Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vyhotovenie zjednodušenej faktúry pri dodaní tovaru spolu so zálohovými obalmi

Vyhotovenie zjednodušenej faktúry pri dodaní tovaru spolu so zálohovými obalmi

Otázka
Dodávateľ (platiteľ DPH) dodáva odberateľom tovary v zálohovaných obaloch, pričom pri zálohovaných obaloch požaduje od odberateľa zálohu vo výške určenej osobitnými predpismi a k cene zálohy neuplatňuje DPH v súlade s § 22 ods. 3 zákona o DPH.  Pri prijatí tržby za tovar v hotovosti vystavuje v súlade so zákonom o ERP doklady z ERP. V zmysle zákona o DPH platiteľ DPH môže vyhotoviť zjednodušenú faktúru - doklad z ERP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 EUR. Pre účely posúdenia, či platiteľ musí k dokladu z ERP vyhotoviť riadnu faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH sa výška 1000 EUR vrátane DPH má posudzovať podľa toho, aká je celková cena za dodaný tovar alebo cena znížená o vrátený tovar, ktorý bol predtým dodaný, t.j. mimo zaplatenej zálohy na zálohované obaly (aj mimo vrátenej zálohy za vrátené zálohované obaly)?

Napr. - spoločnosť dodá tovar spolu so zálohovaným obalmi, kde cena samotného tovaru vrátane DPH je 950 €, k tomu je na doklade záloha na zálohované obaly, ktoré boli dodané spolu s tovarom vo výške 150 € (bez uplatnenia DPH) a zároveň sa odpočítalo v doklade vrátenie zálohy za vrátené zálohované obaly vo výške 70 € (bez uplatnenia DPH). Celková suma dokladu z ERP je teda 1030 €. Má dodávateľ povinnosť vystaviť faktúru s náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH alebo postačí doklad z ERP, na základe ktorého si odberateľ (platiteľ DPH) môže uplatniť odpočítanie DPH?
 
Odpoveď
Predmetom zákona o DPH je okrem iného dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby.  Zákon o DPH upravuje len také zdaniteľné plnenia (dodania), ktoré  podliehajú zákonu o DPH, t.j. ktoré sú predmetom dane. Zo zákona o DPH vyplýva, že na zálohované obaly, ktoré sú citované v § 19 ods. 10 zákona o DPH sa uplatňuje osobitný režim zdaňovania v prípade ich dodania medzi tuzemskými dodávateľmi a odberateľmi.  Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov dodaných na trh spolu s tovarom vzniká  tým platiteľom dane (dodávateľom), ktorí ako prví v obchodnom reťazci uvádzajú na slovenský trh tovar spolu  so zálohovanými obalmi. Zároveň v tomto ustanovení je upravený  aj  výpočet základu dane a dane. Z ustanovenia  § 22 ods. 3 zákona o DPH vyplýva, že pri dodaní tovaru v zálohovaných obaloch sa do základu dane podľa ods. 1 cit. ustanovenia nezahŕňa záloha na zálohované obaly, ktoré sú dodané spolu s tovarom.  Čo sa rozumie dodaním tovaru upravuje ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o DPH (o.i.  dodaním tovaru sa rozumie prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník). Tovar, ktorý sa nachádza v zálohovaných obaloch, sa vždy dodáva spolu so zálohovanými obalmi s tým, že pri dodaní tovaru nachádzajúceho sa v zálohovaných obaloch vzniká daňová povinnosť pri dodaní tovaru a pri dodaní zálohovaných  obaloch  sa uplatňuje  osobitný režim zdaňovania (§ 19 ods.10 zákona o DPH).
Pre účely zákona o DPH zjednodušenou faktúrou je aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane uhradená v hotovosti nie je viac ako 1 000 eur (§ 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH).
V danom prípade je uhradená cena v hotovosti  za tovar vrátane  dane v sume 1 030 eur, t.j. viac ako 1 000 eur, preto sa tento doklad nepovažuje za zjednodušenú faktúru.