Úvod > DPH > Vyhotovovanie faktúr > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Fakturácia a správnosť použitia IČ DPH zahraničnej osoby na faktúre za dodanie tovaru v tuzemsku

Fakturácia a správnosť použitia IČ DPH zahraničnej osoby na faktúre za dodanie tovaru v tuzemsku

Otázka
Zahraničná osoba registrovaná pre DPH v tuzemsku podľa § 5 zákona o DPH dodáva v roku 2016 tovar v tuzemsku pre tuzemskú zdaniteľnú osobu, pričom od 1.1.2016 sa pri takomto dodaní uplatňuje prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa novelizovaného ustanovenia § 69 ods. 2 zákona o DPH. Otázkou zahraničnej osoby je, podľa fakturačných pravidiel ktorého členského štátu bude vyhotovovať faktúry za dodanie tovaru v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a aké IČ DPH má byť ňou správne uvedené na vyhotovených faktúrach?

Odpoveď
Podľa článku 219a smernice Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie, fakturácia podlieha pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom sa dodanie tovaru alebo poskytnutie služby uskutočnilo, teda, kde je miesto dodania zdaniteľného obchodu. Odchylne od predchádzajúceho pravidla podlieha fakturácia pravidlám uplatňovaným v členskom štáte, v ktorom má dodávateľ zriadené sídlo ekonomickej činnosti alebo prevádzkareň, z ktorej sa poskytuje plnenie, alebo ak takéto miesta neexistujú, v ktorom má trvalý pobyt alebo v ktorom sa obvykle zdržiava (kde je usadený), ak dodávateľ nie je usadený v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania tovaru alebo služby, alebo prevádzkareň, ktorú má zriadenú v tomto členskom štáte, nezasahuje do dodávky, a osobou povinnou platiť daň je príjemca.
Podľa § 72 ods. 1 písm. a) zákona o DPH platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe. 
Z článku 226 smernice o DPH vyplýva, že faktúry okrem iného musia obsahovať identifikačné číslo pre DPH ustanovené v článku 214, pod  ktorým zdaniteľná osoba dodala tovar alebo poskytla služby. Ani zo smernice o DPH ako ani zo zákona o DPH nevyplýva, ktoré IČ DPH má dodávateľ vo faktúre uviesť, ak je registrovaný pre DPH vo viacerých členských štátoch. Pokiaľ by zahraničná osoba bola v tuzemsku osobou povinnou platiť daň z dodania tovaru alebo služby, vo vydanej faktúre uvádza IČ DPH pridelené v tuzemsku. Na druhej strane, ak je pri dodaní tovaru zahraničnou osobou registrovanou pre DPH podľa § 5 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku príjemca plnenia, je potrebné uviesť, že uvedenie IČ DPH prideleného v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, pod ktorým bol tovar alebo služba dodaná, nemá vplyv na daňové povinnosti dodávateľa alebo odberateľa plnenia.