Základ dane daňovníka s miestom skutočného vedenia v SR

Otázka
Ako sa  určí základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou so sídlom v zahraničí, v prípade ak miesto jeho skutočného vedenia je na území SR a daňovník na území SR nemá povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitných predpisov platných na tomto území?
Odpoveď
Na účely tohto stanoviska predpokladáme, že na účely zákona o dani z príjmov a tiež príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, právnická osoba s miestom skutočného vedenia na území SR, je na území SR daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (pozri § 2 písm. d) druhý bod zákona o dani z príjmov) a predmetom dane tohto daňovníka na území SR je nielen príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na tomto území, ale aj príjem (výnos) plynúci zo zdrojov v zahraničí (pozri § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov).

Keďže platný zákon o dani z príjmov nijako neustanovuje spôsob zisťovania základu dane alebo daňovej straty daňovníka, v zásade nie je možné odmietnuť akýkoľvek spôsob určenia základu dane alebo daňovej straty zvolený daňovníkom, ak daňovníkom určený základ dane alebo daňová strata je rovnaký/á alebo obdobný/á, ako základ dane alebo daňová strata zistená podľa § 17 až 29 zákona o dani z príjmov v prípade akéhokoľvek iného daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je právnickou osobou.

K dosiahnutiu uvedeného je však podľa nášho názoru potrebné pri určení základu dane alebo daňovej straty vo všeobecnosti vychádzať z účtovníctva, a to bez ohľadu na skutočnosť, či toto účtovníctvo je vedené na území SR alebo v zahraničí.

Aj keď daňovník nemá na území SR zákonnú povinnosť viesť účtovníctvo podľa osobitných predpisov platných na tomto území, môže ho viesť dobrovoľne, a pri určení základu dane  alebo daňovej straty tak postupovať priamo podľa § 17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov.

Ak sa však daňovník nerozhodne viesť účtovníctvo na území SR dobrovoľne, možnou alternatívou je tiež primeraná a akceptovateľná konverzia hospodárskeho výsledku z účtovníctva vedeného v zahraničí, t.j. použitie hospodárskeho výsledku z účtovníctva vedeného v zahraničí (akceptovateľným spôsobom) upraveného tak, aby bol rovnaký, resp. obdobný ako hospodársky výsledok vyčíslený v účtovníctve vedenom podľa osobitných účtovných predpisov platných na území SR.

V takomto prípade daňovník pri vyčíslení základu dane alebo daňovej straty na účely  zákona o dani z príjmov vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva vedeného na území SR podľa osobitných účtovných právnych predpisov platných na tomto území.