdiel v preddavkoch na daň zo závislej činnosti), musím podať najprv opravné prehľady a následne dodatočné hlásenie? Pretože aj hlásenie už bolo odoslané .
Odpoveď
V uvedenom prípade, ak opravujete výšku preddavkov zle vypočítanú v predchádzajúcom období, táto oprava sa vykonáva v čase zistenia. Prehľady za predchádzajúce kalendárne mesiace boli podané zo skutočnosti, ktorá vtedy bola, to isté platí pre hlásenie. Oprava sa prejaví v mesiaci, v ktorom ju vykonáte. 

Otázka č. 10 - Výsledky z vykonaných ročných zúčtovaní  zdravotného poistenia (RZZP) zamestnancov  v Prehľade
Uvádzajú sa tlačive Prehľadu výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vykonaného zamestnancovi a zaslaného prostredníctvom zamestnávateľa?
Odpoveď :
Vzhľadom na znenie § 5 ods. 1 písm. i) a § 5 ods. 8  ZDP, nedoplatky aj preplatky z vykonaných RZZP ovplyvňujú základ dane daňovníka – zamestnanca, a tiež sú súčasťou údajov, zdaniteľných príjmoch a preddavkoch týchto daňovníkov. Konkrétne ide o riadky 0 a 1 v I. časti prehľadu.


Otázka č. 11 - Vrátené poistné z RZZP za  predchádzajúce roky a údaje v Prehľade
V prehľade má byt preplatok  z RZZP na  r. 0 a daň v r.1, správne tomu rozumiem ?
Odpoveď :
Preplatky z vykonaných RZZP vrátené zamestnancom prostredníctvom zamestnávateľa, zdaňuje tento preddavkovým spôsobom v mesiaci skutočného vyplatenia – vrátenia preplatku  z RZZP zamestnancovi. Zahŕňa ich do Prehľadu - časti I. v riadku 0 a z tohto príjmu vypočítaný a zrazený preddavok (§ 35 ZDP) je uvedený v riadku 1.


Otázka č. 12 - Vysvetlivky k vyplňovaniu Prehľadu
Chcem sa opýtať vysvetliť mi dátumy v tlačive Prehľad: na riadku 1, ak má spoločnosť výplatný termín v pracovných zmluvách uvedený 18. dňa v mesiaci, avšak mzdy sú odoslané už napríklad 13.06.2021 a aj odvedené preddavky v tento istý deň, čo mám napísať do riadku 1 (všetkým zamestnancom sa vyplácajú mzdy naraz v 1 deň)
Odpoveď
Podľa Poučenia na vyplnenie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň  sa do riadku 1 v časti I – PREDDAVKY NA DAŇ, uvádzajú údaje : 
 ►dátum ►uvádza sa - dátum výplaty príjmov zo závislej činnosti za príslušný (vykazovaný) kalendárny mesiac.
Napríklad, ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie týchto príjmov zamestnancom k dobru za mesiac február dňa 9. marca roku 2021, uvedie sa v prehľade za mesiac február dátum 9. 03. 2021
Ak sa vykonáva výplata alebo pripísanie alebo poukázanie príjmov zamestnancom k dobru vo viacerých výplatných termínoch, uvedie sa dátum posledného výplatného termínu za príslušné obdobie.
Neuvádza sa dátum poskytnutia preddavku na príjem zo závislej činnosti (záloha) v termíne dohodnutom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve (§ 130 ods. 3 Zákonníka práce).
► suma ►uvádza sa:
- úhrn zrazených preddavkov na daň (bez vplyvu daňového bonusu), ktoré zamestnávateľ zrazil za príslušný kalendárny mesiac zo zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov zo závislej činnosti (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej a v nepeňažnej forme,
- úhrn zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ak takéto príjmy zamestnávateľ doplatil zamestnancovi za predchádzajúce kalendárne mesiace bežného zdaňovacieho obdobia alebo za predchádzajúce zdaňovacie obdobia v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. doplatky za mesiac november 2020, vyplatené po 31. januári roku 2021),
- oprava už zrazených preddavkov na daň, ktoré sa týkajú bežného zdaňovacieho obdobia,
neuvádza sa:
- úhrn súm nedoplatkov dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ktoré zamestnávateľ zrazil a neodviedol správcovi dane, o ktorý zvýšil odvod preddavkov na daň v príslušnom kalendárnom mesiaci. Tieto nedoplatky dane boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 10) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,
- úhrnná suma, o ktorú boli naviac odvedené preddavky na daň a daň (preplatok dane) za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, o ktorú bol znížený odvod preddavkov za príslušný kalendárny mesiac.
Tieto preplatky dane už boli vyčíslené v časti I hlásenia o vyúčtovaní dane (riadok 9) pri výpočte splnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľa voči správcovi dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia,
- suma vyčísleného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré sa v skutočnosti nevyplatili,
- oprava zrazených preddavkov na daň, resp. dane u zamestnanca, ktoré sa týkajú príjmov vyplatených v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach podľa § 40 zákona. Tieto opravy vykonané u jednotlivých zamestnancoch sa uvedú v riadku 3,
- nedoplatky, ktoré predpísal pri kontrole správca dane, vyrubený úrok z omeškania, správne delikty a pod.
Riadok 8 ►suma ►uvádza sa skutočne odvedená suma preddavkov na daň za príslušný kalendárny mesiac.


Otázka č. 12 - Preplatky z vykonaných ročných zúčtovaní  zdravotného poistenia (RZZP) v Prehľade
V prípade preplatkov z RZZP ide o zdaniteľný príjem podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona  o dani z príjmov  - zahŕňa sa do Prehľadu - časti I. v riadku 0 a z tohto príjmu je vypočítaný a zrazený preddavok (§ 35 ZDP) – uvedený v riadku 1.