Úvod > DPH > OSS - Osobitná úprava uplatňovania dane > Koho sa týka osobitná úprava dane OSS

Koho sa týka osobitná úprava dane OSS

Osobitná úprava dane OSS má dve schémy:

schéma pre Úniu, ktorú budú môcť využívať:

- poskytovatelia služieb usadení v EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovateľ nie je usadený,

- dodávatelia tovaru na diaľku, ktorí dodávajú tovar zákazníkom neidentifikovaným k DPH, do členských štátov, v ktorom dodávatelia nie sú usadení,

- prevádzkovatelia elektronického rozhrania, ktorí síce nie sú priamymi dodávateľmi tovaru, ale vo svojej podstate uľahčujú dodávanie tovaru na diaľku „pôvodným“ dodávateľom, a z tohto dôvodu sa považujú za dodávateľov tovaru na diaľku, ak „pôvodný“ dodávateľ nie je usadený v EÚ (pozri Otázku č. 4),

schéma mimo Úniu, ktorá sa vzťahuje výlučne na poskytovateľov služieb usadených mimo EÚ, ktorí poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným § 16 zákona o DPH na území EÚ

 

Výhody používateľov OSS:

 • registrácia k osobitnej úprave dane OSS elektronicky v jednom členskom štáte (tzv. “členský štát identifikácie“),
 • podanie jedného elektronického daňového priznania, v ktorom sa prizná daň z dodaných tovarov a poskytnutých služieb, na ktoré sa vzťahuje osobitná úprava dane OSS, za príslušné zdaňovacie obdobie v členení podľa jednotlivých členských štátov (tzv. “členských štátov spotreby“) a uskutočnenie jednej platby dane,
 • spolupráca s daňovou správou členského štátu identifikácie v jednom jazyku, aj keď dodávky tovarov a služieb sa realizujú pre zákazníkov z iných štátov EÚ.   
   
  To znamená, že osobitná úprava dane OSS vyššie uvedeným subjektom (bez ohľadu, na to, či už sú alebo nie sú pre účely DPH registrovaní podľa § 4, § 4b, § 7 alebo § 7a zákona o DPH), umožní vyhnúť sa registrácii v každom členskom štáte spotreby (zákazníka), do ktorého dodávajú tovar na diaľku osobám neidentifikovaným pre DPH alebo poskytujú služby nezdaniteľným osobám s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v členskom štáte, v ktorom poskytovatelia nie sú usadení ako aj povinnosti podať daňové priznanie a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby podľa národnej legislatívy členského štátu spotreby (zákazníka).
   
  Využívanie osobitnej úpravy dane OSS nie je povinné, ale dobrovoľné, avšak, ak si ju poskytovateľ služby, dodávateľ tovaru na diaľku alebo osoba považovaná za dodávateľa tovaru na diaľku zvolí, je povinný uplatňovať ju na všetky služby a dodávky tovaru, na ktoré sa OSS vzťahuje.
   
  Daňové subjekty sa môžu po 01.04.2021 registrovať k osobitnej úprave dane OSS, aby ju mohli uplatňovať na dodávky tovarov a poskytovanie služieb od 01.07.2021.
   
  FAQ
   
  Otázka č. 1: Dodávka služieb na území iného členského štátu  
  Slovenská spoločnosť prijala objednávky od občanov na opravu striech rodinných domov na území Rakúska a aj na území Maďarska, ktoré vykoná v mesiaci júl 2021. Ako má slovenská spoločnosť postupovať?
  Odpoveď:
  Keďže v danom prípade je miesto dodania danej služby podľa § 16 ods.1 zákona o DPH v Rakúsku a v Maďarsku, pričom slovenská spoločnosť nie je v týchto štátoch usadená a odberateľmi sú nezdaniteľné osoby,  má nasledujúce 2 možnosti:
  1. zaregistruje sa k osobitnej úprave dane OSS na Slovensku a podá jedno daňové priznanie k OSS, v ktorom prizná (uvedie) uplatnenú DPH s rakúskou sadzbou dane za zákazku v Rakúsku a s maďarskou sadzbou dane za zákazku v Maďarsku, a jednou sumou zaplatí svojmu daňovému úradu obe dane alebo
  2. splní si svoje daňové povinnosti individuálne v daných členských štátoch – registrácia, priznanie a platenie dane v Rakúsku a v Maďarsku v súlade s ich národnou legislatívou.
   
  Otázka č. 2: Dodávka tovarov na diaľku do iných členských štátov  
  Som obchodník a predávam tovar tak, že ho zasielam poštou odberateľom - neidentifikovaným pre DPH do  Čiech, Poľska a Maďarska. Predpokladám, že do konca júna 2021 budem mať  nasledovné dodávky tovarov pre občanov: do Čiech cca za 8 000 EUR. do Poľska cca za 7 000 EUR a do Maďarska  cca za 9 000 EUR. Čo sa pre mňa zmení po 01.07.2021?
  Odpoveď: 
  Od 01.07.2021 sa zníži limit na určenie miesta dodania tovaru pri zásielkovom predaji. Daný  slovenský obchodník, ktorý zasiela tovar zo Slovenska občanom do Čiech, Poľska a Maďarska, môže uplatňovať osobitnú úpravu dane OSS na Slovensku (po registrácii), t.j. podávať jedno daňové priznanie za OSS, v ktorom prizná (uvedie) uplatnenú DPH s českou, poľskou a maďarskou sadzbou dane za dodaný tovar podľa členských štátov odberateľov a jednou sumou zaplatí svojmu daňovému úradu dane patriacu členským štátom odberateľov.
  Ak sa nerozhodne pre používanie OSS, potom si bude musieť plniť svoje daňové povinnosti individuálne v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku v súlade s ich národnou legislatívou.
   
  Otázka č. 3: Dodávka tovaru na diaľku a služieb
  Slovenská spoločnosť rieši problém vlhnutia základov rodinných domov. Spoločnosť poskytuje niektorým zákazníkom po obhliadke stavby iba poradenské služby a niektorým zákazníkom zasiela len tovar, ktorý zákazníci potrebujú na odstránenie vlhkosti. Zákazníci sú občania z Čiech. Môže spoločnosť vykazovať v rámci OSS len dodanie tovaru, ktorý zasiela občanom do Čiech alebo aj  predmetné poradenské služby občanom z Čiech?
  Odpoveď:
  Osobitná úprava dane OSS sa vzťahuje na dodanie tovaru na diaľku v rámci EÚ, t.j. na dodanie tovaru, ktorý zasiela slovenská spoločnosť zo Slovenska do Čiech občanom, a taktiež sa vzťahuje aj na dodanie služieb podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH pre nezdaniteľné osoby, t.j. aj na poskytovanie poradenských služieb týkajúcich sa odstránenia vlhnutia konkrétnej stavby pre českých občanov. Slovenská spoločnosť, ktorá  sa zaregistruje k osobitnej úprave dane OSS na Slovensku, v podanom daňovom priznaní za OSS uvedie sumu českej DPH spolu aj za dodaný tovar na diaľku a aj za poskytnuté predmetné služby českým občanom.
   
  Otázka č. 4:  Prevádzkovateľ web-stránky považovaný za dodávateľa tovaru na diaľku
  Prostredníctvom mojej web-stránky pomáham americkým obchodníkom v predaji ich tovaru zo skladu na Slovensku odberateľom v rámci celej EÚ tak, že nielen inzerujem predávaný tovar a prijímam objednávky, ale aj potvrdzujem prijatie objednávok, ponúkam a spracovávam viaceré spôsoby platenia za objednaný tovar, potvrdzujem zaplatenie tovaru, poskytujem zákaznícke služby, ako sú pomoc s vrátením tovaru, resp. jeho výmenou, možnosť výberu prepravy a doručenia tovaru,  môžem aj poskytnúť zľavu prostredníctvom zákazníckeho vernostného programu, dávam pokyn do skladu na jeho zaslanie zákazníkovi. Som v zmysle nových EÚ pravidiel platných od 01.07.2021 považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru na diaľku, resp. považujem sa za dodávateľa tovaru na diaľku?
  Odpoveď:
  Áno, ak tuzemský prevádzkovateľ web-stránky - elektronického rozhrania vykonáva vyššie uvedené činnosti, potom sa považuje za osobu, ktorá uľahčuje dodanie tovaru, resp. za dodávateľa tovaru na diaľku.
   
  Otázka č. 5:  Prevádzkovateľ web-stránky, ktorý sa nepovažuje za dodávateľa tovaru na diaľku
  Na mojej web-stránke inzerujem tovar a zákazníci, ktorí prejavia záujem o konkrétny tovar, sú presmerovaní na web-stránky dodávateľov tovaru, kde si príslušný tovar môžu objednať. Som považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru na diaľku? 
  Odpoveď:
  Nie. Takýto prevádzkovateľ web-stránky nie je považovaný za osobu uľahčujúcu dodanie tovaru na diaľku, pretože  poskytuje len službu inzercie tovaru a inak neovplyvňuje a nezasahuje do dodania tak, ako je uvedené vo vyššie uvedenej Otázke č.4.