Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Pripadnutie lehoty na vyhotovenie faktúry na víkend

Pripadnutie lehoty na vyhotovenie faktúry na víkend

Otázka
Podľa ustanovenia § 73 zákona o DPH faktúra musí byť vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby. Platiteľ dane sa pýta, či v prípade, ak pripadne 15. deň na deň pracovného voľna (víkend), považuje sa lehota za dodržanú, ak je faktúra vyhotovená v najbližší pracovný deň?

Odpoveď
Lehota na vyhotovenie faktúry je upravená v § 73 zákona o DPH. Faktúra podľa § 72 zákona o DPH musí byť vyhotovená do 15 dní
a)     odo dňa dodania tovaru alebo služby,
b)     odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby, alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá,
c)     od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43 zákona o DPH,
d)     od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte,
e)     od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu dane podľa § 25 ods. 1 zákona o DPH.   
 
Podľa znenia článku 222 smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v prípade dodaní tovaru uskutočnených v súlade s podmienkami uvedenými v článku 138 alebo v prípade poskytnutí služieb, za ktoré je povinný platiť DPH odberateľ podľa článku 196, sa faktúra vyhotoví najneskôr v pätnásty deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdaniteľná udalosť nastala. V prípade iných dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb môžu členské štáty stanoviť pre zdaniteľné osoby lehoty na vyhotovenie faktúr.
   
Z vyššie uvedeného vyplýva, že lehota na vyhotovenie faktúry je hmotno-právna. Keďže nejde o povinnosť daňového subjektu voči správcovi dane, na počítanie lehoty uvedenej v § 73 zákona o DPH sa nevzťahuje § 27 ods. 4 daňového poriadku, t.j.  lehota na vyhotovenie faktúry sa nepovažuje za dodržanú, ak platiteľ vyhotoví faktúru po 15. dni odo dňa dodania tovaru alebo služby z dôvodu, že 15. deň  pripadol na deň pracovného pokoja, (resp.  z iného dôvodu).