Spôsob ocenenia cezhraničného nepeňažného vkladu majetku zo zahraničia

Otázka
Aký je správny spôsob ocenenia individuálneho majetku, ktorý je predmetom cezhraničného nepeňažného vkladu daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, u prijímateľa tohto nepeňažného vkladu, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou?
Odpoveď
Ustanovenia § 17b a § 17d  aktuálneho zákona o dani z príjmov neupravujú postup
pri oceňovaní individuálneho majetku pri cezhraničnom nepeňažnom vklade zo zahraničia
na účely vyčíslenia základu dane prijímateľa tohto vkladu, ktorý je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
Osobitným spôsobom je však v obdobnom prípade nepeňažného vkladu majetku prijímaného zo zahraničia ustanovený postup pri oceňovaní majetku, ktorým je podnik alebo jeho časť (pozri § 17b ods. 10 zákona o dani z príjmov).
Podľa ustanovenia § 17b ods. 10 zákona o dani z príjmov použitie ocenenia vkladaného majetku v reálnych hodnotách je podmienené preukázateľným zdanením rozdielu medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu („oceňovacieho“ rozdielu  pri nepeňažnom vklade) na území SR vkladateľom, ktorý je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
Napriek absencii explicitnej  úpravy v aktuálnom znení zákona o dani z príjmov, s ohľadom
na zachovanie princípov neutrality, daňovej spravodlivosti  a rovnakého zaobchádzania
pri zdaňovaní transakcií súvisiacich s nepeňažným vkladom majetku, aj pri obdobnom cezhraničnom nepeňažnom vklade individuálneho majetku je potrebné postupovať analogicky podľa § 17b ods. 10 zákona o dani z príjmov ako pri majetku, ktorým je podnik alebo jeho časť.
Ak v predloženom prípade cezhraničného nepeňažného vkladu individuálneho majetku bol predmetný „oceňovací“ rozdiel preukázateľne zdanený vkladateľom majetku na území SR (napr. v prípade majetku, ktorým je nehnuteľnosť umiestnená na území SR), prijímateľ nepeňažného vkladu môže oceniť prijatý majetok reálnou hodnotou a postupovať podľa § 17b zákona o dani z príjmov.
Ak ale v predloženom prípade predmetný „oceňovací“ rozdiel nebol vkladateľom individuálneho majetku preukázateľné zdanený na území SR v súlade so zákonom o dani z príjmov a príslušnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia,  prijímateľ tohto nepeňažného vkladu ocení prijatý majetok v pôvodných cenách a postupuje podľa § 17d zákona o dani z príjmov.