Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Vyhotovenie faktúry pri darovaní nehnuteľnosti

Vyhotovenie faktúry pri darovaní nehnuteľnosti

Otázka
Platiteľ dane A (darca) daruje inému platiteľovi dane B (obdarovaný) nehnuteľnosť, ktorá má viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. Platiteľ dane A si pri jej kúpe uplatnil odpočítanie DPH. Je povinný darca v tomto prípade vyhotoviť faktúru pre obdarovaného?

Odpoveď                           
V prípade bezodplatného dodania tovaru (napr. nehnuteľnosti), ktoré sa považuje za dodanie tovaru za protihodnotu podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH pre iného platiteľa dane (obdarovaného), je platiteľ dane (darca) povinný vyhotoviť faktúru v zmysle § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH i napriek skutočnosti, že k úhrade nie je určená žiadna protihodnota. Faktúrou sa rozumie každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zákona o DPH. V prípade bezodplatného dodania tovaru podľa § 8 ods. 3 zákona o DPH sa základ dane určí podľa § 22 ods. 5 zákona o DPH, pričom tento základ dane by mal platiteľ dane (darca) uviesť na faktúre.